dnes je pondělí 24. 6. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Slovník základních pojmů

Autentizace (authentication) -Prokazování identity je proces, při kterém uživatel předkládá systému svou totožnost (např. prostřednictvím hesla). Tento pojem je často nesprávně zaměňován s pojmem identifikace. Stanovit přesný rozdíl mezi identifikací a autentizací není jednoduché. Nicméně náš právní řád tyto pojmy vymezuje hned ve dvou právních předpisech. Prvním je vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 76/1999 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných skutečností, provádění certifikace kryptografických prostředků a náležitostech certifikátu, v platném znění, kde se autentizací rozumí proces potvrzení, a tím i ustavení identity uživatele, procesu nebo jiného prvku s požadovanou mírou záruky (§ 2 písm. g). Dále se o autentizaci hovoří v další vyhlášce Národního bezpečnostního úřadu č. 56/1999 Sb. o zajištění bezpečnosti informačních systémů nakládajících s utajovanými skutečnostmi, provádění jejich certifikace a náležitostech certifikátu, kde se autentizací subjektu rozumí proces ověření jeho identity splňující požadovanou míru záruky (§ 2 písm. f).

ANSI – jde o zkratku ”American National Standards Institute” - Americký národní institut pro standardizaci. Organizace, která se skládá z uživatelů a výrobců výpočetní techniky. Úkolem této instituce je vývoj průmyslových standardů, zajišťujících výrobu vzájemně slučitelných (nahraditelných nebo vzájemně kombinovatelných) výrobků. Těžištěm činnosti jsou hlavně vyšší programovací jazyky, způsoby zobrazení dat, kódy a rozhraní. Jde o dobrovolnou organizaci založenou již v roce 1918. Tato organizace sdružuje více jak 1,300 členů.

ARPA – jde o zkratku „Advanced Research Project Agency“ - Agentura moderních výzkumných projektů, která byla založena Ministerstvem obrany Spojených států amerických (1965). Agentura byla zaměřena na vývoj komunikačních sítí, a později vytvořila i síť ARPANET.

ARPANET – Jde o zkratku ”Advanced Research Projects Agency Network” počítačová síť, ze které se vyvinula síť Inernet.

Banner – 1. (headline banner) tzv. palcový titulek 2. Pruh o standardní velikosti 460x80 bodů na www stránkách, prostřednictvím kterého se na www stránkách uskutečňuje reklama.

Browser – prohlížeč, resp. prohledávací (procházecí) program k prohlížení souborů, případně www stránek. Program, který pohodlně zprostředkovává přístup k datům na Internetu, zvláště pak na World Wide Web. Hlavními konkurenty na světovém trhu v této kategorii jsou Netscape Navigator a Internet Explorer. Při prohlížení informací z Internetu se uživatel vlastně jakoby pohybuje v jednom velikém hypertextovém dokumentu (hypertext), reprezentovaném jednotlivými soubory HTML, vzájemně provázanými odkazy.

Certifikační autorita – viz. poskytovatel certifikačních služeb

Certifikát – 1. potvrzení pravosti, věrohodnosti 2. (digitální certifikát) jde o datový soubor, jenž obsahuje veřejný klíč spolu s identifikací jeho majitele.

DNS – jde o zkratku ”Domain Name System” nebo ”Domain Name Service”, což představuje systém pojmenování domén, resp. pravidla pojmenování domén na počítačové síti Internet. Takovéto úplné jméno domény (FQDN - ”Fully Qualified Domain Name”) představuje jméno počítače a domény v nichž se tento počítač nachází.

Doména - Doména, skupina uživatelů, resp. název této skupiny uživatelů sítě Internet. Domény mohou být nejrůznějšího druhu. Doménami nejvyšší úrovně jsou domény zeměpisné (státní), domény kategorií apod. Zeměpisné domény jsou označovány dvojicemi znaků. Uveďme si několi příkladů zeměpisných domén: cz - Česká republika, sk - Slovenská republika, at - Rakousko (Austria), au - Austrálie, de - Německo (Deutschland), us - Spojené Státy. Kategorie se označují trojicemi znaků. Nejčastější kategorie jsou: edu - vzdělávání (education), com - komerční (commercial), gov - vládní (government), mil - vojenské (military), net - páteřové sítě a informační centra (backbone network), int - mezinárodní organizace (international), org - neziskové organizace. Při tvorbě jména pomocí domén je třeba dbát na to, aby domény nejvyšší úrovně byly vždy úplně vpravo. Jméno sestavené z domén se totiž při použití např. s příkazem telnet překládá nejdříve na IP adresu a teprve potom se uskutečňuje spojení s žádaným počítačem.

EDI – jde o zkratku ”Electronic Data Interchange” nebo ”Electronic Document Interchange”, což představuje elektronickou výměna dat prostřednictvím sítí jako např. Internet.

Internet - Internet, nejrozsáhlejší a nejslavnější dálková počítačová síť (často též nazývána síť lokálních sítí). Předchůdcem sítě Internet byla síť ARPANET, pracující v USA na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Od roku 1986, kdy americká národní vědecká nadace NSF založila síť NSFNET se podstatně zlepšila možnost komunikace po dálkových počítačových sítích, zejména mezi vědeckými pracovišti. Síť Internet se tak rok od roku rozrůstala co do počtu připojených počítačů. V roce 1987 čítala 10 tisíc připojených počítačů, roku 1989 100 tisíc. ARPANET zanikla v roce 1990, Internet se rozvíjel dál. V roce 1992 čítal Internet milion počítačů, roku 1993 už dvakrát tolik.

IP – jde o zkratku ”Internet Protocol”, což představuje síťový protokol počítačové sítě Internet (Internet protocols). V tomto síťovém protokolu (ostatně stejně jako i ve většině ostatních) má každá připojená síť i každý počítač, připojený fyzicky k síti svoji pevnou adresu. Adresa v síti Internet je reprezentována 32 bitovým číslem. Pro lepší čitelnost se adresy v Internetu přepisují jako čtyři skupiny číslic, které jsou odděleny tečkami, např. 120.154.45.79. Každé číslo je reprezentováno osmi bity, může tedy nabývat hodnot od 0 do 255.

IP adresa - Jedinečná adresa počítače nebo sítě v síti Internet.

ISP – zkratka pro „Internet Service Provider“, což je poskytovatel internetových služeb.

JAVA - Objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý společností Sun. Jazyk Java je podobný jazyku C++ je však jednodušší, aby se eliminovaly běžné programátorské chyby. Soubory se zdrojovým kódem (s rozšířením .java) se kompilují (compile) do formátu nazývaného bytecode (s rozšířením .class), který lze spouštět pomocí interpretru (interpreter). Zkompilovaný kód může běžet na různých počítačích, protože interpretry a prostředí existují pro většinu operačních systémů (Unix, Windows, Macintosh). Java je vybavená řadou funkcí, díky kterým je vhodná pro použití na síti Internet. Malé aplikace se nazývají aplety (applet).

Modem - akronym vzniklý ze slov MOdulátor a DEModulátor. Modem je zařízení pro přenos dat, zajišťující přenos po analogových vedeních na principu modulace a následné demodulace analogového signálu číslicovými daty. U osobních počítačů se modemu používá pro přenos dat mezi počítači po telefonních vedeních.

Server - Datová stanice sloužící jiným počítačům (nejčastěji v místní počítačové síti), nazývaným klient (client) nebo pracovní stanice (workstation) jako zdroj dat, programů. Klienti, pracovní stanice pracují současně s daty na datové stanici (serveru), využívají jeho diskové kapacity a programů uložených na jeho discích.

TCP – zkratka  ”Transmission Control Protocol” , tedy komunikační přenosový protokol, používaný především na síti Internet (Internet protocols), ale také v některých místních počítačových sítích a komunikacích.

TCPIP – 1. zkratka ”Transmission Control Protocol /Internet Protocol” 2. zkratka ”Transmission Communications Protocol / Internetworking Protocol” - zkratka, používaná pro spojení dvou protokolů, přenosového a síťového, které se používají především na mezinárodní počítačové síti Internet, ale i jinde. (Internet protocols)

URL - zkratka ”Uniform Resource Locator”, tedy jednotný vyhledávač zdrojů. Jde o programový nástroj, funkci, která se používá na síti Internet od zavedení stanic World Wide Web.

WWW – (také se používá označení W3 nebo prostě jen Web) jde o zkratku  ”World Wide Web” - doslovně přeloženo: ”celosvětová pavučina”. Jde o systém hypertextové komunikace, používané na mezinárodní počítačové síti Internet. Byl vyvinut v Evropském centru pro jaderný výzkum (CERN) v Ženevě. Původním cílem tohoto systému bylo docílit co nejlepšího sdílení vědeckých informací a podpořit spolupráci vědců na různých výzkumných pracovištích. Systém se však osvědčil a rychle se rozšířil i mimo ústav CERN. V roce 1994 existovalo podle statistiky, kterou provedl Matthew Gray z MIT (mkgraymit.edu) ve světě více než 3000 stanic WWW. World Wide Web je aplikací typu klient/server. Po přihlášení na některou stanici (server) systému World Wide Web je možné prohlížet a prohledávat textové informace jednoduchého tvaru, ale i bohatě graficky provedené dokumenty (tato vlastnost je řadou uživatelů zejména ceněna). World Wide Web nabízí přístup ke ”klasickým” aplikacím sítě Internet, jako jsou gopher, ftp nebo WAIS.

XML - Extensible Markup Language, specifikace vytvořená konsorciem W3C. Jedná se o zredukovanou verzi jazyka SGML, určeného pro popis Web dokumentů. Pomocí tohoto jazyka lze jednoduše vytvářet formáty dat, které umožňují definici, přenos, kontrolu a interpretaci dat mezi různými aplikacemi.

Virus - Virus, nežádoucí program, automaticky se připojující ke spustitelným programům. Někdy vykonává destrukční činnost na disku v operační paměti či disketě. Někdy také pouze neškodně žertuje různými zvuky, melodiemi nebo výpisy a grafickými efekty na obrazovce. I tyto ”neškodné” počítačové viry jsou ovšem nežádoucí, protože zpomalují nebo zcela znemožňují provoz potřebných programů.

ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce