dnes je čtvrtek 29. 2. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Elektronické podatelny pokaždé jinak <4. 10. 2001> <Peterka Jiří>
K prvnímu říjnu nabylo účinnosti nařízení vlády č. 304/2001, které (některým) orgánům veřejné moci ukládá zřídit elektronické podatelny a přijímat podání opatřená elektronickým podpisem. Několik takových podatelen již skutečně vzniklo. Ovšem způsob, jakým nařízení vlády implementují, se u jednotlivých podatelen výrazně

O vládním nařízení k elektronickému podpisu a způsobu jeho využití u orgánů veřejné moci jsem na Lupě psal podrobnější článek s názvem Jednosměrný elektronický podpis? – proto jen stručná rekapitulace. Nařízení:
 • se zabývá jen jedním směrem komunikace – příjmem podání od občana (nezabývá se explicitně opačným směrem komunikace)
 • ukládá povinnost zřizovat elektronické podatelny a přijímat v nich podání v elektronické formě opatřená el. podpisy jen některým orgánům veřejné moci, nikoli obecně všem (jen těm, kterým ze zvláštních právních předpisů vyplývá právo či povinnost takováto podání přijímat).
 • požaduje pouze to, aby podání zasílaná občany byla opatřena zaručeným elektronickým podpisem, vytvořeným s využitím kvalifikovaného certifikátu (bez explicitního požadavku na to, aby tento kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb) – paragraf 1, odst. 1, bod c.
 • požaduje, aby provozovatel pověřil konkrétní své zaměstnance ověřováním zaručených el. podpisů, tyto své zaměstnance vybavil kvalifikovanými certifikáty od akreditovaného poskytovatele (paragraf 1, odst. 1, bod b)
 • požaduje, aby bylo možné přejímat podání v elektronické formě i na nosiči dat (paragraf 1, odst. 1, bod d)
 • požaduje zveřejnit datové formáty, které je podatelna schopna přijímat

Klíčovým aspektem je určitě to, jaký certifikát musí použít občan, aby jeho podání bylo shledáno řádně a korektně podepsaným (přesněji: zda je podepsala osoba uvedená na kvalifikovaném certifikátu a zda je certifikát platný). V textu nařízení se hovoří pouze o tom, že to musí být kvalifikovaný certifikát, neboli "certifikát, který má náležitosti stanovené zákonem a byl vydán poskytovatelem certifikačních služeb, splňujícím podmínky, stanovené zákonem pro poskytovatele certifikačních služeb vydávající kvalifikované certifikáty".

Naopak se zde nehovoří o tom, že by to musel být kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Rozdíl je opravdu významný: kvalifikované certifikáty je možné vydávat bez toho, že by bylo nutné čekat až na existenci akreditovaných poskytovatelů. Ti ale nebudou existovat dříve, než vstoupí v platnost prováděcí vyhláška k zákonu o el. podpisu (která stanovuje pravidla akreditace) a než první poskytovatel úspěšně projde celým procesem akreditace.

Z toho, co nařízení vlády č. 304/2001 požaduje, tedy rozhodně není možné splnit požadavek bodu b paragrafu 1 (vybavení zaměstnanců kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb).

Co umožňují konkrétní podatelny?
Pojďme se nyní podrobněji podívat na to, jak bylo nařízení vlády č. 304/2001 naplněno v praxi. Rád bych ale hned v úvodu zdůraznil, že nejde o žádné systematické zjištění toho, kdo z povinných subjektů nařízení splnil a kdo nikoli. Z dostupných zdrojů jsem se dozvěděl jen o 4 prvních vlaštovkách (informace o tom, kdo všechno měl podatelny zřídit ale neučinil tak, k dispozici nemám).

Stejně tak bych rád zdůraznil, že nepůjde o žádný test oněch 4 elektronických podatelen – dosud jsem neměl příležitost fakticky vyzkoušet jejich fungování. Vycházím zde pouze z toho, co o těchto podatelnách zveřejňují jejich zřizovatelé – a již zde je možné najít výrazné rozdíly, na kterých je zřetelně vidět, jak lze jedno a to samé nařízení vlády různě interpretovat, resp. odlišně přistoupit k jeho naplnění.

Děčín – maximum možného
Jednu z nově zřízených elektronických podatelen mají na okresním úřadě v Děčíně (známém též jako e-okres). Zde, alespoň podle mého názoru, toho zrealizovali zdaleka nejvíce z vládního nařízení. Zveřejnili:

 • adresu podatelny: epodatelna@oku-dc.cz
 • akceptované formáty zpráv: doc (MS Word 6.0/95), xls (MS Excel 5.0/95), txt, htm, html, rtf, pdf, jpg, gif
 • jména zaměstnanců pověřených ověřováním zaručených elektronických podpisů

K požadavku na vybavení pracovníků podatelny kvalifikovanými certifikáty vydanými akreditovanými poskytovateli zde uvedli: "do vydání vyhlášky ÚOOÚ nelze zřídit" (úplně správně by asi mělo být: do vydání vyhlášky a dokončení procesu akreditace). Důležité je, že z existence "zaměstnanců pověřených ověřováním..." vyplývá připravenost podatelny přijímat podání opatřená příslušným elektronickým podpisem. Co zde naopak chybí, je adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání.

Ministerstvo vnitra – bez elektronického podpisu?
Zajímavý přístup použili na ministerstvu vnitra. Zde, v informaci ředitele odboru komunikačních a informačních služeb, totiž vůbec nehovoří o elektronických podpisech a jejich používání – odvolávají se sice na nařízení vlády č. 304/2001, ale hovoří jen o "Podatelně pro příjem spisů v elektronické formě" (viz zde).

Zveřejňují:

 • adresy podatelen (samostatně pro MV ČR, Policii a GŘ Hasičského sboru)
 • akceptované formáty dat: Microsoft Word 6.0/95 s příponou .doc, Software602 Text602 s příponami .txt nebo .wpd, Acrobat Reader s příponou .pdf, textového standardu RTF-DCA s příponou .rtf nebo jako prostý text (KP 852, 1250) s příponou .txt.
 • místo a dobu, kdy lze doručovat podání v el. formě na disketách (podatelna Ministerstva vnitra, Nad Štolou 7, Praha 7, v pondělí až pátek od 7.30 hod. do 16.00 hod.)

O možnosti použít elektronický podpis zde však není žádná přímá ani nepřímá zmínka – že by tedy na vnitru vyřešili problém s neexistencí akreditovaných poskytovatelů a s dalšími nejasnostmi kolem epodpisů taktním mlčením?

ČTÚ – není nad papír!
Podle mého názoru nejkurióznější postoj zaujali na českém telekomunikačním úřadě. Zde vyšli z toho, že nařízení č. 34/2001 sice existuje, ale některé jeho požadavky nelze ještě splnit (což je pravda). Literu nařízení vlády proto hodlají (prozatím) naplnit tak, že sice zřídí podatelnu pro příjem podání v elektronické formě, ale budou požadovat "doložení" příslušných podání jejich papírovou verzí do 3 dnů!! Navíc takto budou přijímat pouze podání ve věcech správního řízení, s odvoláním na § 19 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. (podrobněji zde). K tomu je vhodné dodat, že požadavek na následné doložení papírovou formou do 3 dnů není původním nápadem ČTÚ, ale požadavkem správního řádu.

Zveřejněna byla emailová adresa takovéto "elektronické předpodatelny" (podatelna@ctu.cz). O akceptovaných datových formátech ani o možnosti doručování na nosičích ani slovo.

SVS – žádný problém?
Žádné cavyky s elektronickými podpisy očividně nedělali na Státní veterinární správě ČR a jejích pobočkách po republice. Jak se můžete dočíst zde, na ústředí i na všech pobočkách všechno stihli v termínu a ve stoprocentní kvalitě:

Všechny elektronické podatelny jsou od 1.10.2001 připraveny přijímat elektronická podání, opatřená elektronickým podpisem, podle zákona č. 227/2000 Sb.

S jemnostmi typu datových formátů, neexistujících akreditací, kvalifikovaných certifikátů či doručováním na nosičích se zde zřejmě nezdržovali. Doufám jen, že stejně "fundovaný" přístup neaplikují i v boji proti nemoci šílených krav.

Archív článků autora naleznete na www.earchiv.cz.


Původně vydáno na serveru www.lupa.cz (ISSN 1213-0702) dne 03.10.2001 06:30. Převzato se souhlasem autora a serveru Lupa.

Rubrika: Aktuality a zprávy, Elektronický podpis a podání Čtenost: 3478 Počet reakcí: 0

Diskuse - komentáře:
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce