dnes je středa 22. 5. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


K neoprávněnému vyobrazení rodinného domu na internetu <13. 1. 2004> <Matejka Ján>
Spíše pro zajímavost než pro převratné právní závěry přinášíme usnesení Nejvyššího soudu (22 Cdo 928/2002) zabývající se uložením povinnosti zdržet se uveřejnění vyobrazení konkrétní nemovitosti a zároveň stanovením povinnosti zaplatit žalobcům bezdůvodné obohacení, které vzniklo pořízením fotografií domu žalobců a jeho uveřejněním na Internetu pro veřejnou inzerci, 50.000,- Kč s příslušenstvím.

22 Cdo 928/2002
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobců: A) F. S., zastoupeného advokátem, a B) V. S., zastoupené advokátem, proti žalované C. G. a. s., zastoupeného advokátem, o ochranu vlastnického práva a o zaplacení 50.000,- Kč s přísl., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 9 C 163/2001, o dovolání žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. prosince 2001, č. j. 11 Co 429/2001-28, takto:

Dovolání se odmítá
.
O d ů v o d n ě n í :

Žalobou ze dne 20. 6. 2001 se žalobci domáhají z titulu ochrany vlastnického práva k nemovitosti - rodinnému domu postavenému na pozemku parc. č. 1889/1 v katastrálním území H., obec P., aby žalované bylo uloženo zdržet se uveřejnění vyobrazení této nemovitosti a šíření všech propagačních materiálů, ve kterých je vyobrazení předmětné nemovitosti a aby žalovaná zaplatila žalobcům z titulu bezdůvodného obohacení, které jí vzniklo pořízením fotografií domu žalobců pro veřejnou inzerci, 50.000,- Kč s příslušenstvím.

Usnesením ze dne 10. září 2001, č. j. 9 C 163/2001-14, Obvodního soudu pro Prahu 4 (dále jen "soud prvního stupně") jako předběžným opatřením vydaným podle § 102 odst. 1 OSŘ bylo žalované uloženo, aby se zdržela: 1) šíření svých reklamních publikací "Katalogu bydlení-C. G.", inzertní brožury "Rodinné domy, parcely, celková nabídka podzim-zima 2000/2001", inzertní brožury "Rodinné doby, parcely jaro-léto 2001" s vyobrazením rodinného domu ve vlastnictví žalobců, vystavěným na pozemku parc. č. 1889/1, v katastrálním území H., obec P., formou rozesílání a roznášení předem neurčeným osobám, nebo osobám, které si reklamní publikace nevyžádaly, 2) šíření vyobrazení rodinného domu žalobců a reklamní publikace "Katalogu bydlení-C. G." s vyobrazením rodinného domu žalobců na internetu, 3) při zadávání výroby propagačních materiálů, inzerce či jiné obrazové propagace, užití vyobrazení rodinného domu, který vlastní žalobci, vystavěný na pozemku parc. č. 1889/1, v katastrálním území H., obec P. Dále rozhodl o nákladech řízení.

Krajský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 17. prosince 2001, č. j. 11 Co 429/2001-28, změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že návrh žalobců o vydání předběžného opatření zamítl a rozhodl o nákladech řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podali žalobci dovolání. Namítají, že napadené usnesení bylo vydáno na základě nesprávného právního posouzení věci. Navrhli, aby bylo usnesení odvolacího soudu zrušeno a věc byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalovaný se k dovolání nevyjádřil.

Dovolací soud po zjištění, že dovolání bylo podáno proti usnesení odvolacího soudu oprávněnou osobou a včas, se jím zabýval nejprve z hlediska jeho přípustnosti.

Podle § 236 odst. 1 OSŘ dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně, je přípustné za naplnění předpokladů uvedených v § 237 odst. 1 písm. a) - vyjma věcí uvedených v § 237 odst. 2, § 238 odst. 1, § 238a odst. 1 a § 239 odst. 2 písm. b) OSŘ.

V dané věci bylo zamítnuto usnesení o vydání předběžného opatření, to znamená, že soud nerozhodl ve věci samé. Přípustnost dovolání nevyplývá proto z § 237 odst. 1 písm. a) OSŘ, kterými je stanovena jen pro usnesení, jimiž bylo rozhodnuto ve věci samé.

Přípustnost dovolání nelze vyvodit ani z § 238 odst. 1, § 238a odst. 1 a § 239 odst. 2 písm. b) OSŘ, neboť mezi taxativně vyjmenovanými usneseními není usnesení, jímž bylo rozhodnuto podle § 102 odst. 1 OSŘ o vydání předběžného opatření (srovnej rozhodnutí C 867/svazek 12, Soboru rozhodnutí, vydávaného nakladatelstvím C. H. Beck).

Nejvyšší soud proto dovolání jako nepřípustné odmítl [§ 243b odst. 5, § 218 odst. 1 písm. c) OSŘ].

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. července 2002

JUDr. Marie Rezková, v. r.
předsedkyně senátu

Rubrika: Odpovědnost a delikty, Další právní aspekty internetu, Judikatura Čtenost: 8505 Počet reakcí: 3

Diskuse - komentáře:
   13 Jan 2004 14:57 kebule
???
 
   13 Jan 2004 21:56 Ján Matejka
???
 
   23 Mar 2004 17:40 Libor Chocholatý
Jak to tedy dopadlo?
 
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce