dnes je pondělí 24. 6. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Podání v trestní věci (dovolání) faxem <6. 4. 2004> <Matejka Ján>
Přinášíme judikát zabývající se podáním prostřednictvím faxu a s tím související vyklád analogia legis ve prospěch obviněného.

6 Tdo 171/2003
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 20. února 2003 dovolání, které podal obviněný M. H., proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 18. 4. 2002, sp. zn. 7 To 233/2002, jenž rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 4 T 31/99, a rozhodl t a k t o :

Podle § 265k odst. 1 tr. ř. s e z r u š u j e usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 18. 4. 2002, sp. zn. 7 To 233/2002.

Podle § 265k odst. 2 tr. ř. s e z r u š u j í všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. ř. s e p ř i k a z u j e Krajskému soudu v Plzni, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný M. H. byl rozsudkem Okresního soudu Plzeň - město ze dne 21. 2. 2002, sp. zn. 4 T 31/99, uznán vinným trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. spáchaným ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. a odsouzen podle § 234 odst. 1 tr. zák. za použití § 79 odst. 1 tr. zák. a § 35 odst. 2 tr. zák. k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvaceti čtyř měsíců, jehož výkon mu byl podle § 58 odst. 1 tr. zák. a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání tří let. Současně byl ohledně tohoto obviněného zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu Plzeň - město ze dne 17. 8. 2000, sp. zn. 6 T 75/2000, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Obviněný M. H. se předmětného trestného činu dopustil jako mladistvý. Podle skutkových zjištění soudu prvního stupně jej přitom spáchal spolu s obviněným M. H., a to tím, že dne 14. 12. 1998 kolem 00.45 hod. v P. poblíže T. mostu poté, co došlo ke střetu zpětnými zrcátky mezi protijedoucími vozidly Audi 80, v němž jeli oba obvinění, a Škoda 105 v němž jel poškozený M. B., požadovali oba obvinění od poškozeného B. částku 3.500,- Kč za poškozené zrcátko, přičemž když jim poškozený odmítal zaplatit s tím, že peníze nemá, rozkopal mu obviněný H. zadní světla vozidla, obviněný ml. H. jej držel pod krkem a obviněný H. mu vzal z bundy peněženku, ze které mu následně vzali částku 4.000,- Kč.

Proti uvedenému rozsudku podal obviněný M. H. odvolání, které Krajský soud v Plzni v neveřejném zasedání usnesením ze dne 18. 4. 2002, sp. zn. 7 To 233/2002, podle § 253 odst. 1 tr. ř. zamítl jako podané opožděně (neboť odvolání bylo osobně obhájcem mladistvého doručeno soudu až 26. 3. 2002, což je zcela zřejmé z č. l. 93 spisu, jak je uvedeno v odůvodnění na str. 2 usnesení odvolacího soudu).

Opis tohoto usnesení byl doručen obviněnému M. H. dne 9. 12. 2002, jeho obhájci JUDr. J. V. dne 30. 8. 2002 a Okresnímu státnímu zastupitelství Plzeň - město shodného dne 30. 8. 2002.

Proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 18. 4. 2002, sp. zn. 7 To 233/2002, podal obviněný M. H. prostřednictvím jmenovaného obhájce dovolání, přičemž tak učinil dne 17. 9. 2002 osobně u Okresního soudu Plzeň - město. Uvedl, že důvody dovolání spatřuje podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř. v tom, že bylo rozhodnuto o zamítnutí jeho odvolání, aniž byly splněny podmínky stanovené zákonem pro takovéto rozhodnutí.

V podrobnostech dovolatel uvedl, že závěr soudu druhého stupně o tom, že podal své odvolání opožděně, považuje za nesprávný, přičemž navíc podle jeho názoru došlo k porušení jeho práva na spravedlivý proces garantovaného v čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod, když odvolací soud se nezabýval jeho argumenty po věcné stránce. Poukázal na to, že rozsudek soudu prvního stupně mu byl doručen dne 15. 3. 2002 a posledním dnem lhůty pro podání odvolání byla tedy sobota dne 23. 3. 2002, resp. pondělí dne 25. 3. 2002. Zdůraznil, že právě dne 25. 3. 2002 odvolání podal, a to prostřednictvím faxu, a následujícího dne 26. 3. 2002 tak učinil osobně na podatelně Okresního soudu Plzeň - město. Uvedl, že ač fax není výslovně uveden mezi prostředky, prostřednictvím jichž lze učinit podání v trestní věci, ustanovení § 59 odst. 1 tr. ř. v platném znění by podle něj mělo být vykládáno analogicky v jeho prospěch, neboť je zřejmé, že pouze jakousi nedůsledností zákonodárce nebyl fax mezi výčtem technických prostředků uveden, a to přesto, že jsou si po technické stránce naprosto podobné. Odvolacímu soudu vytkl, že se ve svém usnesení s faxovým podáním žádným způsobem nevypořádal a poukázal na nález Ústavního soudu ČR č. 176/2000 Sb. r. us. - nelze-li v soudní evidenci najít faxové podání, nelze tuto skutečnost přičítat k tíži účastníka řízení, a je proto nutno, jsou-li pro to dostatečné důvody, vycházet z presumpce, že podání bylo podáno včas. Obviněný tudíž uzavřel, že ve věci nebyly splněny podmínky ustanovení § 253 odst. 1 tr. ř. a odvolací soud svým rozhodnutím pochybil. Navrhl, aby dovolací soud usnesení Krajského soudu v Plzni zrušil a přikázal tomuto soudu, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství v písemném vyjádření ze dne 6. 11. 2002 nejprve poukázal na dovolatelem uplatněný důvod podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř. s tím, že podle slovního vyjádření je zřejmé, že obviněný měl na mysli dovolací důvod pod písm. l) citovaného ustanovení trestního řádu a zřejmě nezaregistroval novelu trestního řádu provedenou zákonem č. 200/2002 Sb., účinnou od 24. 5. 2002. Státní zástupce uvedl, že dovolání obviněného je třeba přisvědčit, neboť na konci spisu mezi kopiemi dokladů je založen výtisk faxového podání odvolání, jež podle záhlaví vytištěného faxovým přístrojem bylo odesláno z advokátní kanceláře V., R., K. a spol. dne 25. 3. 2002 ve 21.33 hodin. Je tam však vytištěno i druhé záhlaví ze stejného data, avšak z 20.38 hodin (evidentně jde o zápis faxu přijímajícího, přičemž podle státního zástupce na odesílajícím faxu zřejmě zůstal nastavený letní čas, který v roce 2002 začínal až 31. 3.); přitom zdůraznil, že termín fax je obsahově totožný se zákonným, poněkud archaickým výrazem "telefax" a dále, že výtisk předmětného faxového podání včetně plné moci nese na sobě vyznačení čísel listů 93 až 97, kterážto čísla listů byla později vyznačena na písemném podání učiněném osobně dne 26. 3. 2002, jež bylo zřejmě zařazeno do spisu místo původně zařazené faxové kopie. Státní zástupce dále dodal, že ač faxové podání bylo učiněno po pracovní době, nemá tato okolnost na včasnost podání vliv, protože lhůta k podání odvolání je v trestním řádu určena ve dnech, tedy v rámci celých 24 hodin každého dne lhůty. Učinil tedy závěr, že odvolací soud zamítl odvolání obviněného jako podané opožděně, ačkoliv bylo zákonným způsobem podáno ještě ve lhůtě, čímž dovolatel naplnil důvod ve smyslu § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř., a navrhl proto, aby dovolací soud rozhodl v neveřejném zasedání tak, že usnesení Krajského soudu v Plzni zruší (stejně jako další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu) a přikáže Krajskému soudu v Plzni, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) nejprve zjišťoval, zda v předmětné trestní věci jsou splněny podmínky přípustnosti dovolání podle § 265a tr. ř. a shledal, že dovolání je přípustné podle § 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. ř., neboť napadá rozhodnutí soudu ve věci samé, kterým soud ve druhém stupni rozhodl o zamítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku, jímž byl obviněný uznán vinným a byl mu uložen trest. Obviněný je podle § 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř. osobou oprávněnou podat prostřednictvím obhájce dovolání, přičemž tento mimořádný opravný prostředek byl podán ve lhůtě a u příslušného soudu, jak je uvedeno v § 265e odst. 1, 2 tr. ř.

Nejvyšší soud dále zjišťoval, zda dovolání splňuje veškeré obsahové náležitosti zakotvené v ustanovení § 265f odst. 1 tr. ř., podle něhož musí být v dovolání vedle obecných náležitostí podání uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, který výrok, v jakém rozsahu i z jakých důvodů napadá a čeho se dovolatel domáhá, včetně konkrétního návrhu na rozhodnutí dovolacího soudu s odkazem na zákonné ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř. nebo § 265b odst. 2 tr. ř., o které se dovolání opírá.

V tomto směru Nejvyšší soud zjistil, že obviněný M. H. se dopustil formálního pochybení tím, že jako jeden z dovolacích důvodů uvedl zákonný důvod dovolání zakotvený v § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř., ačkoliv z obsahu jeho podání evidentně vyplývá, že měl na mysli důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. /V této souvislosti je nutno připomenout, že po novele trestního řádu provedené zákonem č. 200/2002 Sb. je s účinností ode dne 24. 5. 2002 dovolací důvod vymezený v § 265b odst. 1 písm. k) uveden v novém znění v § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř./ Z tohoto pohledu Nejvyšší soud na tento dovolací důvod také nahlížel.

Důvodem dovolání podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. je existence vady spočívající v tom, že bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř. Uvedený dovolací důvod dopadá na ty případy, kdy došlo k zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku odvolacím soudem nebo nadřízeným orgánem bez věcného přezkoumání věci a procesní strana tak byla zbavena práva přístupu ke druhé instanci. Smyslem tohoto dovolacího důvodu tedy je umožnit oprávněné osobě, aby se domohla přezkoumání věci v řádném přezkumném řízení, které nebylo provedeno, ačkoliv procesní podmínky pro toto řízení byly splněny.

Pod pojmem procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí je přitom nutno chápat pouze zákonem stanovené procesní podmínky pro odmítnutí nebo zamítnutí odvolání nebo stížnosti, přičemž se jedná o rozhodnutí nadřízeného orgánu ve smyslu § 148 odst. 1 písm. a), b) tr. ř. u stížnosti nebo o rozhodnutí odvolacího soudu podle § 253 odst. 1 až 4 tr. ř. u odvolání, v obou případech bez věcného přezkoumání věci. Podle dikce odst. 1 posledně citovaného ustanovení odvolací soud zamítne odvolání, bylo-li podáno opožděně, osobou neoprávněnou nebo osobou, která se odvolání výslovně vzdala nebo znovu podala odvolání, které v téže věci již předtím výslovně vzala zpět. Odmítnout odvolání je pak ve smyslu odst. 3 citovaného ustanovení odvolací soud oprávněn tehdy, pokud tento opravný prostředek nesplňuje z hlediska svého obsahu zákonné náležitosti odvolání, uvedené v ustanovení § 249 tr. ř.

Novelizovaný dovolací důvod lze tedy použít, pokud byl řádný opravný prostředek zamítnut z tzv. formálních důvodů podle § 148 odst. 1 písm. a), b) tr. ř. u stížnosti nebo podle § 253 odst. 1 tr. ř. u odvolání, přestože nebyly splněny procesní podmínky stanovené pro takové rozhodnutí, nebo pokud odvolání bylo odmítnuto pro nesplnění jeho obsahových náležitostí podle § 253 odst. 3 tr. ř., ačkoliv nebyly splněny podmínky vymezené ustanovením § 253 odst. 4 tr. ř. (oprávněná osoba nebyla náležitě poučena nebo jí nebyla poskytnuta pomoc při odstranění vad odvolání).

Nejvyšší soud dále zkoumal, zda námitky obsažené v dovolání obviněného M. H., o něž opřel dovolací důvod shora specifikovaný, tento skutečně, tj. materiálně naplňují a dospěl přitom k závěru, že tomu tak je, když přitom neshledal žádný z důvodů pro odmítnutí dovolání ve smyslu § 265i odst. 1 tr. ř. Dovolací soud proto dále postupoval podle § 265i odst. 3 tr. ř. a přezkoumal zákonnost a odůvodněnost těch výroků napadeného rozhodnutí, proti nimž bylo podáno dovolání, v rozsahu a z důvodů, uvedených v dovolání, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a dospěl k závěru, že dovolání obviněného je důvodné.

Z trestního spisu je zřejmé, že opis rozsudku Okresního soudu Plzeň - město ze dne 21. 2. 2002, sp. zn. 4 T 31/99, byl jak obviněnému M. H., tak jeho obhájci JUDr. J. V. doručen shodného dne 15. 3. 2002.

Podle § 248 odst. 1 tr. ř. platí, že odvolání se podává u soudu, proti jehož rozsudku směřuje, a to do osmi dnů od doručení opisu rozsudku. V daném případě byla osmým dnem lhůty sobota 23. 3. 2002, proto ve smyslu ustanovení § 60 odst. 1, 3 tr. ř. (do lhůty určené podle dní se nezapočítává den, kdy se stala událost určující počátek lhůty; připadne-li konec lhůty na den pracovního klidu nebo pracovního volna, pokládá se za poslední den lhůty nejbližší příští pracovní den) byl v posuzované věci posledním dnem lhůty pro podání odvolání 25. březen 2002 (pondělí; a to až do 24.00 hod. tohoto dne).

To má zásadní význam pro posouzení otázky včasnosti podaného odvolání. Z trestního spisu totiž dále vyplývá, že na jeho č. l. 93 až 97 je založeno odvolání obviněného proti rozsudku soudu prvního stupně, a to jednak v podobě kopie faxem učiněného podání a jednak originálu, na nichž je otištěno razítko Okresního soudu Plzeň - město s datem 26. 3. 2002, ve druhém případě je na něm vyznačena i doba podání - 8.20 a poznámka - podáno osobně.

Na kopii faxového podání jsou přitom zřetelně vytištěny dva údaje; prvním je 25/03/2002, 20:38 a číslo a druhým 25/03 02 PO 21:33 FAX, číslo a AK V., R., K., z nichž je evidentní, že druhý údaj svědčí o odeslání podání faxem z předmětné advokátní kanceláře a první o přijetí tohoto podání; pro úplnost je třeba zmínit, že časová označení na sebe nenavazují (příčinou této nesrovnalosti bylo zřejmě chybné nastavení letního času na odesílajícím faxovém přístroji, ač v uvedený den byl platný čas zimní). V předmětné věci však jde navíc o nepodstatnou otázku, neboť oba časové okamžiky spadají do téhož dne 25. 3. 2002 a tudíž nebylo třeba ji dále zkoumat.

Pokud jde o formu, jíž obviněný k podání opravného prostředku použil, nutno poukázat na ustanovení § 59 odst. 1, větu druhou, tr. ř., podle něhož lze podání učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě, podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem. Nejvyšší soud se ztotožňuje s vyjádřením státního zástupce, že výraz telefax je obsahově shodný s termínem fax, a tudíž podání učiněné faxem je podáním učiněným v souladu s citovaným ustanovením.

Z uvedených skutečností vyplývá, že obviněný podal odvolání ve věci řádně a včas, za podmínek stanovených zákonem a v zákonné lhůtě, a proto pokud Krajský soud v Plzni toto odvolání podle § 253 odst. 1 tr. ř. zamítl jako opožděně podané, rozhodl o zamítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí.

Nejvyšší soud tudíž shledal, že důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. je v posuzované věci naplněn. Proto podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 18. 4. 2002, sp. zn. 7 To 233/2002, a současně podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil také všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. pak Krajskému soudu v Plzni přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Po zrušení rozhodnutí soudu druhého stupně se trestní věc obviněného M. H. vrací do stadia po podání odvolání obviněným do rozsudku soudu prvního stupně. Povinností odvolacího soudu proto bude podané odvolání projednat, věcně je podle hledisek stanovených zákonem přezkoumat a následně o něm rozhodnout.

Závěrem Nejvyšší soud pro úplnost upozorňuje, že napadené rozhodnutí bylo zrušeno jen v důsledku dovolání podaného obviněným, a proto ve smyslu ustanovení § 265s odst. 2 tr. ř. nemůže v novém řízení dojít ke změně rozhodnutí v jeho neprospěch.

Rovněž je nutno připomenout i ustanovení § 265s odst. 1 tr. ř., které je nutno při dalším rozhodování respektovat.

V souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř. Nejvyšší soud učinil toto rozhodnutí v neveřejném zasedání, neboť vady napadeného rozhodnutí vytknuté dovoláním a zjištěné Nejvyšším soudem nebylo možno odstranit v řízení o dovolání ve veřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 20. února 2003

Předseda senátu:
JUDr. Jan B l á h a

Rubrika: Judikatura, Elektronický podpis a podání Čtenost: 6360 Počet reakcí: 0

Diskuse - komentáře:
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce