dnes je pondělí 21. 10. 2019

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Odposlech a záznam telekomunikačního provozu - díl druhý <13. 5. 2003> <Matejka Ján>

Tento článek obsahově navazuje na článek Odposlech a záznam telekomunikačního provozu (DSM 6/2002) a je zaměřen zejména na problematikou listovního tajemství a jeho realizací v prostředí Internetu. Důraz je kladen zejména na otázky veřejné kontroly a dalšího osudu zaznamenaných údajů (dokazování apod.).

Rubrika: Ochrana osobních údajů a dat, Související oblasti Čtenost: 7339 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Odposlech a záznam telekomunikačního provozu - díl první <6. 5. 2003> <Matejka Ján>

Tento článek se zabývá právními aspekty odposlechu a záznamu (monitorování) telekomunikačního provozu (tedy včetně záznamu komunikace v prostředí Internetu). Důraz je kladen zejména na podmínky, za kterých lze tento odposlech a záznam nařídit a na související otázky (další osud takto zaznamenaných údajů, jejich užití při dokazování, apod.) Stranou pak nezůstává ani problematika realizace telekomunikačního a listovní tajemství. Okrajově jsou zmíněny též související směrnice v právu Evropských společenství, ze kterých lze předjímat možný budoucí vývoj.

Rubrika: Ochrana osobních údajů a dat, Další právní aspekty internetu, Související oblasti Čtenost: 14593 Počet reakcí: 2 <diskuse k článku>
Rozsudek okresního soudu v Blansku: soukromé užívání firemního e-mailu je důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru <29. 4. 2003> <Matejka Ján>
Hospodářské noviny informovaly 24.4.2003 o rozhodnutí okresního soudu v Blansku ve věci pracovněprávního sporu mezi společností Celestica v Ráječku na Blanensku a jejím bývalým zaměstnancem Igorem Forgáčem. Pan Forgáč byl ze společnosti okamžitě propuštěn, jako důvod zaměstnavatel uvedl používání firemního e-mailu pro soukromé účely. U soudu připustil, že z firmy za dva měsíce odeslal na osmdesát e-mailů, navíc část z nich se týkala jeho vedlejší pracovní činnosti. Pan Forgáč podal v souladu s ustanovením § 64 pracovního zákoníku žalobu o neplatnost rozvázání pracovního poměru, kterou prvostupňový soud zamítl. Soud vyslovil souhlas s argumentem žalovaného zaměstnavatele, že používání firemního e-mailu pro soukromé účely lze chápat jako porušení kázně ze strany zaměstnance zvlášť hrubým způsobem a může tak být důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru s ním dle § 53 odst. 2 písm. b zákoníku práce.
Rubrika: Aktuality a zprávy, Odpovědnost a delikty, Judikatura Čtenost: 10147 Počet reakcí: 25 <diskuse k článku>
Uzavírání rozhodčí doložky/smlouvy na Internetu <22. 4. 2003> <Ivan Maštálka>

Uzavírání smluv v prostředí Internetu získává neustále jiný rozměr než v prostředí reálného světa. Hlavní odlišnost spočívá v poměrně diskutabilní ověřitelnosti a závaznosti souhlasu jednotlivých stran s obsahem smlouvy a ověřitelnosti reálné existence jednotlivých smluvních stran. Důležitou změnou bylo přijetí Zákona o elektronickém podpisu a především novelizace některých norem, bez nichž by samotný Zákon o e-podpisu byl pouze bezzubým pokusem o implementaci práva do elektronického prostředí. Jednou z norem, kterých se novelizace nedotkla, je ale Zákon o rozhodčím řízení č. 216/1994 Sb. Právě o tom pojednává tento článek.

Rubrika: E-obchod, Další právní aspekty internetu, Související oblasti Čtenost: 9375 Počet reakcí: 6 <diskuse k článku>
Právní úprava elektronického podpisu v Rusku <11. 4. 2003> <Bohumír Štědroň>
Zrovnoprávnění, či spíše qvazizrovnoprávnění vlastnoručních podpisů s podpisy elektronickými, respektive digitálními je jakýmsi novodobým tématem současnosti. V souvislosti s tímto trendem podepsal dne 10. ledna 2002 Vladimir Putin, prezident Ruské federace, zákon o elektronickém podpisu. Zákon byl publikován v “Sobranije Zakonodatelstva ” a nabyl účinnosti 23. ledna 2002. Článek stručně popisuje jeho základní koncepci.
Rubrika: Elektronický podpis a podání Čtenost: 7173 Počet reakcí: 4 <diskuse k článku>
Etika, právo a nové rozměry nekalé soutěže na Internetu <8. 4. 2003> <Ivan Maštálka>

Nekalá soutěž je i v reálném světě dosud poměrně málo exponovanou oblastí obchodního práva, což zřejmě vyplývá z obecně malého právního povědomí v ČR, nedůvěře k soudům a také právní nejistoty, která danou oblast obklopuje. Podnikatelské subjekty zatím nekalosoutěžení spíše přecházejí a ignorují popř. oplácejí podobným způsobem, ale jen menšina se obrací s požadavkem na ochranu k soudu. Tento článek se zabývá vybranými demonstrativními případy, které můžou sloužit jako ukázky v budoucnu zřejmě nejobvyklejších typů nekalosoutěžení na Internetu.

Rubrika: Související oblasti Čtenost: 4975 Počet reakcí: 2 <diskuse k článku>
Dokumenty RFC (Request for Comments), které ve světě Internetu stále více nabývají na významu se uchylují do nečekaných kazuistických úprav <1. 4. 2003> <Matejka Ján>
Při četbě jednoho z existujících RFC (Nr. 1149 - A Standard for the Transmission of IP Datagrams on Avian Carriers) zjistíte, že předmětem je regulace standardu pro posílání paketů, a je zde pamatováno rovněž na poštovními holuby. Kompletnéí text tohoto RFC naleznete na adrese http://rfc.net/rfc1149.html .
Rubrika: Čtenost: 2475 Počet reakcí: 1 <diskuse k článku>
K novele zákona o elektronickém podpisu a změnám souvisejících procesních předpisů <25. 3. 2003> <Matejka Ján>

Článek [1] pojednává o novele (nejen) zákona o elektronickém podpisu provedené zákonem č. 226/2002 Sb.

Rubrika: Elektronický podpis a podání Čtenost: 6249 Počet reakcí: 4 <diskuse k článku>
Usnesení Nejvyššího soudu ČRze dne 23. 1. 2003 o dovolání obviněného R.B. proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31.7.2002. <18. 3. 2003> <Matejka Ján>
Předmetem usnesení NS je zamítnutí dovolání obviněného R. B. (který byl uznán vinným trestným činem poškození a zneužití záznamu na nosiči informací podle § 257a odst. 1 písm a), b), c) TrZ), proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2002, sp. zn. 9 To 263/2002, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 3 T 383/2001.
Rubrika: Judikatura Čtenost: 2725 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Recenze: Elektronický podpis <11. 3. 2003> <Matejka Ján>
Kolektiv autorů: Elektronický podpis, 1.vydání, ANAG 2002, ISBN: 80-7263-125-X, 144 stran [1]
Rubrika: Elektronický podpis a podání Čtenost: 4861 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR dne 16. ledna 2001 proti usnesení vyšetřovatele Policie ČR, Okresního úřadu vyšetřování v Kolíně ze dne 10. 5. 2000 <7. 3. 2003> <Matejka Ján>
Rozsudek se zabývá souvisejícími otázkami trestněprávní odpovědnosti za poskytování obsahu na Internetu, a to formou zřízení (založení) a následného umístění právně závadného obsahu. Předmětem rozsudku je výrok o tom, že usnesením příslušného vyšetřovatele byl porušen zákon. Vyšetřovatel totiž dostatečně neprovedl řadu potřebných procesních úkonů v oblasti dokazování.
Rubrika: Judikatura Čtenost: 2633 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Obecnost neznamená nejednoznačnost, aneb ještě malá poznámka k některým nedostatkům zákona o elektronickém podpisu před jeho novelizací <4. 3. 2003> <Matejka Ján>

Příspěvek [1] polemizuje s článkem P. Matese a V. Smejkala a jejich výkladem pojmu „orgán veřejné moci“ ve vztahu k ustanovení § 11 zákona o elektronickém podpisu před jeho novelizací zákonem 226/2002 Sb.

Rubrika: Elektronický podpis a podání Čtenost: 5283 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k otázce monitorování elektronické pošty a ochraně soukromí zaměstnanců <3. 3. 2003> <Matejka Ján>
Úřad pro ochranu osobních údajů se konečně oficiálně vyjádřil k problematice monitorování elektronické pošty v pracovněprávních vztazích. Stanovisko vychází zejména z maximy, že práva zaměstnance a práva zaměstnavatele musejí být uplatňována na principu maximálního souladu práv a povinností obou stran.
Rubrika: Ochrana osobních údajů a dat Čtenost: 4962 Počet reakcí: 3 <diskuse k článku>
Recenze: Právní aspekty doménových jmen <21. 2. 2003> <Matejka Ján>

Pelikánová, R., Čermák, K.: Právní aspekty doménových jmen, Linde Praha, a.s. - Právnické a ekonomické nakladatelství Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 1. Vydání, 2000, ISBN: 80-7201-245-2, 144 stran

Rubrika: Ochrana doménových jmen Čtenost: 5510 Počet reakcí: 3 <diskuse k článku>
Domény a právo proti nekalé soutěži (3) – Typové případy nekalosoutěžního jednání <18. 2. 2003> <Radim Polčák>

Článek nastiňuje některé základní způsoby, jimiž může registrací doménového jména dojít k naplnění nekalosoutěžních skutkových podstat. Zvláštní pozornost je věnována těm druhům nekalého soutěžního jednání, které sice nejsou speciálně upraveny, jsou však díky judikatuře a právní vědě považovány za typické.

Rubrika: Ochrana doménových jmen Čtenost: 10144 Počet reakcí: 8 <diskuse k článku>
Předchozí | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 14 | Další
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce