dnes je pondělí 24. 6. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Za kolegou, pedagogem, advokátem, informatikem a soudním znalecem doc. JUDr. Ing. Bohumírem Štědroňem, Ph.D., LL.M., MBA (22. 5. 1979 – 4. 1. 2014) <8. 5. 2014> <Matejka Ján>
Vysokoškolský pedagog, advokát, informatik a soudní znalec se specializací výpočetní technika, počítačová kriminalistika, autorská práva a životní prostředí, člen několika redakčních rad a autor řady významných publikací doc. JUDr. Ing. Bohumír Štědroň, Ph.D., LL.M., MBA zemřel dne 4. ledna 2014 ve věku pouhých 34 let.


Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít.
Život měříme skutky  a ne časem.

L. A. Seneca

S Mirkem Štědroněm jsem se seznámil ještě za jeho studií v prosinci roku 2001. Napsal mi tehdy pozoruhodný email, kde v reakci na můj článek chtěl diskutovat skutečnost, že tehdy aktuální novela zákona č. 337/1992 o správě daní a poplatků (konkrétně její § 21) je koncipována takovým způsobem, že veškeré výhody elektronického podepisování budou zcela paralyzovány. Jako student 4. ročníku Právnické fakulty UK v Praze si totiž všimnul zjevného lapsu, kde zákonodárce na jedné straně stanoví, že tiskopisy zveřejněné v elektronické podobě lze podepsat elektronicky podle zvláštních předpisů, nicméně zároveň dále praví, že takto učiněné podání musí být do tří dnů po odeslání opakováno písemně nebo ústně do protokolu. Šlo o zjevný nesmysl a Mirek měl samozřejmě pravdu, byl navíc pevně odhodlán s tím něco dělat a viníkům to neodpustil. Podobných diskusí jsem později s Mirkem zažil nepočítaně, ostatně i těch emailů bylo nakonec několik stovek. Později jsem měl tu čest být oponentem jeho rigorózní práce s názvem „Rozhodné právo při uzavírání smluv po Internetu“, kterou v září roku 2004 úspěšně obhájil na Fakultě právnické ZČU v Plzni. Náš vztah tak postupně  přerostl v přátelství trvající až do jeho smrti.

Po celou dobu jeho kariery jsem tak mohl zblízka sledovat jeho další odborný růst, zejména pak studia na Právnické fakultě UK a Fakultě životního prostředí ČZU, kde na několik let také pedagogicky zakotvil a kde byl mezi studenty velmi oblíben. Mirek však rozhodně nepatřil k těm, kteří žijí jen ze svých předchozích úspěchů, jeho „tah na branku“ byl vskutku pozoruhodný. Kromě absolutoria Nottingham Trent University a prestižní Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Zürich tak získal ještě prestižnější Diploma in European Union Law and Common Law na Cambridge University. Kromě svého odborného růstu se však věnoval i dalším aktivitám, působil např. jako člen rozkladové komise pro veřejné zakázky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a člen pracovní komise Legislativní rady vlády pro soukromé právo. Byl rovněž členem správního výboru Spolku českých právníků Všehrd, kde byl až do svého úmrtí čestným šéfredaktorem časopisu Všehrd.  Již v roce 2003 získal cenu Randovy nadace při Spolku českých právníků Všehrd za nejlepší diplomovou práci v daném roce. V roce 2010 mu bylo uděleno  prestižní ocenění Právník roku 2010 pro obor právo informačních technologií.

Publikační činnost doc. JUDr. Ing. Bohumíra Štědroně, Ph.D., LL.M., MBA byla minimálně stejně tak úctyhodná jako jeho ostatní životní úspěchy. Publikoval sám celkem pět monografií (z toho dvě byly vydány v zahraničí) a byl spoluautorem více jak deseti dalších. Z hojného množství jeho publikací nutno vzpomenout zejména monografii  Občanské soudní řízení sporné a využití informačních technologií a právních informačních systémů : (E-Justice), kterou vydalo nakladatelství Linde v roce 2008, případně jeho poslední díla Open Source software ve veřejné správě a soukromém sektoru (Grada, 2009) a Ochrana a licencování počítačového program (Wolters Kluwer, 2010). Je obrovská škoda, že řada úvah obsažených v těchto publikacích, jakož i rozpracovaných témat, již nebude vzhledem k jeho nečekaně brzkému odchodu dokončena.

Nebylo by rovněž spravedlivé nevzpomenout na jeho hlubokou znalost interdisciplinárních otázek, jež hojně ve svých textech využil, čímž úspěšně propojoval právní vědu  a praktickou znalost práva s dalšími obory, zejména pak informatikou, kybernetikou a ekonomií. V tomto ohledu byl držitelem řady mezinárodních certifikací v oblasti projektového řízení, informačních technologií a informační bezpečnosti. Dobře tak věděl, že právo je opakovaně konfrontováno s rozvojem techniky a technologickým pokrokem, přičemž klíčovým faktorem musí být podpora rozvoje a ochrana jeho pozitivních stránek na jedné straně, a vytváření efektivních překážek a regulace souvisejících negativních důsledků na straně druhé. Jeho úvahy se v tomto smyslu ubíraly zejména směrem k zachování minimálních standardů existující míry právní ochrany ve světle faktických důsledků možné budoucí aplikace konkrétní technologie na nové právní prostředí.

Jeho předčasný odchod je velkou ztrátou.

Doc. JUDr. Ing. Bohumír Štědroň, Ph.D., LL.M., MBA mi bude chybět.

Ján Matejka


Původně publikováno v časopisu Bulletin advokacie. Převzato se souhlasem autora. 

Rubrika: Aktuality a zprávy Čtenost: 13205 Počet reakcí: 1

Diskuse - komentáře:
   29 Oct 2015 14:49 Jana
:-(
 
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce