dnes je pondělí 24. 6. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Internet a autorské právo - otázky a odpovědi <6. 1. 2004> <Čermák Jiří>
Tento příspěvek je sestaven s otázek čtenářů a odpovědí na ně. Vznikl ve spolupráci se serverem Živě.cz, nicméně věříme, že může zaujmout i na ITprávu.

Když stáhnu z webu nějaký text - dejme tomu smluvní podmínky nějaké firmy, dejme tomu o provozování a hostování webů, mírně je poupravím a dám na svůj web. Porušil jsem tím copyright? Mohu je u sebe nechat nebo jsem jednal protiprávně?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Velmi záleží na tom, jaký text máte na mysli, do jaké míry jej upravíte (zda např. pouze doplníte údaje o vaší společnosti a jinak ponecháte původní text, nebo zda se původním textem necháte pouze „inspirovat“ a napíšete si smluvní podmínky vlastní, pouze původním textem ovlivněné) a ještě na dalších skutečnostech. Nicméně je ale možno s vysokou pravděpodobností předpokládat, že smluvní podmínky budou autorským dílem a jako takové je jejich užití oprávněné (např. zpřístupnění prostřednictvím internetu na webové stránce), a to i v upravené podobě, v zásadě jen se souhlasem osoby, které k nim náleží autorská nebo jiná práva.

Dále je třeba mít na zřeteli, že takovéto vytěžování práce jiných („přiživím se na cizí práci“) bude pravděpodobně splňovat znaky nekalosoutěžního jednání (§44 a násl. obchodního zákoníku) a jako takové bude zakázané.

Je však třeba připustit, že zejména u běžných smluvních podmínek pro užití počítačového programu (např. EULA) platí, že si tyto dokumenty navzájem podobají jako vejce vejci a tudíž odlišit plagiát od nově vytvořeného dokumentu, bude velmi problematické.

Rozhodně však můžeme shrnout, že použít bez souhlasu oprávněné osoby cizí text (a to jakýkoliv) formou jeho zpřístupnění na vlastní webové stránce, nelze vůbec doporučit.

Copyright - co se tím rozumí? Každý to dává všude ale není copyright nějaká registrovaná známka? Nemusím si na své texty nebo fotky daný copyright někde registrovat? Nebo je to jenom obecná informace, že se na daný materiál vztahuje autorský zákon.

Z vašeho dotazu není příliš zřejmé, co máte na mysli pod pojmem „copyright“. Pravděpodobně tím rozumíte tzv. výhradu autorského práva, neboli copyrightovou doložku, která má povětšinou tvar podobný tomuto příkladu: „© Jiří Čermák, 2003“. Tato doložka se připojuje k autorskému dílu (knize, softwaru atp.). Z pohledu českého autorského práva nemá žádný právní význam, neboť dílo je chráněno (splňuje-li předepsané zákonné znaky) bez ohledu na to, zda je na něm tato doložka uvedena, či nikoliv.

V zásadě má copyrightová doložka ten význam, že poskytuje třetím stranám informaci, kdo je autorem díla (nebo vykonavatelem majetkových autorských práv k takovému dílu). V anglosaském autorskoprávním systému (zejména podle amerického práva), má copyrightová doložka větší právní důležitost než podle českého práva, tudíž se často vyznačuje i na dílech tuzemských, zejména pokud lze očekávat, že tato díla budou šířena i v zahraničí (např. software).

Registrace (zápis) autorského práva se u nás neprovádí.

S ochrannými známkami nemá copyrightová doložka vůbec nic společného.

Jak je to s citáty - jak dlouhý může být citát například z knihy a co u něj musí být uvedeno, abych neporušoval autorské právo. Stejná otázka u ukázek z hudebních děl, případně statické obrázky zkopírované například z DVD?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Velmi totiž záleží na povaze díla, na jeho rozsahu atp. Je snad každému jasné, že z pětiminutové písničky nemůže být citace provedena ve stejném rozsahu, jako u tříhodinové opery. To samé platí pro články a romány, videoklipy a celovečerní filmy atp. Neexistuje tedy žádná zákonná hranice (např. zákon nikde nehovoří o třech taktech písničky, což je oblíbená pověra) mezi povolenou a nepovolenou citací. Statické obrázky z DVD by však svým rozsahem do citací měly spadat.

Též záleží na tom, pro jaký účel má citace sloužit. Více viz § 31 autorského zákona.

K citacím je vždy přistupovat s citem a rozhodně ve všech případech dodržovat zákonné požadavky, tedy zejména uvést autora, název díla a pramen.

Když udělám sám překlad počítačové hry nebo knihy nebo článku, mohu je zveřejnit na Internetu?

Bez souhlasu autora původní hry (knihy, článku…) či jiné oprávněné osoby nikoliv.

Překladem nejsou práva autora díla přeloženého (původního) nijak dotčena, pouze k nově vniklému překladu bude mít práva jak autor díla původního, tak i překladatel. Vy (jakožto překladatel) tedy můžete svůj překlad užít (tj. včetně zveřejnění na internetu) jen se svolením autora díla původního. Pokud by chtěla překlad užít třetí osoba, musela by získat svolení jak od autora díla původního, tak od vás.

Mohu na svých webových stránkách mít odkaz přímo na stažení souboru z cizího serveru? Je to nějak postižitelné?

Tato otázka je poměrně složitá a záleží na mnoha faktorech, především pak, zda budete odkazovat na takový soubor, který je na internetu zpřístupněn legálně (např.software na oficiálních stránkách), či nelegálně.

V prvním případě v zásadě snad neexistuje spor o tom, že poskytnutím odkazu na cizí stránky či na jakákoliv jiná v souladu se zákonem zpřístupněná díla (články, hudební klipy, software), není porušen autorský zákon.

Pokud je odkaz poskytován na obsah, který je zpřístupněn na internetu neoprávněně (pirátské stránky atp.), je situace složitější. Poskytovatel odkazu může být za určitých okolností považován za spoluodpovědného za porušení autorských práv tím, že umožní nebo lépe řečeno zjednoduší třetí osobě (primárně porušující autorská práva) neoprávněné užití díla jedním ze způsobů uvedených v zákoně, typicky pak porušení práva na „sdělování díla veřejnosti (§ 18 AutZ). Souvislost mezi tímto primárním porušením a odkazem je tak vzdálená, že spoluodpovědnost lze dovodit jen ve výjimečných případech. Výjimkou je například zcela zjevná a masivní podpora formou centralizované databáze pro sdílení souborů, jakou byl například Napster.

Posouzení této problematiky záleží především na (i) určení, zda zpřístupněním odkazovaného dokumentu došlo k porušení něčích autorských práv, a pokud ano, tak (ii) od posouzení míry spoluodpovědnosti poskytovatele odkazu za toto porušení.

Lze shrnout, že poskytování odkazu samo o sobě přímo neporušuje autorské právo. Lze tedy na poskytnutí odkazu hledět teoreticky pouze jako na nepřímý zásah do autorského práva, pokud je odkazováno na dílo, které je zpřístupněno v rozporu s autorským zákonem, nicméně i zde je příčinná souvislost velmi vzdálená a záleží vždy na posouzení jednotlivých případů.

Do zcela specifické kategorie však spadají odkazy na různé fašistické či rasistické články, články nabádající k terorizmu, s pedofilní tématikou atp. Zde by za určitých podmínek i poskytnutí odkazu mohlo být považováno za šíření takového obsahu.

Ještě jinak je třeba nahlížet na odkazy na různé kritické, pomlouvačné či obdobné materiály, jejichž publikace sama o sobě může být nekalou soutěží nebo zásahem do osobnostních práv dotčené osoby. Zde je navíc třeba posuzovat vztah poskytovatele odkazu k poskytovateli obsahu (např. autorovi pomlouvačného textu) a k poškozené osobě.

Jelikož tato problematika zcela přesahuje možnosti tohoto krátkého článku, je třeba odkázat na literaturu, nebo na další články na ITprávu:

 • http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=92888
 • http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=71655
 • Připraveno ve spolupráci se serverem Živě

  Rubrika: Autorská a průmyslová práva Čtenost: 14754 Počet reakcí: 6

  Diskuse - komentáře:
     12 Jan 2004 18:57 Janice
  k poslednímu dotazu
   
     25 Jun 2007 11:49 Lyachin
  Stahování softwaru
   
     03 Aug 2007 02:56 jindriska
  Stahování softwaru
   
     28 Nov 2007 17:51 Dansker
  Stahování softwaru
   
     16 Jan 2013 03:01 Bernard
  Dotaz na porušení autorských práv
   
     26 Oct 2014 17:33 Radek Švec
  licence
   
  ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
  Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
  e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
  rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
  odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
  monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
  ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
  postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
  odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
  rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
  odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
  cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
  rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
  Úvodem
  Naše cíle
  Co zde najdete...
  Hledáme autory
  O nás
  Čermák Jiří
  Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
  Ústav státu a práva AV ČR
  Právnická fakulta ZČU
  Autorský zákon
  Zákon o el. podpisu
  Nařízení vl. k el. podpisu
  Vyhlášky k el. podpisu
  Občanský zákoník
  Obchodní zákoník
  Z. o mez. právu soukromém
  Trestní zákon
  Zákoník práce
  Telekomunikační zákon
  Z. o ochr. osobních údajů
  Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
  Aktuální znění k 1.1.2002
  Seřadit dle autora
  Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
  Seřadit dle počtu reakcí ________________________
  Nastavit jako výchozí stránku
  Přidat k oblíbeným položkám ________________________
  Zobrazit pro tisk
  Technická správa
  Redakce