dnes je středa 28. 2. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Právní ochrana tajemství dopravovaných zpráv a e-mail <10. 9. 2001> <Líbal Přemysl>
Tento článek je reakcí na rozhovor s přítelem. Zcela náhodou přišel na to, že společnost, která jej zaměstnává podrobně monitoruje e-maily, které docházejí ze společnosti a do společnosti.

To že tyto informace budou v systému archivovány by bylo pochopitelné, ale v tomto případě "ve sklepě" instituce sedí "člověk" a čte maily zaměstnanců. (Že by "malý bratr" "Velkého bratra" nebo jen vzpomínka na doby nedávno minulé?)

Prvním argumentem bylo, že se přeci jedná o zařízení zaměstnavatele a tak všechno co se na něm provozuje je taky zaměstnavatele, a ten má právo tyto záznamy a informace prohlížet a kontrolovat. Pokud však vezmu v kanceláři papír napíši dopis a ten dopis vložím do firemní obálky a zalepím a dám na podatelnu, nosič informace (papír a obálka) je také firemní, ale otevřením dopisu už bude porušováno listovní tajemství o tom nikdo nepochybuje Je tedy režim e-mailů zcela odlišný?

Jak je právem chráněno tajemství dopravovaných zpráv?

Článek 13 Listiny základních práva a svobod říká:
Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením.

Vedle zákazu seznamovat se s písemnostmi zasílanými poštou či jiným dopravní zařízením, včetně kurýrů a zpráv dopravovaných telefon, telegrafem nebo jiným veřejným zařízením a písemností držených v soukromí je možné tento zákaz vztáhnout i na záznamy na magnetických, optických či jiných nosičích a záznamy dopravované jiným způsobem elektronickou poštu nevyjímaje.

Listina chrání listovní a jemu obdobná tajemství každého vůči všem, a tuto povinnosti zachovávat listovní a obdobné tajemství má každý na území České republiky.

Úmyslné porušení listovního a jemu obdobných tajemství navíc zakládá skutkovou podstatu trestných činů podle § 239 a 240 trestního zákona - porušování tajemství dopravovaných zpráv.

Tohoto trestného činu se dopustí ten kdo úmyslně poruší tajemství:
a) uzavřeného listu nebo jiné písemnosti, při poskytování poštovní služby nebo jiným dopravním zařízením, nebo
b) zprávy podávané telefonem, telegrafem nebo jiným takovým veřejným zařízením.
Pracovník provozovatele poštovních služeb nebo telekomunikační služby, který spáchá čin uvedený v předchozím odstavci nebo někomu jinému úmyslně takový čin spáchat umožní nebo pozmění nebo potlačí písemnost obsaženou v poštovní zásilce nebo dopravovanou dopravním zařízením anebo zprávu podanou telefonicky, telegraficky nebo jiným podobným způsobem, bude ze takový to čin potrestán přísněji.

Neobstojí ani argument, že je přeci všeobecně známé, že e-mail se dá odposlouchávat, že když se dostane zpráva do internetu a není-li šifrovaná je možné si ji přečíst, tak proč by ji neměli naši lidé zkontrolovat.

Náš "člověk ve sklepě" by si proto měl dát pozor a ti co jej k tomu pověřili také, protože jejich počínání by mohlo být posuzováno jako navádění k trestnému činu.


Původně publikováno na serveru www.ipravnik.cz. Převzato se souhlasem autora a serveru Iprávník
Rubrika: Ochrana osobních údajů a dat Čtenost: 8218 Počet reakcí: 0

Diskuse - komentáře:
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce