dnes je středa 22. 5. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


MP3, Internet a autorské právo <4. 11. 2003> <Čermák Jiří>
Vzhledem ke stále se opakujícím dotazům ze stran čtenářů se tento příspěvek zabývá otázkou stahování hudebních souborů z internetu a jejich zpřístupňování a sdílení jeho pomocí.

Užití díla prostřednictvím internetu

Úvodem tohoto příspěvku, který se zabývá právními otázkami spojenými s šířením souborů MP3 prostřednictvím sítě internet, je třeba vymezit některé předpoklady, ze kterých v tomto pojednání vycházím. Za prvé vycházím z předpokladu, že dotčené dílo je autorskoprávně chráněno. Dále je třeba připomenout v podstatě samozřejmý předpoklad, že soubor ve formátu MP3 představuje dílo hudební, nikoliv např. počítačový program (u kterého je autorskoprávní ochrana poněkud odlišná). Tedy, níže uvedené řádky se týkají toliko hudebních děl šířených prostřednictvím Internetu, ke kterým příslušná majetková autorská práva, respektive práva související s právem autorským, doposud nevypršela. Oba výše uvedené předpoklady jsou vzhledem k povaze hudebních děl šířených ve formátu MP3 splněny v naprosté většině případů a výjimky jsou zcela zanedbatelné.

V případě šíření souborů ve formátu MP3 (ale i jakýchkoliv jiných) je třeba rozlišovat mezi jejich zpřístupňování prostřednictvím internetu (šíření, vystavování, upload) a jejich rozmnožování uživatelem internetu při jejich stahování (download).

Zpřístupnění MP3 prostřednictvím internetu

Zpřístupnění MP3 prostřednictvím internetu (lhostejno zda vystavením na webovské stránce, FTP serveru, v rámci peer-to-peer sítě atp.) je užitím autorského díla jeho sdělováním veřejnosti podle § 18 odst. 1 či § 18 odst. 2 autorského zákona (zákon č.121/2000 Sb. „AZ“), a proto k takovému zpřístupnění musí udělit autor nebo jiná oprávněná osoba oprávnění (souhlas), tzv. autorskoprávní licenci. Bez takové licence (souhlasu) jde ze strany neoprávněného uživatele o zásah do autorského práva. Neoprávněný uživatel pak může čelit důsledkům z toho plynoucím podle práva autorského, občanského, správního (přestupek) či dokonce trestního (trestný čin).

Stažení MP3 z internetu

Stažením MP3 z internetu (opět lhostejno, zda z webové stránky, peer-to-peer sítě či z jiného zdroje) dojde k rozmnožení tohoto díla podle § 13 AZ. Avšak na rozdíl od zpřístupnění MP3, je v naprosté většině případů stažení MP3 (download) kryto výjimkou uvedenou v § 30 odst. 2 AZ. Podle této výjimky je možné si pro osobní potřebu zhotovit rozmnoženinu (kopii) souboru MP3 i bez udělení licence (souhlasu) od autora či jiné oprávněné osoby. Je však třeba ctít požadavek pouze jedné rozmnoženiny (kopie), vytvořené výhradně pro osobní potřebu (tj. například nikoliv pro vnitřní potřebu právnické osoby nebo pro potřeby podnikání fyzické osoby) a dále dodržovat ustanovení § 30 odst. 4 AZ, které připomíná, že taková rozmnoženina nesmí být užita jinak než pro výše uvedené účely (např. nesmí být CD se staženými a vypálenými MP3 následně půjčováno, prodáváno atp.)

Sdílení MP3 ve výměnných peer-to-peer sítích

Je třeba konstatovat, že z pohledu práva neexistuje rozdíl mezi „klasickým“ zpřístupněním díla pomocí plnohodnotných serverů nebo prostřednictvím peer-to-peer sítě. Vše, co bylo uvedeno výše, platí i pro peer-to-peer sítě. Platí, že pokud koncový uživatel zpřístupní ostatním uživatelům peer-to-peer systému MP3 soubory prostřednictvím svého počítače, naplňuje podstatu ustanovení o sdělování díla veřejnosti ve smyslu § 18 odst. 2 AZ. Jde tedy o užití díla dle § 12 AZ a kromě určitých výjimek (např. volné dílo) musí mít ke svému jednání licenci (souhlas) autora nebo jiné oprávněné osoby. Uživatel, který podá dotaz na vyhledání a stažení určitých dat, jedná ve smyslu § 13 AZ, protože stažením dat dojde k jejich rozmnožení. Toto stažení (rozmnožení) však bude vzhledem k povaze MP3 často kryto výjimkou uvedenou v § 30 AZ pojednávající o volném užití.

Je třeba si uvědomit, že je lhostejné, zda jsou MP3 zpřístupněny na stálém serveru, pevně identifikovaném v síti internet pomocí pevné IP adresy, nebo na domácím počítači uživatele internetu s využitím speciálního programu (Kazaa, DirectConnect, Morpheus aj.) v rámci peer-to-peer sítě.

Hlavním problémem u peer-to-peer sítí tedy není právní posouzení jednotlivých způsobů užití díla v těchto systémech, ale vymahatelnost nároků plynoucích z porušení příslušných autorskoprávních norem těmito (zne)užitími.

Závěr

Z výše uvedených řádek obecně plyne, že stahovat MP3 z internetu (za splnění dalších podmínek) je i bez udělení licence (souhlasu) od autora či jiné oprávněné osoby v souladu se zákonem, zpřístupňovat MP3 prostřednictvím internetu (vystavováním, sdílením atp.) však nikoliv.

Jiří Čermák

Rubrika: Autorská a průmyslová práva Čtenost: 12379 Počet reakcí: 12

Diskuse - komentáře:
   09 Nov 2003 20:15 frantisek bocek
rozmnozenina
 
   10 Nov 2003 19:24 martin Strnad
rozmnozenina
 
   10 Nov 2003 19:52 Jiří Čermák
rozmnozenina
 
   11 Nov 2003 09:57 Milan Kvasnica
rozmnozenina
 
   19 Nov 2003 16:27 Helena Chaloupková
rozmnozenina
 
   22 Dec 2003 22:09 AllMan
...za splnění dalších podmínek...
 
   30 Dec 2003 09:05 Jiří Čermák
...za splnění dalších podmínek...
 
   21 Jan 2004 17:07 drak
internetová kavarna
 
   22 Jan 2004 16:04 Jiří Čermák
internetová kavarna
 
   20 Mar 2004 15:35 Libor Chocholatý
Sdělování veřejnosti?
 
   11 Apr 2004 20:35 Lukáš Stančík
ukázky mp3
 
   20 May 2004 11:54 Petr
DC++ HUB
 
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce