dnes je pondělí 10. 12. 2018

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Právní ochrana databází <25. 11. 2001> <Smejkal Ladislav>
Bez většího povšimnutí veřejnosti byl do nového autorského zákona začleněn též v podstatě samostatný a svým charakterem nezávislý právní institut sui generis ochrany databází. Právní otázka ochrany práv pořizovatele databáze byla dosud českému autorskému právu zcela neznámá. Jejím kvalitním základem se stala evropská právní úprava. Cílem tohoto článku je uvést jeho čtenáře do této relativně nové právní problematiky.
Rubrika: Autorská a průmyslová práva Čtenost: 2685 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Směrnice ES o elektronickém obchodu <21. 11. 2001> <Hrádek Jiří>
Tento článek přibližuje našim čtenářům významnou Směrnici ES o elektronickém obchodu. Tato směrnice upravuje rámcově uzavírání smluv prostřednictvím Internetu, omezenou odpovědnost poskytovatelů internetových služeb a některé další právní aspekty elektronického obchodování. Lhůta pro její implementaci členskými státy EU se již blíží - je stanovena na 17. leden 2002. Původně vyšel tento článek v mírně pozměněné podobě v časopisu Právní rádce 9/2001. Příspěvek drobně upravil J. Čermák.
Rubrika: E-obchod, Odpovědnost a delikty, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 5715 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Bude nový zákon o platebním styku přínosem i pro rozvoj e-commerce? <16. 11. 2001> <Smejkal Ladislav>
Zákonodárce se v rámci právě projednávaného návrhu zákona o platebním styku snaží do praxe prosadit velice problematické ustanovení o platbě platební kartou za zboží na Internetu. § 18 navrhovaného zákonného znění svým pojetím jednoznačně dezinterpretuje článek 8 evropské směrnice 97/7/ES o distančních smlouvách a směrnicí zamýšlenou ochranu spotřebitelů rozšiřuje na všechny držitele platebních karet. Schválení tohoto ustanovení v navrhované podobě by mohlo mít v praxi za následek neochotu online obchodů přijímat platby za zboží pomocí platební karty nebo jiných elektronických platebních prostředků vůbec.
Rubrika: Aktuality a zprávy, E-obchod Čtenost: 2839 Počet reakcí: 1 <diskuse k článku>
USA vs. Microsoft, aneb je spor opravdu u konce? <15. 11. 2001> <Matejka Ján>
Aktuálné a velmi medializované antimonopolní řízení mezi U.S. (resp. DoJ) a Microsoft Corporation se blíží ke konci – kolem mimosoudního urovnání (dohody) ovšem přetrvává řada otazníků. Samotná dohoda je formulována navíc velmi vágně a obsahuje řadu kontraverzních ustanovení. Těmito otázkámi se zabývá autor tohoto článku.
Rubrika: Aktuality a zprávy, Odpovědnost a delikty, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 3925 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Vztah principu teritoriality a polohy serveru při určení rozhodného autorského práva na Internetu <13. 11. 2001> <Čermák Jiří>
Není to tak dávno, co jsem vedl prostřednictvím časopisu CHIP určitou polemiku s Ing. Smejkalem. Bylo zde probíráno více otázek, ale též problematika určení rozhodného autorského práva v prostředí Internetu. Zde jsem si uvědomil, že pan docent pravděpodobně ne zcela rozumí výkladu principu teritoriality a jeho vztahu k zpřístupnění díla prostřednictvím Internetu. Jelikož tato problematika skutečně není zcela zřejmá, přináším její krátkou analýzu i čtenářům ITpráva.
Rubrika: Autorská a průmyslová práva, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 4946 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
GNU/GPL - právní rozbor licence <10. 11. 2001> <Čermák Jiří>

Účelem tohoto článku je předložit čtenářům analýzu General Public Licence (GNU/GPL) z pohledu českého práva a odpovědět na otázku, zda je toto původem americké licenční ujednání podle našich zákonů platné, a to hlavně vzhledem ke změnám, které přinesl nový autorský zákon (zákon 121/2000 Sb. - AZ).

Rubrika: Autorská a průmyslová práva Čtenost: 5560 Počet reakcí: 4 <diskuse k článku>
Podvody prostřednictvím ActiveX - co dál? <10. 11. 2001> <Matejka Ján>
Není tomu tak dávno, co se na stránkách našich zpravodajských serverů rozpoutala debata ohledně zneužívání modemového připojení k Internetu, někdy zvaného jako podvody ActiveX. Jádrem těchto debat byl z velké části spor o odpovědnost za vzniklou škodu, případně pak o to, zda vůbec a do jaké míry odpovídá ČESKÝ TELECOM. Právě o tom pojednává tento článek.
Rubrika: IT a média, Odpovědnost a delikty Čtenost: 5258 Počet reakcí: 1 <diskuse k článku>
O co jde ve sporu United States of America v. Microsoft Corporation <8. 11. 2001> <Matejka Ján>
Článek se snaží -alespoň ve stručné podobě- nastínit aktuální problematiku obchodního (antitrustového) sporu mezi americkou obdobou českého ministerstva spravedlnosti Department of Justice a firmou Microsoft Corp....
Rubrika: Aktuality a zprávy, Odpovědnost a delikty, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 3631 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
2003: Jak budeme platit na Internetu ? <13. 10. 2001> <Rafaj Nikola>
"Víte, co (ne)přinesl švédským hospodyním vstup do Evropské unie?" Tato otázka ze současné reklamní kampaně nám naznačuje, že Evropská unie se začíná pomalu přibližovat (resp. my jí). V běžném životě tomu však zatím nevěnujeme pozornost - špatně. I na Internetu nám zákony v souladu se Směrnicemi Evropského parlamentu brzy začnou platit.
Rubrika: E-obchod Čtenost: 2932 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Vyhláška k e-podpisům je hotova! <10. 10. 2001> <Peterka Jiří>
Středa 3. října se stala dalším významným mezníkem na cestě k prosazení elektronických podpisů do běžné praxe – předseda ÚOOÚ podepsal definitivní podobu prováděcí vyhlášky k zákonu o elektronických podpisech. Účinnosti nabude hned, jakmile bude zveřejněna ve Sbírce zákonů. Na co se tedy můžeme těšit? Jaké důsledky to přinese?
Rubrika: Aktuality a zprávy, Elektronický podpis a podání Čtenost: 2929 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Elektronické podatelny pokaždé jinak <4. 10. 2001> <Peterka Jiří>
K prvnímu říjnu nabylo účinnosti nařízení vlády č. 304/2001, které (některým) orgánům veřejné moci ukládá zřídit elektronické podatelny a přijímat podání opatřená elektronickým podpisem. Několik takových podatelen již skutečně vzniklo. Ovšem způsob, jakým nařízení vlády implementují, se u jednotlivých podatelen výrazně
Rubrika: Aktuality a zprávy, Elektronický podpis a podání Čtenost: 3262 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Právní ochrana tajemství dopravovaných zpráv a e-mail <10. 9. 2001> <Líbal Přemysl>
Tento článek je reakcí na rozhovor s přítelem. Zcela náhodou přišel na to, že společnost, která jej zaměstnává podrobně monitoruje e-maily, které docházejí ze společnosti a do společnosti.
Rubrika: Ochrana osobních údajů a dat Čtenost: 7405 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Daňové aspekty E-businessu <10. 8. 2001> <Zálešák Michal>
Článek se zabývá daňovými aspekty obchodování prostřednictvím sítě Internet. Popisuje snahu institucí dohodnout se na mezinárodní úrovni o principech zdaňování internetových obchodů, obsahuje informace o tzv. Internetovém daňovém moratoriu v USA. Navrhuje řešení zdanění dle domicilu nakupujícího či prodávajícího. Vývoj e-Businessu v ČR.
Rubrika: E-obchod Čtenost: 3593 Počet reakcí: 1 <diskuse k článku>
Jak se v USA snaží ochránit mladistvé před škodlivostí Internetu <10. 4. 2001> <Smejkal Ladislav>
Článek popisuje jednu z posledních amerických iniciativ omezit přístup mladistvých k obsahově závadnému obsahu zveřejňovanému na Internetu v prostředí veřejných knihoven a škol. Jádrem problému je střet na jedné straně veřejného zájmu na výchově mladistvých a s tím spojené omezování internetového přístupu k nevhodným stránkám a na druhé omezování svobod ostatních jako nepřímý důsledek takovýchto opatření. Na závěr článku je nahlíženo na tuto problematiku i z pohledu platného českého práva.
Rubrika: Mezinárodněprávní aspekty, Související oblasti Čtenost: 3677 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Elektronický podpis v právu Evropských společenstvích <8. 2. 2001> <Matejka Ján>
ČLánek se ve stručnosti zabývá úpravou elektronického podpisu a s tím souvisejících aspektů v právu Evropského společenství, zejména pak směrnicí ES č. 1999/93/EC o zásadách Společenství pro elektronické podpisy.
Rubrika: Elektronický podpis a podání, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 3756 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Předchozí | 1 | .. | 12 | 13 | 14 | 15 | Další
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce