dnes je neděle 3. 12. 2023

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Spor Prace.cz vs. Sprace.cz - rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé <25. 6. 2007> <Redakce>
Přinášíme našim čtenářům nezkrácený rozsudek Městského soudu v Praze ve věci prace.cz vs. sprace.cz, jejímž právním základem je tvrzená nekalá soutež spočívající v zaměnitelnosti obou označení (domén). Odůvodnění ve značné míře vychází z odůvodnění usnesení Vrchního soudu v Praze o zrušení předběžného opatření, ale i tak je zajímavé.

15 Cm 46/2004-918

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Zuzanou Čížkovou v právní věci žalobce LMC s.r.o., se sídlem v Praze 9, Vysočanská 234, IČ 25441381, proti žalovanému Seznam.cz, a.s., se sídlem v Praze 5, Radlická 608/2, IČ 26168685 o zdržení se nekalé soutěže

takto :

 I.          Žaloba o uložení povinnosti žalovanému zdržet se užití domény "sprace.cz" a označení "sprace" za účelem nabízení a propagace služeb zprostředkování zaměstnání a nabídky pracovních příležitostí prostřednictvím Internetu, se zamítá.

 II.         Žaloba o uložení povinnosti žalovanému do 7 dnů od právní moci rozsudku uveřejnit v pracovní dny po dobu minimálně 72 po sobe jdoucích hodin na úvodní straně portálu "Seznam.cz" a "Sprace.cz" na umístění viditelném v jakékoliv verzi prohlížeče Microsoft Internet Explorer 5.0 a výše a Mozilla 1.0 a výše, při maximálním nastaveném rozlišení obrazovky počítače 8 00 x 600 bodů, bez nutnosti instalovat jakákoliv další software do uvedených prohlížečů, písmem o velikosti největšího používaného písma na dané stránce, zveřejnil na vlastní náklady omluvu znění: "Společnost Seznam.cz, a. s., se sídlem v Praze 5, Maskové 1, PSČ 150 00, IČ 26168685, se tímto omlouvá provozovateli služby "prace.cz", společnosti LMC s.r.o., se sídlem v Praze 9, Vysočanská 234, PSČ 190 00, IČ 26441381 a prohlašuje, že není a nebyla oprávněna užívat doménu "sprace.cz" a označení "sprace" za účelem nabízení a propagace služeb zprostředkování zaměstnání a nabídky pracovních příležitostí, se zamítá.

 III. Žalobce je povinen nahradit žalovanému náklady řízení Kč 11.126,50 k rukám Mgr. Vladimíra Uhde, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

 Odůvodnění:

Žalobce se domáhal uložení povinností uvedených ve výroku rozsudku. V odůvodnění žaloby uvedl, že je obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je automatizované zpracování dat, poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb, poskytování software, reklamní činnosti a marketing. V posledních letech rozhodující měrou formuje internetový trh práce v ČR, když úspěšně navázal na podnikatelský projekt svého zakladatele Ing. Libora Malého, který od roku 1995 podnikal pod obchodní firmou Ing. Libor Malý – LMC, a který se zasloužil o vznik internetového trhu práce v ČR. Klíčovou službou žalobce je poskytování rozsáhlé nabídky pracovních příležitostí, odborného poradenství a aktuálních informací týkajících se trhu práce a personalistiky na území ČR, a to především prostřednictvím internetové domény "prace.cz", jakož i prostřednictvím dalších domén "jobs.cz" a "hotjobs.cz". Doména "prace.cz" byla registrována de 16. března 1997. Při své činnosti používá žalobce již řadu let označení, resp. službu "www.prace.cz", popř. "prace.cz" a své služby nabízí i prostřednictvím internetových domén, především domény "prace.cz", jejímž je oprávněným uživatelem, a to na základě licenční smlouvy, kterou uzavřel dne 1. května 2001 jako nabyvatel na straně jedné s Ing. Liborem Malým jako poskytovatelem na straně druhé.

Žalovaný je obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je i zprostředkovatelská činnosti v oblasti obchodu a služeb, reklamní a propagační činnost, marketing v oblasti nákupu a prodeje a zprostředkování internetových služeb. Dne 6. listopadu 2002 si žalovaný zaregistroval doménu "sprace.cz", kterou (patrně začátkem tohoto roku) začal užívat za účelem zprostředkování a nabízení pracovních příležitostí a aktuálních informací týkajících se trhu práce v České republice. Žalovaný doposud nezprostředkovával zaměstnání, ale umožňoval třetím osobám, včetně žalobce, nabízet své služby prostřednictvím jeho internetové domény III. stupně "prace.seznam.cz". Žalobce a žalovaný tímto způsobem spolupracovali na základě smlouvy o poskytování služeb ze dne 15. dubna 2002. Žalovaný předmětnou smlouvu v prosinci 2003 vypověděl s účinností ke dni 29. únoru 2004. Doména, resp. označení "sprace.cz", využívá zaměnitelnosti označení užívaného žalobcem ("prace.cz"), jakož i přihlášky ochranné známky žalobce "prace.cz", která se dostala do širokého povědomí veřejnosti.

Žalobce je přesvědčen, že jednání žalovaného je v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže. Užití domény "sprace.cz", jakož i užití označení "sprace", může vyvolat nebezpečí záměny na straně veřejnosti co do původu služeb nabízených žalovaným, když u spotřebitelů může být vyvolán dojem, že zde existuje spojení se službou poskytovanou žalobcem. Jednání žalovaného naplňuje znaky klamavé reklamy. Jednáním žalovaného může dojít nejen k odlákání zákazníků z řad osob hledajících práci, ale i z řad zákazníků, kteří prostřednictvím domény "prace.cz" propagují své služby a umísťují zde svou reklamu. Dále má žalobce obavy, že užíváním domény "sprace.cz", resp. označení "spráce" může dojít k narušení či dokonce ke ztrátě rozlišovací způsobilosti označení "prace", resp. "prace.cz", kterou žalobce řadu let cíleně získával nákladnou propagací.

Žalovaný k žalobě uvedl, že neuznává nárok Žalobce a tvrdil, že v předmětném případě nebyla naplněna skutková podstata jednání v nekalé soutěží dle ust. § 44 a násl. obchodního zákoníku (dále jen obch. z.), ani dle speciálních skutkových podstat. Užíváním domény sprace.cz a provozováním webových stránek www.sprace.cz se nemohl dopustit jednání, které by bylo v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže a které by bylo současně způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, tedy i žalobci. Žalovaný má doménu sprace.cz registrovanou již od 6. listopadu 2002. Domnívá se, že žalobce se svých domnělých nároků domáhá pouze z důvodu, že mu v osobě žalovaného vznikla faktická konkurence. Žalovaný nemá zájem jakkoli využívat žalobcem domnělé zaměnitelnosti domény prace.cz a sprace.cz. Naopak, všemi možnými prostředky, zejména vsak grafickým ztvárněním samotného označení a webových stránek usiluje o to, aby bylo uživatelům Internetu zřejmé spojení všech obchodních aktivit žalovaného jako provozovatele internetového portálu Seznam.cz. Žalovanému nelze uložit zákaz užívat slovo práce, resp. prace, neboť se jedná o slovo obecné a druhové, které je logicky užíváno při poskytování služeb zprostředkování práce a nabídky pracovních příležitostí. Druhové, generické a zcela všeobecné označení práce, resp. prace samo o sobě totiž postrádá rozlišovací schopnost, a tudíž nemůže být předmětem ochrany. Označení sprace.cz není zaměnitelné s označením prace.cz, neboť označení Sprace obsahuje dominantní prvek v podobě velkého S, graficky a barevně zpracovaného tak, že je zcela zřejmá souvislost a spojení obchodních aktivit žalovaného {S jako Seznam). Obrazové a grafické zpracování označení sprace.cz je přitom naprosto odlišné od obrazového a grafického zpracování označení prace.cz. Webové stránky provozované žalovaným prostřednictvím domény sprace.cz jsou prostorově a designem uspořádány shodně jako portál seznam.cz. Na všech webových stránkách provozovaných žalovaným, včetně webových stránek www.sprace.cz, je žalovaný uveden jako provozovatel webových stránek, a to uvedením obchodní firmy žalovaného Seznam.cz, a tudíž není pochybnost o tom, kdo je provozovatelem webových stránek a ze žádné skutečnosti nevyplývá jakékoli propojení se žalobcem. V důsledku uvedených rozlišovacích prvků označení prace.cz a sprace.cz nemůže ani u průměrného uživatele internetu dojít k vyvolání dojmu propojení či souvislosti webových stránek a služeb poskytovaných žalobcem a žalovaným či souvislosti webových stránek a služeb poskytovaných žalobcem a žalovaným, neboť prostředí internetu je specifickým prostředím, kde si je i průměrný uživatel internetu vědom důležitosti každého písmene, číslice a znaménka v označení jakékoli adresy. Jednání žalovaného tak není v rozporu s dobrými mravy soutěže. Žalovaný nevyužívá žádných prostředků klamavé reklamy, ani netěží z dobré pověsti žalobce či žádného jiného subjektu.

Soud má za prokázané níže uvedené skutečnosti:

Žalobce je obchodní společností zapsanou dne 21. března 2001 v obchodním rejstříku a jeho předmětem podnikání je automatizovaného zpracování dat, poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb, poskytování softwaru a reklamní činnosti a marketing.

Žalovaný je taktéž obchodní společností a byl zapsán do obchodního rejstříku dne 5. dubna 2000. Jeho předmětem podnikání je mimo jiné zprostředkovatelská činnosti v oblasti obchodu a služeb, reklamní a propagační činnost, zprostředkování internetových služeb.

Dne 1. května 2001 byla mezi Ing. Liborem Malým, jako poskytovatelem, a žalobcem, jako nabyvatelem, uzavřena licenční smlouva, jejímž předmětem bylo oprávnění žalobce k výkonu veškerých práv spojených s užíváním domén prace.cz, jobs.cz a hotjobs.cz, jejichž vlastníkem byl Ing. Malý. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.

Dne 15. dubna 2002 byla mezi žalobcem a žalovaným uzavřena smlouva o poskytování služeb, v jejíž preambuli potvrdili smluvní strany, že mají společný zájem o spolupráci na provozu portálu zaměřeného do oblasti vyhledávání lidských zdrojů s názvem Seznam Práce (dále jen "Služba") Předmětem smlouva bylo poskytování možnosti zveřejňovat on-line nabídku žalobce na internetových stránkách žalovaného prostřednictvím Služby. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.

Dopisem ze dne 29. prosince 2003 vypověděl žalovaný Smlouvu o poskytování služeb uzavřenou se žalobcem dne 15. dubna 2002, a to dle či. VII. smlouvy. Podle tohoto článku lze smlouvu ukončit výpovědí, a to i bez uvedení důvodu s tím, že výpověď musí být písemná a doručená druhé smluvní straně. Dvouměsíční výpovědní doba začala běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. Žalobce v žalobě uvedl, že smlouva byla vypovězena s účinnosti ke dni 29. únoru 2004.

Dne 11. února 2005 byl sepsán notářský zápis NZ 86/2004, N 82/2004, kterým notář osvědčil, že dne 11. února 2004 v době mezi 15,30 a 16,30 hod. se po zadání internetové adresy www.sprace.cz na monitoru jeho počítače zobrazila úvodní stránka portálu Seznam. Po kliknutí na odkaz Práce, brigády v rubrice Inzerce se na monitoru zobrazila obsahující mimo jiné uvedení domény žalobce prace.cz, dále domény prace.seznam.cz. Stránka obsahuje nabídku k vyhledávání práce, zaměstnanců, brigád atd. Případě se zobrazila jiná verze této stránky, a to s reklamním proužkem obsahujícího uvedení adresy www.volna-mista.cz. Dále notář osvědčil, pak, že po zadání internetové adresy www.sjobs.cz se na monitoru počítače objevilo hlášení, že tato internetová stránka není dostupná a použitý vyhledávač tuto adresu nedokázal najít.

Dne 23. února 2004 byl sepsán notářský zápis NZ 111/2004, N 82/2004, kterým notář osvědčil, že uvedeného dne se v 15,10 hod. po zadání internetové adresy www.sprace.cz zobrazila na monitoru jeho počítače úvodní ^internetová stránka obsahující nabídku práce a brigád v ČR. V levém horním rohu je uvedeno slovo práce, kterému je předřazen obrazový prvek připomínající písmeno "S" světlé barvy, které je umístěno na kruhové ploše tmavší barvy.

Dne 5. dubna 2004 byl sepsán notářský zápis NZ 180/2004, N 178/2004, kterým notář osvědčil uvedeného dne se po zadání internetové adresy www.seznam.cz a po kliknutí na odkaz Práce, brigády v rubrice Inzerce na monitoru jeho počítače zobrazila úvodní stránka Sprace. Dále pak, že po zadání internetové adresy www.google.com a po zadání hesla práce do vyhledávacího řádku se objevila nabídka stránek, mezi nimiž byla na prvním místě uvedena stránka Práce.cz a na druhém Sprace.cz.

Dne 22. dubna 2004 byl sepsán notářský zápis NZ 202/2004, N 208/2004, kterým notář osvědčil, že po zadání internetové adresy www.sprace.cz se na monitoru zobrazila úvodní stránka http://sprace.seznam.cz.

Dne 21. května 2004 byl sepsán notářský zápis NZ 236/2004, M 249/2004, kterým notář osvědčil, že po zadání internetové adresy www.aprace.cz a po zadání internetové adresy www.jobspilot.cz se na zobrazilo oznámení, že tyto stránky nelze zobrazit.

Dne 3. srpna 2004 byl sepsán notářský zápis NZ 190/2004, N 179/2004, kterým notářka osvědčila, že dne 30. července 2004 zobrazila internetovou stránku www.novinky.cz, na níž dále zvolila odkazy – a) Evropská unie, b) zahraničí, c) krimi, d) kultura, e) léto, f) vztahy a sex a g) počasí. Na každé takto otevřené stránce se nahoře zobrazil reklamní banner "S práce". Dále pak, že dne 2. srpna 2004 zobrazila internetovou stránku www.novinky.cz, na níž postupně zvolila odkazy a) Evropská unie, b) zahraničí, c) krimi, d) kultura, e) domácí a postupně se otevíraly stránky, kde se nahoře zobrazil reklamní banner "S práce".

Dne 24. srpna 2004 byl sepsán notářský zápis NZ 374/2004, N 378/2004, kterým notář osvědčil, že se dne 23. srpna 2004 po zadání internetové adresy www.novinky.cz a po kliknutí na jednotlivé rubriky zobrazily stránky s reklamní plochou, na níž je mimo jiné uvedeno slovo práce, kterému je předřazen obrazový prvek připomínající písmeno "S" světlé barvy, které je umístěno na kruhové ploše tmavší barvy. Pod stylizovaným "S" a slovem práce je uvedeno http://sprace.seznam.cz. Dále osvědčil, že dne 24. srpna 2004 se po zadání internetové adresy www.novinky.cz a po kliknutí na jednotlivé rubriky zobrazily stránky se shodným reklamním bannerem http://sprace.seznam.cz, který se objevil v horní části obrazovky předchozího dne.

Dne 28. ledna 2005 byl sepsán notářský zápis NZ 53/2005, N 46/2004, kterým notář osvědčil, že se dne 27. ledna 2005 po zadání internetové adresy www.sbazar.cz zobrazil na titulní straně této webové stránky v sekci Specializované inzertní servery odkaz Spráce a po kliknutí na tento odkaz Spráce se na monitoru zobrazily stránky http://spráce.seznam.cz.

Dne 8. února 2005 byl sepsán notářský zápis NZ 65/2005, N 66/2005, kterým notár osvědčil, že se dne 8. února 2005 po zadání internetové adresy www.seznam.cz zobrazil na titulní straně této webové stránky v sekcí Katalog, ve třetím sloupci zleva začínajícím Počítače na třetí pozici odkaz Práce. Po kliknutí na tento odkaz se v adresním řádku objevila adresa http://www.seznam.cz/Prakticke informace a inzerce/Inzerce/Trh prace/ a objevila se titulní stránka KATALOG Seznam - Inzerce trhu práce. Na třetí pozici shora se objevil odkaz "Spráce". Po kliknutí na tento odkaz se v adresním řádku objevila adresa http://sprace.seznam.cz/.

Dne 10. ledna 2006 byl sepsán notářský zápis NZ 14/2006, N 16/2006, kterým notář osvědčil, že toho dne se po zadání internetové adresy www.seznam.cz zobrazil na titulní straně webové stránky v její horní části, ve třetím sloupci zleva začínajícím odkazem "Počasí" na druhé řádku, odkaz Práce. Po kliknutí na tento odkaz se v adresním řádku objevila adresa http://www.sprace.cz a zobrazily se stránky s nabídkou zaměstnání.

Žalovaný je ode dne 6. listopadu 2002 držitelem domény sprace.cz, ode dne 4. srpna 2003 domény sjobs.cz, ode dne 6. listopadu 2002 domény sreality.cz, ode dne 16. ledna 2003 domény smobil.cz, ode dne 6. listopadu 2002 domény sdovolena.cz, ode dne 3. prosince 2002 domény sauto.cz, ode dne 25. května 2000 domény lide.cz, ode dne 25. května 2000 domény mapy.cz, ode dne 12. února 2003 domény sport.cz, ode dne 25. května 2000 domény novinky.cz, ode dne 20. ledna 2004 domény pocasi.cz, ode dne 31. května 2000 domény seznam.cz, ode dne 6. listopadu 2002 domény sdovolena.cz, ode dne 25. listopadu 2003 domény sbazar.cz, ode dne 29. listopadu 2002 domény sfinance.cz, ode dne 1. dubna 2004 domény sletenky.cz, ode dne 7. září 2000 domény sweb.cz a ode dne 8. ledna 2004 domény volna-mista.cz.

Žalovaný je vlastníkem slovní grafické ochranné známky SEZNAM, zapsané Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 258838, s právem přednosti ode dne 7. října 2002, i pro seznam výrobků a služeb zařazených do třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb 38, slovní grafické ochranné známky SEZNAM, zapsané pod číslem zápisu 270902, s právem přednosti ode dne 18. června 2004, i pro třídu výrobků a služeb 38, kombinované ochranné známky SEZNAM.CZ, zapsané pod číslem zápisu 270901, s právem přednosti ode dne 18. Června 2004, i pro třídu výrobků a služeb 38, kombinované ochranné známky S dovolená, zapsané pod číslem zápisu 268550, s právem přednosti ode dne 23. března 2004, i pro třídu výrobků a službě 38, kombinované ochranné známky S auto, zapsané pod číslem zápisu 268549, s právem přednosti ode dne 23. března 2004, i pro třídu výrobků a služeb 38, kombinované ochranné známky S Auto, zapsané pod číslem zápisu 273517, s právem přednosti ode dne 26. listopadu 2004, i pro třídu výrobků a služeb 38, kombinované ochranné známky S LETENKY, zapsané pod číslem zápisu 273516, s právem přednosti ode dne 26. listopadu 2004, i pro třídu výrobků a služeb 38, kombinované ochranné známky S FINANCE, zapsané pod číslem zápisu 273607, s právem přednosti ode dne 10. prosince 2004, i pro třídu výrobků a služeb 38, kombinované ochranné známky S MONIL, zapsané pod číslem zápisu 273608, s právem přednosti ode dne 10. prosince 2004, i pro třídu výrobků a služeb 38, kombinované ochranné známky S BAZAR, zapsané pod číslem zápisu 273606, s právem přednosti ode dne 10. prosince 2004, i pro třídu výrobků a služeb 38, kombinované ochranné známky S, zapsané pod číslem zápisu 269951, s právem přednosti ode dne 22. dubna 2004 i pro třídu výrobků a služeb 38, obrazové ochranné známky {obrazový prvek připomínající písmeno "S" tmavé barvy), zapsané pod číslem zápisu 269952, s právem přednosti ode dne 22. dubna 2003, i pro třídu výrobků a služeb 38, barevné kombinované ochranné známky S (obrazový prvek připomínající písmeno "S" bílé barvy umístěný na kruhové ploše červené barvy), zapsané pod číslem zápisu 269953, s právem přednosti ode dne 22. dubna 2004, i pro třídu výrobků a služeb 38, obrazové ochranné známky zobrazující hlavu psa, před jehož levým okem je umístěna lupa s držadlem, zapsané pod číslem zápisu 268657, s právem přednosti ode dne 8. dubna 2004, i pro třídu výrobků a služeb 38, obrazové ochranné známky zobrazující hlavu psa, který v tlamě drží dopisovou obálku, zapsané pod číslem zápisu 268658, s právem přednosti ode dne 8. dubna 2004, i pro třídu výrobků a služeb 38.

Žalovaným byla u Úřadu průmyslového vlastnictví podána přihláška č. 420856 k zápisu kombinované ochranné známky S DOVOLENÁ do registru ochranných známek. Přihláškou č. 196509 přihlásil žalovaný kombinovanou ochrannou známku S reality KATALOG NEMOVITOSTÍ K PRODEJI A K PRONÁJMU. Přihláškou č. 197680 přihlásil žalovaný kombinovanou ochrannou známku S reality. Přihláškou č. 421271 přihlásil žalovaný kombinovanou ochrannou známku S REALITY. Přihláškou č. 344712 přihlásil žalovaný kombinovanou ochrannou známku S práce. Přihláškou č. 420853 přihlásil žalovaný kombinovanou ochrannou známku S PRÁCE. Přihláškou č. 345753 přihlásil žalovaný kombinovanou ochrannou známku S.

Výpisy z registru domén pořízených na adrese http://www.nic.cz a výtisky titulních internetových stránek bylo prokázáno, že je zapsána doména pravo.cz a provozována internetová stránka deníku Právo, doména itpravo.cz a provozována internetová stránka IT právo (server o internetovém a počítačovém právu), doména epravo.cz a provozována internetová stránka epravo.cz, doména pravnik.cz a provozována internetová stránka na adrese www.pravnik.cz, doména ipravnik.cz a provozována internetová stránka iPrávník, C.H.BECK, doména doprace.cz a provozována internetová stránka Dopráce.cz na adrese www.doprace.cz, nabízející práce, brigády atd., doména dopraprace.cz a provozována internetová stránka Dobrá práce na adrese www.dobraprace.cz obsahující nabídky zaměstnání, doména inzerceprace.cz a provozována internetová stránka na adrese www.inzerceprace.cz obsahující nabídky zaměstnání, doména praceihned.cz a provozována internetová stránka na adrese www.pracihned.cz obsahující nabídky brigád, doména najdipraci.cz a provozována internetová stránka najdi práci.cz obsahující nabídky práce a brigád, doména seznam-prace.cz a provozována internetová stránka Seznam-práce.cz obsahující nabídky zaměstnání, volných míst a brigád.

Žalovaný prokázal, že značka SEZNAM byla zvolena čtenáři společností Reader’s Digest Výběr nejdůvěryhodnější značkou v České republice v kategorii internetová společnost v letech 2002, 2003, 2004 a 2005. Dále pak, že se žalovaný umístil na prvním místě v sedmém ročníku žebříčku 100 obdivovaných firem ČR v oboru informační technologie a systémy (2005) .

Dne 26. dubna 2005 pokořil portál Seznam.cz hranici denní návštěvnosti, když podle iAuditu činilo číslo uživatelů 1.011.964.

Kopiemi webových stránek žalovaný prokázal, že v letech 2001 a 2002 bylo používáno na jeho internetových stránkách SEZNAM při nabídce zaměstnání slovní spojení Seznam Práce. Od roku 2004 (předložený výtisk ze dne 2. dubna 2004, 11. března 2004, 29. dubna 2004, 23. září 2004, 24. října 2004) používal žalovaný při nabídce práce a brigád v ČR slovní prvek "práce", kterému byl předřazen obrazový prvek připomínající písmeno "S" bílé barvy umístěné na kruhové ploše červené barvy. Při nabídce dalších služeb, umístěných na internetových stránkách žalovaného, používal a používá např. slovní prvek "auto", kterému je předřazen obrazový prvek připomínající písmeno "S" bílé barvy umístěné na trojúhelníkové ploše červené barvy, slovní prvky "mobil", "reality", "bazar", "finance", "dovolená" či "letenky", kterým je vždy předřazen obrazový prvek písmena "S" bílé barvy, jež je umístěn u slovního prvku "mobil" na červené ploše ve tvaru mobilního telefonu, u slovního prvku "reality" na červené ploše ve tvaru domu, u slovního prvku "bazar" na kruhové ploše červené barvy, u slovního prvku "finance" na červené ploše ve tvaru bankovky, u slovního prvku "dovolená" na červené ploše ve tvaru kufru a u slovního prvku "letenky" na červené ploše ve tvaru letadla.

Dne 22. dubna 2000 vydal správní senát Rozhodčího a mediačního centra WIPO ve věci Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc. rozhodnutí č. D2000-0127, kterým nařídil, aby byl převeden doménový název "efitnesswarehouse.com" na žalobě, tj. společnost Busy Body, Inc. V odůvodnění uvedl, že žalobce dostatečně prokázal, že žalovaný je osobou, jež si zaregistrovala doménový název, který je zaměnitelný s ochrannou známkou, k níž má žalobce práva, čímž doložil první ze tří faktorů nutných ke zjištění, že si žalovaný protiprávně zaregistroval doménový název. Senát dospěl k závěru, že žalovaný nemá žádná práva nebo právoplatné nároky na sporný doménový název, čímž žalobce prokázal druhý faktor nutný k uznání svého tvrzení, že si žalovaný protiprávně zaregistroval doménový název. Dále dospěl k závěru, že si žalovaný zaregistroval a užívá doménový název "efitnesswarehouse.com" ve zlé víře. Žalobce takto prokázal třetí a poslední faktor nutný ke zjištění, že si žalovaný protiprávně zaregistroval doménový název.

Rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 7. dubna 2006 zn. 0-344712 byly zamítnuty námitky proti zápisu kombinovaného označení "S práce" a přihlašované kombinované označení "S práce" bylo postoupeno odboru ochranných známek k novému zveřejnění se seznam výrobků a služeb 9, 16, 35, 38, 41 a 42. V odůvodnění rozhodnutí uvedl, že přihláška kombinované ochranné známky zn. sp. 0-344712 byla podána dne 23. března 2004 a zveřejněna dne 15. září 2004 pro seznam výrobků a služeb zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb 9, 16, 35, 38, 41 a 42. Namítaná barevná slovní ochranná známka č. 264322 "prace.cz" v grafické úpravě písma, s dřívějším právem přednosti ode dne 16. května 2 003, byla do rejstříku zapsána dne 23. července 2004 pro seznam výrobků a služeb zařazených do tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb 35, 38, 41 a 41. K vlastnímu nebezpečí záměny či asociaci přihlašovaného označení "S práce" a namítané ochranné známky "prace.cz" odvolací orgán konstatoval nepochybnost, že obě porovnávaná označení obsahují foneticky, vizuálně a významově odlišný slovní prvek "práce", resp. "prace", neboli jejich odlišnost v interpunkci není z hlediska zákona o ochranných známkách rozhodná. V případě přihlašovaného označení je slovnímu prvku "práce" předřazen obrazová prvek připomínající písmeno "S" světlé barvy, které je umístěno na kruhové ploše tmavší barvy. Naopak namítaná ochranná známka zcela evidentně představuje doménové jméno internetové adresy www.prace.cz, což na první pohled nelze seznat z provedení přihlašovaného označení. Současně předřazený písemný prvek, který je v obchodním styku vnímán přednostně, dodává slovnímu prvku "práce" zcela jiný význam, nikoliv dominantní, než zaujímá stejný prvek v celkové kompozici namítané ochranné známky. Vyplývá to ze skutečnosti, že slovní prvek "práce" či "prace" je z hlediska zákona o ochranných známkách prvkem značně slabým s velmi nízkou distinktivitou, kterou získá teprve v kombinaci s dalšími slovními či obrazovými prvky. Přihlašované označení je tudíž co do vizuálního a fonetického vjemu dostatečně odlišné od namítané ochranné známky. Z pohledu zákona o ochranných známkách je v daném případě rozhodné, že i když porovnávaná označení obsahují shodný slovní prvek "práce", resp. "prace", a mají být zapsána pro shodné nebo podobné služby ve třídách 35, 38, 41 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb, nemůže k jejich vzájemné záměně či asociaci dojít. Vzhledem k tomu, že přihlašovatel je veřejnosti obecně známý svými aktivitami spojenými s provozováním internetového portálu www.seznam.cz, odvolací orgán uvedený závěr prověřil a zjistil, že předmětné označení přihlašovatel již užívá na zmíněném internetovém portálu jako doménové jméno v podobě sprace.seznam.cz s tím, že tato prezentace nemá nic společného s prezentací namítajícího, kterou uskutečňuje na internetové adrese www.prace.cz. Je tudíž nesporné, že nejen z uvedených důvodů, ale i takto je jednoznačně vyloučena možnost, aby přihlašovatel užíváním předmětného označení v obchodním styku zasahoval do zákonem chráněných starších práv namítajícího.

Žalobce uskutečnil rozsáhlou reklamní kampaň týkající se propagace jeho služeb poskytovaných v oblasti nabídky práce prostřednictvím Internetu na adrese www.prace.cz. Tuto skutečnost prokázal předloženými fotokopiemi fotodokumentace obsahující reklamní plakáty umístěné na lavičkách na nádražích, na autobusových, a tramvajových zastávkách nebo u stanic metra, a to v Liberci, v Českých Budějovicích, v Plzni,v Karlových Varech, v Ostravě-Porubě, v Ostravě - Slezská, v Ostravě - Moravská a Přívoz, v Ostravě Jih, v Ostravě - Svinov, v Ostravě - ÚAN, v brně Bohunice a Starý Lískovec, v Brně - Jih Bohunice, v Brně ~ Jih Štyřice, v Brně - Jih Komárov, v Brně - Jih Chrlice, v Brně střed, v Brně - ÚAN, v Olomouci, ve Vyškově, v Praze 3, v Praze 4, v Praze 5, v Praze 6, v Praze 7, v Praze 8, v Praze 9, v Praze 10, v Praze 11, v Praze 12, v Praze 13, v Praze 14, v Praze 15. K propagaci internetové adresy docházelo í v denním tisku (např. Právo, Blesk). Daňovými doklady, vystavenými společností OMD Czech, a. s., č. 421526 ze dne 3. května 2002 na Kč 303.806,84 (produkt WWW Job 2002, letáky 04/02), č. 421527 ze dne 3. května 2002 na Kč 108.580,- (produkt WWW Job 2002, realizace - letáky 04/02, č. 423637 ze dne 2. října 2002 na Kč 504.897,- (produkt WWW Job 2002, lavičky 09/02, č. 423636 ze dne 2. října 2002 na Kč 456.036,- (produkt WWW Job 2002, autobusy 09/02 po šesti motivech), č. 423248 ze dne 2. září 2002 na Kč 147.446,76 (produkt WWW Job 2002, fólie - metro 08/02, fólie lavičky 08/02), č. 433745 ze dne 11. září 2003 na Kč 30.304,80 (produkce www.prace.cz.2003, dotisk plakátů), č. 433806 ze dne 16. září 2003 na Kč 207.961,20 (produkt www.prace.cz.2 0 03, plakáty pro autobusy, tramvaje, telefonní budky, lavičky, vše 09/03), č. 434123 ze dne 3. října 2003 na Kč 1.212.447,71 (produkt www.prace.cz. 2003, letáky pro autobusy, tramvaje, telefonní budky, lavičky, vše 09/03), společnosti NetCentrum, s.r.o. č. 2003/1209 ze dne 14. října 2003 na Kč 158.600,- za nákup reklamního prostoru na serveru Centrum.cz, žalobce č. 21032141 ze dne 2. října 2003 na Kč 183.000,- za umístění reklamy, společnosti MAFRA, a. s. č. 3450916 ze dne 29. září 2003 na Kč 92.720,- za realizaci reklamní kampaně na internetových stránkách IDNES v září 2003, společnosti OMD Czech, a. s. č. 434041 ze dne 1. října 2003 na Kč 449.180,26 {produkt www.prace.cz.2003, kampaň Blesk-09/03), č. 433954 ze dne 29. září 2003 na Kč 355.808,08 (produkt www.prace.cz.2003, kampaň Právo-09/03), č. 440034 ze dne 15. ledna 2004 na Kč 238.563,68 (produkt www.prace.cz 2004, podlahová grafika, rámečky ve vagónech, vnitřní folie pod okny, eskalátorové tunely), č. 440258 ze dne 5. února 2004 na Kč 1.132.046,78 (produkt www.prace.cz. 2004, kampaň Metro-01/04), prokázal žalobce, že vynakládal velké části na propagaci svých služeb poskytovaných prostřednictvím jím používaných internetových adres www.jobs.cz a www.prace.cz. Třemi objednávkami žalobce prokázal, že objednal u společnosti OMD Czech, a. s. na leden 2004 výrobu reklamních materiálů do eskalátorových tunelů, vnitřních foliích, rámečků na linku C a podlahovou grafiku; u společnosti NetCentrum, s.r.o. HP sponzoring na titulce v období ode dne 1. do 7. listopadu 2004 a předstránky v emailu v období měsíců říjen a listopad 2004 a u společnosti OMD Czech, a. s. billboard - Titulní strana, Počasí, TV program a Zpravodajství, umístěné na teletextu na TV NOVA v měsících říjen a listopadu 2004.

Na základě provedeného dokazování dospěl soud k níže uvedeným závěrům:

Žalobce je obchodní společností a poskytuje uživatelům internetu nabídky pracovních příležitostí,

odborné poradenství a aktuální informace týkající se trhu práce a personalistiky prostřednictvím domén "prace.cz", "jobs.cz" a "hotjobs.cz", které užívá na základě licenční smlouvy uzavřené dne 1. května 2001 s Ing. Liborem Malým. Do února 2004 spolupracoval se žalovaným na provozu portálu zaměřeného do oblasti vyhledávání lidských zdrojů s názvem Seznam Práce (Služby) a žalovaný na základě smlouvy o poskytování služeb ze dne 15. dubna 2002 poskytoval možnost zveřejňovat on-line nabídku žalobce na internetových stránkách žalovaného prostřednictvím Služby. Dopisem ze dne 29. prosince 2003 uvedenou smlouvu Žalovaný vypověděl.

Žalovaný je obchodní společností provozující internetový server Seznam.cz. V rámci své podnikatelské činnosti provozuje webovou stránku "www.sprace.cz", prostřednictvím které nabízí internetovým uživatelům služby zprostředkování zaměstnání a nabídky pracovních příležitostí. Tyto služby nabízí i prostřednictvím domény "volna-místa.cz". Ode dne 6. listopadu 2002 je držitelem domény "sprace.cz".

Z výše uvedeného učinil soud závěr, že žalobce a žalovaný jsou soutěžitelé a jejich jednání je jednáním v hospodářské soutěži.

Žalobce se podanou žalobou domáhal uložení povinnosti žalovanému zdržet se užití domény "sprace.cz" a označení "sprace" za účelem nabízení a propagace služeb zprostředkování zaměstnání a nabídky pracovních příležitostí prostřednictvím internetu, neboť podle jeho názoru je zcela zřejmá zaměnitelnost domény žalovaného "sprace.cz" a služby "sprace" s doménou užívanou žalobcem "prace.cz" a jeho ochrannou známkou "prace.cz". Služba žalovaného "sprace", resp. doména "sprace.cz" a doména užívaná žalobcem "prace.cz", jakož i žalobcova ochranná známka "prace.cz" a jeho služba "www.prace.cz", obsahují zcela shodný dominantní prvek "prace". U předmětné domény a obchodního názvu užívaných žalovaným a žalobcem existuje pouze jediná odlišnost, a to písmeno "S" ve slově "sprace", které však není dostatečným rozlišovacím prvkem. Jednání žalovaného považuje za nekalosoutěžní, neboť je v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže. Užití domény "sprace.cz" a označení "prace" může vyvolat nebezpečí záměny na straně veřejnosti co do původu služeb nabízených žalovaným a naplňuje znaky klamavé reklamy.

Je nespornou skutečností, že doména žalovaného zni sprace.cz, avšak po zadání adresy www.sprace.cz se v okně načte domovská stránka, na které je v levém horním rohu umístěno slovo "práce", před kterým je umístěn obrazový prvek připomínající písmeno "S" bílé barvy, umístěný na kruhové ploše Červené barvy. Tento předřazený prvek, používaný s různými tvary červené plochy, je příznačný pro žalobce a uživatel internetu po jeho shlédnutí okamžitě ví, že se nachází na internetové stránce žalovaného. Úřad průmyslového vlastnictví v rozhodnutí ze dne 7. dubna 2006 zn. sp. 0-344712 ve věci rozkladu podaného žalovaným proti rozhodnutí o zamítnutí přihlášky kombinované ochranné známky ve znění "S práce" mimo jiné uvedl, že doménové jméno prace.cz je zapsáno v národním registru doménových jmen, takže neexistuje žádný subjekt, kterému by bylo přiděleno stejné doménové označení. Tím je dána jeho jedinečnost v obchodním styku, takže doména prace.cz nemůže veřejnost uvést v omyl v tom smyslu, že by uživatel internetových informací přivedla na internetové stránky odlišné od stránek žalobce. Dále uvedl zjištění, že předmětné označeni (S práce) užívá žalovaný na internetovém portálu www.seznam.cz jako doménové jméno v podobě sprace.seznam.cz s tím, že tato prezentace nemá nic společného s prezentací žalobce, kterou uskutečňuje na internetové adrese www.prace.cz.

Jak uvedeno výše žalobce a žalovaný poskytují předmětné služby prostřednictvím internetu, což jednak znamená síť, jednak to, co tato síť obsahuje a nabízí. Každá stránka na Internetu má svou adresu a je-li uživateli známa, zadá ji do políčka nadepsaného "adresa" a po stisknutí tlačítka Enter se mu v okně načte stránka, která je na dané adrese umístěna. Doménové jméno lze z hlediska uživatelského vymezit jako sled písmen umožňující identifikaci jednotlivého počítače v rámci internetové sítě a komunikaci s tímto počítačem prostřednictvím jiných počítačů zapojených do téže sítě. V této funkci lze o doménovém jménu hovořit jako o internetové adrese. K dalším funkcím domény patří funkce vyhledávací, propagační, informační a soutěžní v nejširším slova smyslu, tj. přispívat k získání, udržení nebo zlepšení soutěžní pozice uživatele doménového jména vůči jiným soutěžitelům. Z hlediska uživatelů internetu je identifikace určitého počítače a komunikace s ním prostřednictvím doménového jména důležitá potud, že je tím umožněn přístup k určitým datům. Zadání doménového jména v síti worldwide web vede k vyhledávání standardního souboru dat určeného ke zpřístupnění jiným uživatelům příslušné sítě. Tento standardní soubor se označuje jako domovská stránka, prostřednictvím které lze případně získat přístup i k dalším souborům dat na příslušném počítači nebo počítačové síti. Soubory dat, k nimž lze získat přístup prostřednictvím identifikace určitého počítače doménovým jménem, se nazývají webovými stránkami. Doménové jméno tak prakticky slouží k identifikaci a vyhledávání určité domovské stránky s určitým obsahem.

Podle ust. § 44 odst. 1 obch. z. nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům.nekalou soutěž jde, jsou-li kumulativně splněna její základní kritéria. V projednávané věci je jednání žalovaného jednáním v hospodářské soutěži. Nejedná se však o jednání, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže objektivně způsobilé přivodit újmu žalobci, jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům (v daném případě uživatelům internetu).

Vrchní soud v Praze v odůvodnění usnesení ze dne 16. května 2005 č.j. 3 Cmo 304/2004-170, 3 Cmo 313/2004, 3 Cmo 314/2004 uvedl, že v daném stadiu řízení, kdy ani zčásti neproběhlo dokazování, má za to, že není osvědčeno jak jednání nekalé soutěže žalovaného. Z předložených listin, zachycujících postup uživatele při zadání dle žalobce kolidujícího označení a výsledek tohoto postupu na obrazovce počítače, je osvědčeno, že uživatel v žádné fázi svého počínání není maten v tom, kým je na předmětných stránkách osloven. Z osvědčeného stavu nevyplývá pochybnost o tom, že uživatel se nachází na stránkách provozovaných žalovaným, což je dáno uváděním znění obchodní firmy žalovaného (totožné s označením portálu) i opakovaným grafickým ztvárněním písmene "S" v obsahu stránek. K otázce zaměnitelnosti obou označení domén účastníků řízení poukázal odvolací soud na nutnost jiného pohledu na uživatele internetu jako na "průměrného spotřebitele". Podle jeho názoru již "průměrný" uživatel internetu (a tedy potencionální návštěvník stránek účastníků) je si vědom důležitosti každého písmene, číslice a znaménka v označení jakékoli adresy v internetové síti, a tedy i nezbytnosti naprosto přesného užití určitého doménového jména k otevření jím výhradně žádaných webových stránek (pokud neužije vyhledávače k nabídce adres při zadání konkrétního hesla). Pak nelze mít za osvědčené, že zněním doménových jmen webových stránek účastníků "průměrný" uživatel internetu bude maten a nerozliší je.

Ani po provedeném dokazování nebylo žalobcem prokázáno jednání nekalé soutěže žalovaného. Jak již bylo uvedeno, po zadání adresy www.sprace.cz se v okně načte domovská stránka, na které je v levém horním rohu umístěno slovo práce, označující žalovaným nabízenou službu, kterému je předřazen obrazový prvek připomínající písmeno "S" bílé barvy, umístěný na kruhové ploše červené barvy. Tento předřazený prvek, umístěný v červené ploše různých tvarů (letadlo, mobil, auto, kufr atd.) je užíván žalovaným na jeho webových stránkách a je pro něho příznačný. Je graficky zpracován tak, že vypovídá o propojení obchodních aktivit žalovaného jako provozovatele portálu seznam.cz. Navíc v dolní části internetové stránky je vždy žalovaný uveden jako provozovatel těchto stránek.

Uživatel internetu tak při užití domény žalovaného a využívání služeb prostřednictvím internetových stránek žalovaného zobrazených po zadání adresy, při každém svém kroku na těchto stránkách ví, že se jedná o internetové stránky žalovaného a nemůže nabýt dojmu, že žalovaný je nějakým způsobem ve vztahu se žalobcem s ohledem na doménu žalobce prace.cz a poskytovanou službu práce. Soud je proto toho názoru, že z pohledu průměrného uživatele internetu nemůže dojít k zaměnitelnosti domén žalobce prace.cz a žalovaného sprace.cz. Chce-li si totiž takový uživatel otevřít domovskou stránku po zadání adresy www.prace.cz a omylem zmáčkne na klávesnici písmeno "s" před písmenem "p", takže zadá adresu www.sprace.cz, otevře se mu stránka žalovaného, na které je jednak žalovaný uveden jako provozovatel této stránky a jednak okamžitě, s ohledem na pro žalobce typický obrazový prvek připomínající písmeno "S" bílé barvy, umístěný v červené ploše různých tvarů a související s obchodními aktivitami žalovaného, pozná, že není na stránce, kterou chtěl zobrazit. To samozřejmě pozná i po zkontrolování správnosti zadání jím uvedené adresy. Proto soud dospěl k závěru, že v řízení nebyla prokázána žalobcem tvrzená zaměnitelnost označení "sprace" a domény sprace.cz, užívané žalovaným, s označením "prace" a doménou prace.cz, užívané žalobcem.

Soud nehodnotil další provedené listinné důkazy (jako např. výsledky návštěvnosti serverů, inernetové výtisky starších verzí domovských stránek žalobce a žalovaného atd.), neboť je toho názoru, že tyto důkazy nebyly relevantní pro posouzení projednávané věci.

Z výše uvedených důvodů byla žaloba jako nedůvodná zamítnuta.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a bylo o nich rozhodnuto podle úspěchu účastníka ve sporu. Náklady řízení žalovaného Kč 11.126,50 sestávají z odměny Kč 6.200,- podle § 8 písm. b) a Kč 1.200 podle § 9 vyhlášky S. 484/2000 Sb., ve znění platném do dne 31. srpna 2006, z režijního paušálu Kč 750,- dle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění platném do dne 31. srpna 2006 (převzetí právního zastoupení JUDr. Gabrielou Vendlovou dne 9. března 2004, odvolání ze dne 26. dubna 2004, vyjádření ze dne 26. července 2005, vyjádření ze dne 5. ledna 2006, účast na jednání dne 10. ledna 2006, vyjádření ze dne 9. února 2006, vyjádření ze dne 5. dubna 2006, účast na jednání dne 6. dubna 2006, vyjádření ze dne 25. května 2006, účast na jednání dne 31. května 2006), z režijního paušálu Kč 1.200,- dle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění platném ode dne 1. září 2006 (účast na jednání dne 25. září 2 006, vyjádření ze dne 10. října 2006, účast na jednání dne 13. listopadu 2006 a dne 23. listopadu 2006) a z 19 % DPH ve výši Kč 1.776,50.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu. Nebude-li povinnost uložení tímto rozsudkem splněna dobrovolně, navrhnout soudní výkon rozhodnutí.

V Praze dne 23. listopadu 2006

JUDr. Zuzana Čížková,v.r.         samosoudce

 

Rubrika: Judikatura, Ochrana doménových jmen Čtenost: 14176 Počet reakcí: 3

Diskuse - komentáře:
   19 Nov 2007 19:01 playmake
www.prace-rychle.cz
 
   19 Nov 2007 19:02 playmake
www.prace-rychle.cz
 
   01 Dec 2007 20:58 Jugoslavi
www.prace-rychle.cz
 
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce