dnes je pondělí 23. 9. 2019

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Blíží se konec copyrightu <16. 9. 2002> <Koubský Petr>
Článek, který se zabývá smyslem autorského práva v informační společnosti a měl by rozvířit diskuzi nad vývojem autorského práva nejen u nás. Na tento článek příště volně navážeme zveřejněním nedávného rozsudku našeho soudu v řízení o trestném činu porušování autorských práv, tentokrát prostřednictvím Internetu. Článek byl původně publikován v magazínu Sun News.
Rubrika: Autorská a průmyslová práva Čtenost: 4455 Počet reakcí: 8 <diskuse k článku>
Rozhodnutí o přihlášce slovního označení (ochranné známky) "WWW CENTRUM" <4. 9. 2002> <Matejka Ján>
Zajímavé rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ČR ve věci přihlášky ochranné známky, která má velmi úzký vztah k Internetu a WWW.
Rubrika: Autorská a průmyslová práva, Ochrana doménových jmen, Judikatura Čtenost: 4061 Počet reakcí: 2 <diskuse k článku>
Komparace českého zákona o elektronickém podpisu a slovenského zákona o elektronickom podpise s přihlédnutím k plnění požadavků Směrnice 1999/93/ES (I.část) <28. 8. 2002> <Hobza Jan>
Tento článek se zabývá především analýzou slovenského zákona se zaměřením na odlišnosti v české a slovenské úpravě elektronického podpisu. Cílem je poukázat na rozdíly v přístupu obou předpisů k dané problematice a upozornit na možné důsledky těchto odlišností. Úmyslem autora v žádném případě není kritizovat ten či onen právní předpis ale pokusit se o objektivní zhodnocení.
Rubrika: Elektronický podpis a podání Čtenost: 5656 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Foneticky zaměnitelné domény a související otázky - aktuální vývoj a stav v právu ČR <21. 8. 2002> <Matejka Ján>
Poslední dobou dochází stále častěji ke konfliktu užívání domén v TLD (dále jen domén) s dalšími právy jiných subjektů. Při této příležitosti bych se pokusil nastínit aktuální vývoj (stav) a trendy v rozhodovací praxi našich soudů.
Rubrika: Ochrana doménových jmen Čtenost: 3729 Počet reakcí: 1 <diskuse k článku>
Re: Rozsah aplikovatelnosti § 30 odst. 2 písm. b) autorského zákona na internetové obchody <31. 7. 2002> <Redakce>

V tomto článku naleznete reakci jednoho z právníků Ochranného svazu autorského (OSA) na minulé stanovisko SPIT. Bohužel nejde o oficiální právní názor OSA, ale je přesto zajímavý.

Rubrika: Autorská a průmyslová práva Čtenost: 2699 Počet reakcí: 1 <diskuse k článku>
Rozsah aplikovatelnosti § 30 odst. 2 písm. b) autorského zákona na internetové obchody <24. 7. 2002> <SPIT>

Přinášíme čtenářům stanovisko SPIT (Společnosti pro právo informačních technologií) zabývající se otázkou, zda vůbec a popřípadě v jakém rozsahu mohou internetové obchody zabývající se prodejem hudby poskytovat na svých webových stránkách ukázky z nabízených děl.

Rubrika: Autorská a průmyslová práva Čtenost: 2474 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ("scanservice.cz") ze dne 31.1.2002, ve věci foneticky zaměnitelné domény <17. 7. 2002> <Matejka Ján>
Užíváním domény lze neoprávněně zasahovat do práv podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku jako oprávněného nositele obchodní firmy, a to zejména tehdy, vyvíjí-li tento nositel firmy shodnou nebo obdobnou podnikatelskou činnost s uživatelem dotyčné domény. K neoprávněnému zásahu do práv nositele obchodní firmy postačí nepatrná odlišnost fonetického znění názvu domény nebo naprostá shoda se zněním obchodní firmy za situace, kdy jsou na takové doméně nabízeny služby stejného charakteru se službami nabízenými nositelem obchodní firmy a budou tedy vyhledávány shodným nebo obdobným okruhem zákazníků.
Rubrika: Aktuality a zprávy, Ochrana doménových jmen, Judikatura Čtenost: 6023 Počet reakcí: 3 <diskuse k článku>
Elektronické knihovny a autorské právo <10. 7. 2002> <Čermák Jiří>

Článek se zabývá právní problematikou tzv. elektronických knihoven (e-knihoven), to jest zařízení, jejichž účelem je zpřístupňovat určité skupině čtenářů literární díla v elektronické podobě (e-knihy, e-články) způsobem obdobným jako v klasické „kamenné“ knihovně.

Rubrika: Autorská a průmyslová práva Čtenost: 3938 Počet reakcí: 4 <diskuse k článku>
Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ("quilt.cz") ze dne 21.12. 2000 sp.zn. 22 Cm 38/2000 <30. 6. 2002> <Matejka Ján>
Je pravdou, že v případě registrování internetové domény platí pravidlo "first come, first serve". Soud v tomto rozhodnutí došel k názoru, že registrace doménového jména nemá žádný statut jako ochranná známka či obchodní jméno a je tak pouze na žadateli o zápis příslušné domény, aby se vyvaroval porušování něčí ochranné známky či obchodního jména. Oprávněný nositel obchodního jména, resp. majitel ochranné známky, může se, dle názoru soudu, domáhat ochrany, pokud je dotčen, kromě jiného, nebezpečím vyvolání záměny, či parazitování na pověsti – viz §§ 47, 48 ObchZ. Při podnikání ve stejném oboru činnosti, t.j. textilní výrobě, může pak dojít k nebezpečí záměny o výrobci alespoň u spotřebitelské obce používající Internet.
Rubrika: Aktuality a zprávy, Ochrana doménových jmen, Judikatura Čtenost: 7927 Počet reakcí: 4 <diskuse k článku>
Kopírování a právo I. - chráněná CD/DVD vs. "právo na kopii" <27. 6. 2002> <Matejka Ján>
Přinášíme vám první díl třídílného seriálu, který bude pojednávat o ožehavém tématu autorských práv u hudebních a filmových nosičů. Později i u mp3 souborů stažených z Internetu.
Rubrika: Autorská a průmyslová práva Čtenost: 5388 Počet reakcí: 4 <diskuse k článku>
Domácí literatura z oboru práva IT <24. 6. 2002> <Knihkupectví Mareček>
Seznam dostupné domácí literatury z oboru práva informačních technologií
Rubrika: Aktuality a zprávy Čtenost: 3255 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Rozhodnutí Městského soudu v Praze ("wwwpaegas.cz") ze dne 12.4. 2001 sp.zn. Nc 1072/2001-7 <21. 6. 2002> <Matejka Ján>

Z tohoto soudního rozhodnutí plynou dvě zásadní premisy: (1) Pokud jeden podnikatel při nabídce svých služeb v prostředí Internetu používá označení, které je podobné označení, jenž na stejném „trhu“ již dříve používá podnikatel jiný, jde nepochybně o jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže a takové jednání je objektivně způsobilé přivodit druhé straně (soutěžiteli), a potažmo i spotřebitelům (návštěvníkům Internetu), újmu. (2) Dva odlišné podnikatelské subjekty jsou soutěžiteli v hospodářské soutěži i přesto, že jeden z nich neposkytuje telekomunikační služby, zatímco ten druhý ano. Oba účastníci se totiž setkávají v prostředí Internetu, kde propagují a nabízejí své služby, byť každý z jiné oblasti.

Rubrika: Odpovědnost a delikty, Ochrana doménových jmen, Judikatura Čtenost: 6497 Počet reakcí: 4 <diskuse k článku>
Německo: Nový zákon na ochranu mladistvých před nežádoucím vlivem Internetu <17. 6. 2002> <Smejkal Ladislav>
Německý Bundestag schválil minulý pátek nový Zákon na ochranu mladistvých. Cílem tohoto návrhu je omezit škodlivý účinek Internetu a počítačových her na děti a mladistvé. "Závadné internetové servery" budou dávány na index, který bude v Německu spravovat zvláštní Kontrolní úřad. Právě tomuto úřadu bude taktéž příslušet pravomoc hodnotit míru "závadnosti" dotčené internetové stránky s novým zákonem. Budete-li se však jako provozovatel stránky proti jejímu začlenění do seznamu chtít bránit, nebude mít prakticky žádnou možnost, seznam totiž nebude veřejný.
Rubrika: Aktuality a zprávy, Odpovědnost a delikty, Mezinárodněprávní aspekty, Související oblasti Čtenost: 3239 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Právní aspekty odkazů (hyperlinks) - část II:Odpovědnost za odkazovaný cizí obsah <5. 6. 2002> <Čermák Jiří>
Další díl ze série o právních aspektech odkazů. Předmětem následujících řádek je otázka případné odpovědnosti poskytovatele odkazu za odkazovaný cizí obsah. Nezabývám se zde právním rozborem techniky odkazování jako takové, která bude tématem dalšího článku. Článek navazuje na předchozí díl "Právní aspekty odkazů (hyperlinks) - část I: Úvod"
Rubrika: Odpovědnost a delikty, Další právní aspekty internetu Čtenost: 9964 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Rakousko: Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora zabývající se známkoprávní a soutěžněprávní přípustností používání „meta-tagů“ <30. 5. 2002> <Pospíšil Martin>

Rozhodnutí Nejvyššího soudního dvora v Rakousku ze dne 19.12.2000 (4 Ob 308/00y) o dovolání ve věci "Numtec-Interstahl" se zabývá známkoprávní a soutěžněprávní přípustností používání meta-tagů a srovnatelných metod manipulace s výsledky vyhledávání populárních vyhledávacích programů na internetu.

Rubrika: Mezinárodněprávní aspekty, Další právní aspekty internetu, Judikatura Čtenost: 4333 Počet reakcí: 1 <diskuse k článku>
Předchozí | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 14 | Další
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce