dnes je úterý 16. 4. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Je stažení shareware platné podle českého práva ? (Re: Pirátský shareware aneb chybovat je lidské) <8. 1. 2003> <Buryan Jiří>
Článek reaguje na polemiku M. Strnada ohledně licencí k počítačovým programům. Zabývá se otázkou, zda je při stahování software z internetu řádně udělena licence (uzavřena licenční smlouva) k tomuto software, popřípadě jaký je její obsah.

Je stažení shareware platné podle českého práva ? (Re: Pirátský shareware aneb chybovat je lidské) Článek reaguje na polemiku M,. Strnada ohledně licencí k počítačovým programům. Zabývá se otázkou, zda je při stahování software z internatu řádně udělena licence (uzavřena licenční smlouva), popřípadě jaký je její obsah. Tento článek je v podstatě reakcí a příspěvkem k diskusi, kterou otevřeli dva studenti brněnské právnické fakultě na téma licenční kontraktace v případě počítačových programů ve studentském časopise OCTOPUS1. Jeden z těchto příspěvků je zpřístupněn i na ITprávu (M. Strnad : Pirátský shareware aneb chybovat je lidské). Autoři zde v podstatě nastínili, podle jejich názoru, zásadní problém šíření programů typu shareware a freeware prostřednictvím internetu a jeho právní výsledek jako nelegální šíření. Článek se zde pokusím rozebrat o vysvětlím v čem autoři, i jako studenti právem dotčení, chybovali,  protože to je zcela zásadní pro způsob sjednávání smluv prostřednictvím elektronických médií.

V případě, že se pokusíme z Internetu stáhnout program, který je označován jako freeware nebo shareware, bude třeba, i když jde v podstatě o program šířený bezplatně (výjimkou je zaslání pohlednice autorovi či jiné symbolické plnění), sjednání jisté smlouvy, která bude takovéto šíření autorského díla (počítačový program jako dílo literární) odůvodňovat-upravovat. Touto smlouvou je právě licenční smlouva tak, jak je upravována autorským zákonem  (z. č. 121/2000 Sb.), protože tou poskytuje autor nabyvateli právo dílo užít; ne tedy zákoníkem obchodním (ta se vztahuje na předmět práva z průmyslového vlastnictví – patenty..). Tato licenční smlouva pak bude klasickým dvoustranným právním úkonem podle občanského zákoníku, který reguluje její podstatné náležitosti. V tom právě spatřují autoři zmíněného článku problém. Za prvé by podle jejich názoru bylo vhodnější, pokud by takovéto udělení práva bylo možno učinit pouze jako jednostranný právní úkon podle autorského zákona– tedy autor by nemusel právo užít udělovat pouze smlouvou. Za druhé pak napadají takový případ sjednání licenční smlouvy pro případy shareware a freeware jako ve většině případů neplatný. V klasickém případě „submit formy“ uživatel odklikne po „přečtení“ licenčních podmínek příslušný formulář, popř. „slíbí“, že si podmínky přečte v příslušném souboru readme a pak si program zkopíruje na svůj počítač - stáhne. V tom autoři vidí za prvé nedostatek v určitosti právního úkonu podle §43a občanského zákoníku (nabídka - offerta musí být určena jedné nebo více určitým osobám, což v případě webových stránek nemá být možné). Za druhé je problémem, že takovéto ujednání-nabídka na webových stránkách není offertou podle OZ, ale pouze výzvou k podávání návrhů (invitatio ad offerendum). Chybí tedy akceptace a podstatné náležitosti právního úkonu – určitost – a smlouva je tudíž neplatná a program je stažen bez právního titulu a může zakládat možnost žaloby a nejlepším řešením je novelizace autorského zákona.

Ač může tato úvaha znít velice přesvědčivě je špatná a je třeba vysvětlit proč.

Ustanovení na webových stránkách je opravdu jenom výzvou k podávání návrhů a ne samotnou offertou, přesto však k uzavření smlouvy dojde. Offertou – nabídkou podle OZ je až samotné odkliknutí formuláře „submit formy“, ale autor pak tuto offertu akceptuje, a to tím, že umožní stáhnutí programu ze svého počítače do počítače uživatele. Nejde zde o běžnou akceptaci, ale o akceptaci konkludentní nebo jak se používá v obchodním právu akceptaci  reálnou.  Stačí totiž pouhé umožnění  stáhnutí, aby bylo možné brát smlouvu za uzavřenou reálně. OZ toto reguluje v odstavci prvním §43c: Včasné prohlášení učiněné  osobou, které byl návrh určen, nebo jiné její včasné jednání z něhož lze dovodit její souhlas, je přijetím návrhu. Problém, který by se zde mohl vyskytnout je dostatek vůle na straně poskytovatele licence – autora. Podobný, případ by byl v případě prodejních automatů na kávu, ale i nakupování v supermarketu. Nesjednávám zde totiž smlouvu s prodavačkou Janou Novákovou, ale např. s Delvitou a.s. Dotyčná prodavačka tuto vůli reprezentuje, tak jako ji reprezentuje prodejní automat nebo formulář na webové stránce. Dá se říct, že poskytovatel systém svou vůlí jakoby přednabil a ten ji pak pouze využívá. Uplatní se zde též důležitá zásada pacta sunt servanda, kdy je nutno respektovat poskytovatelovu vůli udělit možnost užití  díla i prostřednistvím automatického zařízení.

Za druhé budeme muset zvláště v případech kontraktace prostřednictvím Internetu řešit otázku určitosti osoby vůči níž je úkon směřován. Nemohu zde souhlasit s kolegy článku, kteří tvrdí, že požadavek určitosti není splněn – není identifikována osoba. Vždy si totiž danou webovou stránku – dané ujednání prohlíží konkrétní – určitá – osoba, která sice není jednoznačně identifikována (pokud nebereme v úvahu zjištění adresy odkud se uživatel přihlašuje), ale to v podstatě není ani ve zmíněné samoobsluze. Musíme mít však na vědomí, že vždy jde o jednu a tutéž určitou osobu, která je schopna určitě činit úkony, i když prostřednictvím jistého automatizovaného systému (stejně jako určitá osoba stojí před automatem na kávu) a jedná i na dálku. V porovnání určitě nejde o z učebnic známý případ Římana arbitra elegans Petronia, který rozhazuje do neurčitého davu penízky neurčitým osobám (nemůže jít tudíž o smlouvu, penízky jsou ale z právního hlediska „derelikovány“ a tudíž vhodné k efektivní okupaci).

Závěrem můžeme shrnout, že v případě stahování počítačového programu jako freeware či shareware jde o platně sjednanou licenční smlouvu podle autorského zákoníku se všemi jejími náležitostmi. Tím se pak také nabyvatel bude muset řídit. Tato smlouva pak může být v jistém smyslu úplatná (zaslání pohlednice autorovi..) a pokud by tato odměna nebyla splněna, šlo by o porušení smlouvy. Může jít také o licencční smlouvu bezúplatnou, pokud tak bude výslovně stanoveno (§ 49 odst. 2(b) ). Pozor bude třeba dát na to, zda v ujednání je též právo podlicenční (většinou ano) – tedy zda nabyvatel sám bude moci dílo dále šířit, jinak by toto mohlo být porušení smlouvy a zákona.  

Jiří Buryan

1) Pirátský shareware aneb chybovat je lidské. Octopus č. 33. Vydává občanské sdružení Páragraf. PrF MU Brno.

Rubrika: Autorská a průmyslová práva Čtenost: 6926 Počet reakcí: 5

Diskuse - komentáře:
   22 Jan 2003 11:41 Hlustis
Licenční smlouva uzavřená přispěním do diskuze?
 
   24 Jan 2003 14:52 Jiri Buryan
Licenční smlouva uzavřená přispěním do diskuze?
 
   30 Jan 2003 19:05 Jiří Čermák
Neudeleni licence v jinyhc pripadech poskytnuti dila
 
   21 May 2003 09:49 Student
Chybi dojiti akceptace autorovi freewaru
 
   30 May 2003 01:59 Jiri Buryan
Chybi dojiti akceptace autorovi freewaru
 
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce