dnes je středa 22. 5. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Recenze: Alena Macková, Bohumír Štědroň: Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů s komentářem <21. 2. 2010> <Matejka Ján>
Přinášíme recenzi na jednu z pozoruhodných publikací konce roku 2009 - komentář autorů Aleny Mackové a Bohumíra Štědrotě s názvem „Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů s komentářem, včetně souvisejících zákonů a prováděcích předpisů“, kterou vydalo nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s. v edici Komentáře Wolters Kluwer“. Tato publikace, jako jediná v České republice, komentuje novou právní problematiku datových schránek, elektronických podatelen a autorizované konverze dokumentů, přičemž zároveň obsahuje více než dostatečný přehled související právní úpravy (byť již v nekomentované podobě). Publikace navíc nezůstává pouze u právních aspektů, poměrně podrobně se zabývá i souvisejícími technicko administrativními otázkami, z jejichž komentování je na první pohled viditelná praktická zkušenost a zájem obou autorů o tuto problematikou.


Alena Macková, Bohumír Štědroň : Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů s komentářem, včetně souvisejících zákonů a prováděcích předpisů. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, ISBN: 978-80-7357-472-7, 528 stran


        První autorkou je doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D., působící převážně na Právnické fakultě UK a dále jako místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a členka komise Ministerstva spravedlnosti pro rekodifikaci občanského práva procesního, která se zabývá mj. soudní ochranou práv a její efektivitou, civilním procesem a justičním systémem. Je autorkou desítek odborných publikací, vysokoškolských učebnic, monografií, komentářů ke kodexům, apod. Druhým autorem je JUDr. Bohumír Štědroň, LL.M., Ph.D., advokát, soudního znalec a dlouholetý přispěvatel serveru www.ITPravo.cz, kde se zevrubně zabýval především problematikou práva informačních a komunikačních technologií, včetně důrazu na problematiku elektronických komunikací. Oba autoři se podíleli jak na přípravě samotného zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (zákon o eGovernmentu), tak i na realizaci informačního systému datových schránek a patří k uznávaným odborníkům praxe.


        V celkovém uspořádání obsahu a systematice této publikace je patrná snaha obou autorů o maximální přehlednost a informovanost případného čtenáře. V tomto ohledu je ke škodě této práce snad jen to, že zde chybí o poznání rozsáhlejší přehled související zahraniční i české literatury. Za vhodnou součást publikace tohoto typu lze naopak považovat podporný terminologický slovník pojmů z informatiky a práva informačních technologií (str. 8 – 15) a terminologický rejstřík (str.. 513 – 518). Stručný přehled české literatury je pak uveden na str. 509.

        Komentář se člení na deset základních části, z nichž však jen jedna tvoří předmětný autory komentovaný zákon o eGovernementu (část III.), ostatní části pak obsahují, buď úvodní, popisné a vysvětlující texty, případně úplná znění dalších souvisejících předpisů (viz níže).

        Samotné jádro publikace (tj. komentovaná část) je obsaženo na stránkách 16 – 157, kde je představen jak předmětný komentovaný text, tak i komplexní výklad problematiky datových schránek a elektronické konverze dokumentů. Tato část mimo jiné obsahuje podrobný výklad ve vztahu k správnímu řadu a návod, jak pracovat s datovou schránkou. V tomto ohledu je třeba ocenit, že autoři jdou cestou především praktickou a popisnou, nikoliv teoretickou či doktrinární.

        Vlastní komentovaný text je zpracován srozumitelně, se znalostí věci, a především prakticky, což rozhodně není na překážku srozumitelnosti výkladu. Přináší také několik nových poznatků. Nejednou zaujme plodnou argumentací. Celkově je zde třeba ocenit, že zpracování tohoto tématu dospělo do fáze, kdy je samostatně komentována většina míst právní úpravy. Samozřejmě i tak lze najít celou řadu otázek, které by si jistě zasluhovaly o něco více autorské pozornosti, nemluvě o skutečnosti, že publikace o celkovém rozsahu 528 stran obsahuje v zásadě pouze několik desítek komentovaných stran autorského textu. Obecně jde však o výklad důkladný; nespokojenost nad jeho vyšší úsporností tak lze vyslovit spíše výjimečně.

        Další části publikace (IV. – X.) představují relativně komplexní přehled dále nekomentovaných textů úplných znění právních předpisů vztahujících se k problematice informačních technologií, jde především o zákon o informačních systémech veřejné správy se souvisejícími vyhláškami (část IV.), zákon o archivnictví a spisové službě včetně souvisejících vyhlášek (část V.), zákon o elektronickém podpisu včetně všech souvisejících podzákonných předpisů (část. VI.), zákon o ochraně osobních údajů včetně vybraných stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů (část VII.) a zákon o elektronických komunikacích (část VIII.). Předposlední část (IX.) publikace se představuje přehled legislativy EU týkající se eGovernmentu, kde lze ocenit, že vedle anglického názvu souvisejícího předpisu je vždy uveden i český autorizovaný název, celexové číslo a heslem shrnuto tématické zaměření předpisu. Poslední část (X.) pak obsahuje přehled použité a doporučená literatury. Publikace je rovněž opatřena vhodným rejstříkem (str. 513 – 518).

        Celkově vzato považuji komentář za přínosný, přehledný a svým způsobem i ojedinělý na českém trhu, protože v obdobné, byť i tak nepříliš veliké, šíři zatím nebylo nic v této oblasti v české odborné literatuře zpracováno. Komentář je navíc psán způsobem srozumitelným široké právní a počítačové veřejnosti. Autoři také v řadě případů volí stručné a poměrně výstižné konstatování, které podstatu věci obvykle objasňuje daleko lépe, než komplikované a složité výklady. Komentář lze doporučit především pro praxi, a to především praxi administrativní.


Ján Matejka

Rubrika: Aktuality a zprávy, Ochrana osobních údajů a dat Čtenost: 16839 Počet reakcí: 3

Diskuse - komentáře:
   22 Feb 2010 11:33 Petr
recenze hezká, komentář mizerný
 
   22 Feb 2010 14:10 Martin Janák
Re:
 
   25 Feb 2010 09:51 Vladimir
komentar je ok
 
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce