dnes je středa 21. 8. 2019

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Rakousko: Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora zabývající se známkoprávní a soutěžněprávní přípustností používání „meta-tagů“ <30. 5. 2002> <Pospíšil Martin>

Rozhodnutí Nejvyššího soudního dvora v Rakousku ze dne 19.12.2000 (4 Ob 308/00y) o dovolání ve věci "Numtec-Interstahl" se zabývá známkoprávní a soutěžněprávní přípustností používání meta-tagů a srovnatelných metod manipulace s výsledky vyhledávání populárních vyhledávacích programů na internetu.

Žalující strana A GmbH je vlastníkem mezinárodní ochranné známky "Numtec-Interstahl", registrované pro třídu 7 mezinárodního značení a prodává pod tímto označením zařízení k označování kovů po celém světě. V roce 2000 se obrátila se žalobou na Zemský soud ve Welsu, ve které požadovala, aby se žalovaný Kurt S. a žalovaná společnost STechnik GmbH zdrželi svého protiprávního jednání, které mělo mimo jiné spočívat v používání výše uvedené firmy a registrované ochranné známky žalující strany "Numtec-Interstahl" ve zdrojovém textu v rubrice na webových stránkách obou žalovaných.

Druhý žalovaný (STechnik GmbH) podobně jako žalující strana rovněž prodává po celém světě zařízení k označování kovů. První žalovaný (Kurt S.) je vynálezcem výše uvedených zařízení. Na jeho majetek byl v roce 1996 prohlášen konkurs. Z konkursní podstaty odkoupila žalující strana 5 patentů. Druhý žalovaný je majitelem ochranné známky ST registrované v Rakousku. Tato známka je zapsaná rovněž pro třídu 7 stejně jako výše uvedená známka žalující strany ("Numtec-Interstahl"). Obě žalované strany používají tuto známku v obchodním styku. Na svých webových stránkách mají žalovaní kromě jiného uvedeno:
"Činnost po celém světě Společnost STechnik GmbH má své sídlo v Rakousku, 8 procent našich výrobků se však prodává do zahraničí, od USA až po Čínu. Za nás hovoří seznam našich zákazníků. Naše výrobky na světovém trhu Zařízení od STechnik GmbH jsou používána po celém světě: …….."

Následuje seznam zákazníků, ve kterém je uvedeno více než 50 podniků z Evropy, Asie, Ameriky, Afriky a Austrálie. Další seznam obsahuje 32 patentů prvního žalovaného. U pěti z těchto patentů je uvedena poznámka "sold to C…..-Aktiengesellschaft (Numtec Interstahl) in 1996" (prodáno žalující straně v roce 1996). Jak již bylo řečeno výše, mají žalovaní na svých webových stránkách rovněž uvedeno ve zdrojovém textu v tzv. "meta-tagu" název "Numtec-Interstahl", tedy název ochranné známky žalující strany.
Žalující strana mimo jiné ve svém podání tvrdila, že žalovaní používají známu "Numtec-Interstahl" vědomě jako klíčové slovo, aby upozornili na své webové stránky a potažmo na předmět jejich nabídky. Žalovaní se bránili tvrzením, že žalující strana koupila v roce 1996 5 patentů z konkursní podstaty prvního z nich, na což na svých stránkách upozorňují, a proto uvádějí dotčenou ochrannou známku v meta-tagu jako klíčové slovo.

Meta-tagy slouží k popisu obsahu webové stránky v programovacím jazyce HTML v hlavičce stránky. Jedná se o příkazy v HTML-kódu určené pro vyhledávací programy (internetové vyhledávače). V okně prohlížeče je běžně není vidět, avšak mají velký význam pro registraci webové stránky v těchto internetových vyhledávačích (ve světě nejznámější např.Google, Infoseek, Alta-Vista, u nás Seznam, Atlas, Centrum a mnoho dalších). Zadá-li potom uživatel ve vyhledávači příslušné klíčové slovo, obdrží seznam všech webových stránek, které obsahují hledané klíčové slovo kromě jiného ve své hlavičce v meta-tagu a samozřejmě které jsou zaregistrované u právě používaného vyhledávače. Vyhledávací programy vyhodnotí relevanci webové stránky mnohem výše, pokud se hledaný pojem nachází i v meta-tagu této stránky.

Zemský soud ve Welsu, jako prvoinstanční soud, vyhověl žalobě pouze částečně, ne však návrhu, aby se žalovaní zdrželi svého protiprávního chování, které žalující strana spatřovala v používání své ochranné známky jako klíčového slova v meta-tagu na své domovské stránce. Podle tvrzení soudu uvádějí žalovaní na seznamu patentů "Numtec-Interstahl" jako kupce patentu, což je opravňuje k použití této známky jako klíčového slova. Žalující strana se proto odvolala k Vrchnímu zemskému soudu v Linci, který rozhodnutí prvoinstančního soudu částečně změnil, resp. doplnil. Kromě jiného zakázal žalovaným používat v obchodním styku v meta-tagu na svých webových stránkách firmu a registrovanou ochrannou známku "Numtec-Interstahl" s odůvodněním, že používání firemního označení a ochranné známky žalující strany je v rozporu s dobrými mravy. Zároveň soud druhého stupně konstatoval, že používání ochranné známky je způsobilé vyvolat záměnu v tom smyslu, že internetový uživatel se může při vyvolání domovské stránky žalovaných domnívat, že se jedná o domovskou stránku žalující strany nebo přinejmenším nabýt dojem, že mezi spornými částmi existuje ve skutečnosti nepodložený obchodní vztah. Podle soudu druhého stupně skutečnost, že žalující strana získala v roce 1996 pět patentů od prvního žalovaného, nezakládá oprávnění k používání označení "Numtec-Interstahl" jako klíčového slova v meta-tagu. Dále soud ve svém rozhodnutí mimo jiné uvedl, že žalovaným nemůže být zakázáno použít známku v textové části na svých webových stránkách, neboť tím pouze upozorňují na prodej patentů žalující straně.

Žalovaní podali proti druhoinstančnímu rozhodnutí dovolání k Nejvyššímu soudnímu dvoru, který dovolání částečně vyhověl. Nejvyšší soudní dvůr v Rakousku konstatoval, že dovolání je přípustné, neboť dosud chyběla judikatura k podobnému skutkovému stavu.

Nejvyšší soudní dvůr ve svém rozhodnutí zmiňuje některá dosavadní rozhodnutí v podobné věci v USA a v Evropě. V Německu se dosud podle soudního dvora podobnými otázkami zabývaly pouze soudy první a druhé instance (nutno připomenout, že rozhodnutí, o kterém je zde psáno, bylo vydáno v prosinci roku 2000). Většina soudních rozhodnutí v této oblasti pochází z USA. Jak americká judikatura, tak i německá vycházejí z toho, že skryté ovlivňování ve vyhledávacích programech s cílem umístit při zadání cizího označení vlastní internetovou adresu na přední místo v seznamu vyhledaných webových stránek, zpravidla poškozuje cizí označení.

Dále soud ve svém rozhodnutí zmiňuje některé názory z odborné literatury, které shledává jako nejednoznačné. Zatímco jedna část nauky považuje používání meta-tagů v podobných případech za užívání ochranné známky, druhá část autorů to popírá s odůvodněním, že porušování práv k ochranné známce prý není lidskými smysly vnímatelné. Jako jeden z názorů odborné literatury uvádí, že označení sice není viditelné, avšak vede k tomu, že příslušná webová stránka bude vyhledána vyhledávacím programem a tím bude pro uživatele dána souvislost mezi ochrannou známkou a vyhledanou webovou stránkou, v jejímž meta-tagu se vyskytuje označení této známky. Dovolací soud nakonec došel k následujícímu závěru:

"Žalovaní uvádějí na svých webových stránkách mnoho patentů prvního žalovaného a poukazují tím na to, že byly tyto patenty prodány a komu byly prodány. Přitom uvádějí i ochrannou známku, pod níž prodává své výrobky nabyvatelka těchto patentů (žalující strana). To, že mají oprávněný zájem na tom, aby informovali své potenciální zákazníky o tom, co první žalovaný vynalezl a že je rovněž vynálezcem technických zařízení, která nyní používají i jiné podniky, již uznal soud druhého stupě. Na rozdíl od jeho tvrzení však musí vést přípustnost této informace rovněž k uznání používání ochranné známky žalující strany v meta-tagu za přípustné. I tím se poukazuje pouze na to, že domovská stránka žalovaných obsahuje informace, které se dotýkají ochranné známky Numtec-Intestahl. Tím není vzbuzován dojem, že se jedná o ochrannou známku žalovaných, ani se nelze domnívat, že průměrný internetový uživatel bude předpokládat, že každá webová stránka uvedená v seznamu nalezených stránek ve vyhledávači, třebaže na jednom z prvních míst, je webová stránka vlastníka ochranné známky nebo jiného s ním spojeného podniku."
"Používá-li třetí osoba ochrannou známku v meta-tagu, neporušuje tím právo na ochranu proti nekalé soutěži ani právo k ochranné známce, pokud má oprávněný zájem používat ochrannou známku a pokud používání ochranné známky nemá nevhodný účinek. To je zejména ten případ, kdy domovská stránka obsahuje informace o ochranné známce, na nichž má třetí osoba oprávněný zájem (např. informace o prodeji patentů třetí osoby majiteli ochranné známky). Pokud tomu tak není, může majitel ochranné známky žádat po spolusoutěžiteli, aby se postaral o výmaz odpovídajících záznamů registrovaných u nejdůležitějších vyhledávacích programů."

Celé znění rozhodnutí:
http://normative.zusammenhaenge.at/faelle/numtec-stangl.html#beschluss

Ve srovnatelném případu dospěl k odlišnému rozhodnutí (6 U 4123/99) Vrchní zemský soud v Mnichově ze dne 6.4.2000 (http://www.jurpc.de/rechtspr/20000150.htm). Podle názoru tohoto soudu se jedná o nekalosoutěžní jednání, neboť pro uživatele vyhledávacího programu může vzniknout dojem, že osoba odpovědná za meta-tagy prodává zboží označené ochrannou známkou majitele této ochranné známky nebo že je tato osoba obchodně spojena s majitelem předmětné ochranné známky.

Zůstává otázkou, zda Nejvyšší soudní dvůr dostatečně zohlednil ve věci "Numtec-Interstahl" kromě dalšího i fakt, že strany sporu si přímo konkurují na světových trzích se zařízeními k označování kovů. Jedno z nejaktuálnějších rozhodnutí ve věci meta-tagů je rozhodnutí německého Zemského soudu v Düsseldorfu (12 O 48/02) ze dne 27.3.2002 (http://www.netlaw.de/urteile/lgd_32.htm), ve kterém soud označil jako nekalosoutěžní jednání, kdy prodejce talárů používá jako klíčová slova na svých webových stránkách v meta-tagu právní pojmy, jako např. OSŘ, rozsudek, rozhodnutí, trestní řád, a zkratky některých důležitých zákoníků, a další, s odůvodněním, že tyto nemají věcný vztah k obsahu nabízenému na webových stránkách prodejce a s ohledem na obtěžování nadměrným lákáním a cíleným "odchytem" zákazníků, jakož i klamáním oslovených okruhů zákazníků o poskytovaném obsahu webových stránek.

Rubrika: Mezinárodněprávní aspekty, Další právní aspekty internetu, Judikatura Čtenost: 4323 Počet reakcí: 1

Diskuse - komentáře:
   30 May 2002 11:03 Ladislav Smejkal
Některé nepřesnosti -. doplnění
 
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce