dnes je pondělí 23. 9. 2019

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Usnesení Nejvyššího soudu ČRze dne 23. 1. 2003 o dovolání obviněného R.B. proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31.7.2002. <18. 3. 2003> <Matejka Ján>
Předmetem usnesení NS je zamítnutí dovolání obviněného R. B. (který byl uznán vinným trestným činem poškození a zneužití záznamu na nosiči informací podle § 257a odst. 1 písm a), b), c) TrZ), proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2002, sp. zn. 9 To 263/2002, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 3 T 383/2001.

7 Tdo 73/2003
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 23. 1. 2003 o dovolání obviněného R. B., proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2002, sp. zn. 9 To 263/2002, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 3 T 383/2001 t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. f) tr. ř. se dovolání obviněného R. B. o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í :

Obviněný R. B. podal prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě z důvodu stanoveného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2002, sp. zn. 9 To 263/2002. Tímto usnesením bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto odvolání obviněného proti rozsudku Okresního soudu v Benešově ze dne 20. 5. 2002, sp. zn. 3 T 383/2001. Obviněný napadl usnesení Krajského soudu v Praze v celém rozsahu. Navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil napadené usnesení i rozsudek Okresního soudu v Benešově a aby ho zprostil obžaloby nebo přikázal nové projednání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší soud shledal, že je zcela zřejmé, že projednání dovolání by nemohlo zásadně ovlivnit postavení obviněného a otázka, která má být z podnětu dovolání řešena, není po právní stránce zásadního významu.

Obviněný byl uznán vinným trestným činem poškození a zneužití záznamu na nosiči informací podle § 257a odst. 1 písm. a), b), c) tr. zák. Jako tento trestný čin byl posouzen skutek spočívající podle zjištění Okresního soudu v Benešově, ze kterého vycházel v napadeném usnesení i Krajský soud v Praze, v podstatě v tom, že obviněný v zištném úmyslu bez vědomí a svolení zaměstnavatele využíval jeho počítač s instalovaným programem ke zpracování nabídkových rozpočtů pro své vlastní zákazníky a zákazníky konkurenčních firem, ačkoli uživatelem softwaru byl na základě příslušné smlouvy jeho zaměstnavatel, do uvedeného programu bez vědomí zaměstnavatele zasáhl tak, že smazal údaje o stavebních akcích zaměstnavatele za vymezené období, způsobil tím nefunkčnost celého programu, za účelem jehož zprovoznění musel zaměstnavatel zaplatit 1.440,- Kč, a sám se obohatil minimálně o 24.800,- Kč.

Námitky obviněného uvedené v dovolání byly zaměřeny především proti zjištění soudů, že byl pachatelem skutku. Podstatou těchto námitek bylo tvrzení, že nebylo prokázáno, že by služební počítač využíval pro své soukromé účely, tj. pro zpracování svých nabídkových rozpočtů bez souhlasu zaměstnavatele. V podrobnostech obviněný rozvedl, v čem spatřuje pochybení soudů při hodnocení důkazů a v návaznosti na to nesprávnost jejich skutkových zjištění.

Těmito námitkami však nebyl obsahově naplněn deklarovaný dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Podle tohoto ustanovení dovolání lze podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním posouzení. To znamená, že v dovolání je možné namítat chybnou právní kvalifikaci skutku, jak ho zjistil soud, avšak není možné namítat nesprávnost skutkových zjištění, hodnocení důkazů apod. V rámci uvedeného dovolacího důvodu jsou tedy přípustné p r á v n í námitky, nikoli skutkové námitky.

Skutkové námitky obviněného nemohl Nejvyšší soud považovat za podklad pro uplatnění své přezkumné pravomoci dovolacího soudu podle § 265i odst. 3 tr. ř. a proto k nim nijak nepřihlížel.

Jedinou námitkou, která koresponduje s dovolacím důvodem podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., je námitka, že posuzovaný zásah do počítačového programu neznamenal zničení nebo poškození dat, ale jejich uložení na jiném, zálohovém, místě, takže šlo o tzv. komprimaci dat. Tato námitka je z hlediska uvedeného zákonného dovolacího důvodu relevantní ve vztahu k té části právního posouzení zjištěného skutku, která spočívá v použití ustanovení § 257a odst. 1 písm. b) tr. zák., a nemá žádný význam, pokud jde o použití ustanovení § 257a odst. 1 písm. a), c) tr. zák. To znamená, že i kdyby výsledkem dovolání nakonec byla případná změna právního posouzení skutku tak, že by byl místo stávající kvalifikace podle § 257a odst. 1 písm. a), b), c) tr. zák. kvalifikován jako trestný čin poškození a zneužití záznamu na nosiči informací podle § 257a odst. 1 písm. a), c) tr. zák., je naprosto evidentní, že tato změna by nemohla zásadně ovlivnit postavení obviněného. Přitom otázka, která vyvstala z uplatněné dovolací námitky, tj. otázka, zda tzv. komprimace je poškozením informace ve smyslu § 257a odst. 1 písm. b) tr. zák., nemá po právní stránce takový význam, aby ji bylo možné označit za z á s a d n í .

Nejvyšší soud proto podle § 265i odst. 1 písm. f) tr. ř. odmítl dovolání obviněného bez toho, že by z jeho podnětu přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení podle § 265i odst. 3 tr. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. ledna 2003

Předseda senátu: JUDr. Petr Hrachovec
Rubrika: Judikatura Čtenost: 2713 Počet reakcí: 0

Diskuse - komentáře:
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce