dnes je středa 22. 5. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Písemná forma právního úkonu a e-mail <21. 1. 2002> <Frimmel Martin>
Pro některé právní úkony je vyžadována písemná forma. Tento článek se zamýšlí nad otázkou, zda je tento požadavek zachován v případě elektronické pošty.

Písemná forma právního úkonu předpokládá existenci dvou náležitostí: písemnosti a podpisu. Písemnost spočívá v tom, že obsah právního úkonu je zachycen v textu listiny. Písemný projev musí být zároveň podepsán;[1] činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak.
Písemná forma je podle § 40 odst. 4 ObčZ zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.

Podle citovaného ustanovení se tedy bude pohlížet jako na učiněné písemnou formou na úkony učiněné takovými elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila. Zde je nutné si v prvé řadě ujasnit, co je "elektronický prostředek". Podle mého názoru je možné sem zařadit telefax. Diskutabilní může být otázka, zda písemnou formu splňuje i e-mail. Podle mého názoru i e-mail splňuje požadavky občanského zákoníku na písemnou formu právního úkonu, a to i bez použití techniky zaručeného elektronického podpisu.

Písemnost e-mailu je splněna podle § 40 odst. 4 ObčZ, protože e-mail umožňuje jak zachycení obsahu právního úkonu tak i určení osoby, která právní úkon učinila. V této souvislosti v prvé řadě odkazuji na to, že citované ustanovení klade na elektronický prostředek požadavek možnosti, tedy nevyžaduje se taková míra jistoty o správnosti zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila, kterou by vyjadřovala případná dikce "zajišťuje", "zabezpečuje", "zaručuje" a podobně. Stačí pouhá možnost, není tedy nutné, aby zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která úkon učinila, bylo v každém jednotlivém případě nepochybné.

Podpis ve smyslu vlastnoručně napsaného jména podepisující osoby uvedeného pod textem pochopitelně e-mail obsahovat nemůže.[2] Nicméně podle § 40 odst. 3 ObčZ může být podpis nahrazen mechanickými prostředky v případech, kdy je to obvyklé. V případě e-mailu je podle mého názoru zřejmé, že uvedení označení osoby, která činí právní úkon obsažený v textu e-mailu, je zcela obvyklý postup.

Při srovnání e-mailu s telegramem, který požadavky písemné formy podle § 40 odst. 4 ObčZ nepochybně splňuje, je třeba upozornit na to, že z pohledu přenosu informace jako takového se jedná v podstatě o totéž. V obou případech obdrží adresát právního úkonu posloupnost znaků zakončenou zpravidla uvedením jména či jinou identifikací osoby označené za osobu, která právní úkon učinila.[3]
Při srovnání e-mailu s faxem, u kterého rovněž není jeho písemná forma zpochybňována, můžeme rovněž konstatovat více společných znaků než rozdílů. U telefaxu je ovšem možné argumentovat tím, že při zaslání listiny obsahující právní úkon telefaxem se vlastně jedná o vytvoření kopie originálu listiny, která zůstává u osoby, která právní úkon učinila, což ovšem není na újmu požadavku písemné formy, která však podmiňuje pouze platnost právního úkonu, nikoliv však jeho dokazatelnost.

Dojde-li proto ke ztrátě či zničení textu listiny, není vyloučeno domáhat se nicméně nároků z právního úkonu, lze-li ovšem tento právní úkon i splnění náležitosti formy dokázat jinak (např. svědky atd.). U listinných cenných papírů je ovšem z povahy věci situace jiná.[4]
Zde lze ovšem odkázat na shora uvedenou úvahu týkající se požadavku na míru jistoty o správnosti zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která ho učinila. To, že při současném stavu techniky jsou běžné faxové přístroje, při jejichž použití lze provádět přenos např. faksimile podpisu pod listinou s textem, aniž by kdy existovala originální listina obsahující text právního úkonu včetně podpisu,[5] neznamená, že se nejedná o elektronický prostředek umožňující splnit požadavky § 40 odst. 4 ObčZ, tedy zachytit obsah právního úkonu a určit osobu, která ho učinila. Zejména při využívání faxmodemů umožňujících odesílat i přijímat faxovou zprávu přímo pomocí počítače se rozdíl mezi telefaxem a e-mailem stírá a redukuje se prakticky pouze na to, jestli je příjemce odesílané zprávy označen telefonním číslem nebo e-mailovou adresou.[6]

Protiargumentem k tezi o zachování písemné formy v případě e-mailu by mohl být zdánlivý a v dnešní době ovšem už překonaný rozdíl spočívající v tom, že telegraf, dálnopis i telefax umožňují seznámit se s obsahem právního úkonu, který je v nich zachycen, bez pomocí dalších technických zařízení. V případě e-mailu to ovšem možné není a ke zjištění jeho obsahu je nutné použít technické zařízení, konkrétně počítač.[7] Zde je ovšem nutné upozornit na to, že tak jako telegraf, dálnopis a telefax je možné i obsah e-mailu vytisknout na papír. U počítačových výtisků se jedná o bezprostředně smysly vnímatelné, hmotné konkretizace (reprodukce) elektronicky uložených souborů,[8] čímž se rozdíl mezi uvedenými elektronickými prostředky stírá.

Podle mého názoru nic nebrání tomu, abychom na právní úkony učiněné prostřednictvím e-mailu pohlíželi jako na právní úkony učiněné písemnou formou.

Taková forma odpovídá novému druhu písemné formy, která se v současné době navrhuje v SRN, a to tzv. textové formě. Pro zachování textové formy by mělo stačit, pokud je projev vůle čitelný ve znacích, uvedena osoba, která činí prohlášení, a prohlášení je vhodným způsobem ukončené, například uvedením jména osoby, která činí prohlášení. Textová forma upouští od požadavku vlastního podpisu popř. elektronického podpisu, není však totožná s písemnou formou. Písemná forma vyžaduje v SRN tak jako dosud vlastnoruční podpis nebo alternativně elektronický podpis.[9]

Poznámky:

[1] Jehlička, O. - Švestka, J. a kol.: Občanský zákoník. Komentář, 4. vydání. Praha, C.H. Beck 1997, str. 136
[2] ani v případě, že by k datovému souboru byl připojený grafický soubor s naskenovaným podpisem jednající osoby. V této souvislosti je možné uvažovat i o možnosti, že není nutné, aby byl k textové zprávě připojován grafický soubor. Celá zpráva může být tvořena jedním nebo více grafickými soubory.
[3] k identifikaci a autentifikaci subjektu právního úkonu viz články o elektronickém podpisu
[4] Jehlička, O. - Švestka, J. a kol.: Občanský zákoník. Komentář, 4. vydání. Praha, C.H. Beck 1997, str. 137
[5] srv. OLG Düsseldorf, usnesení ze dne 7.3.1995, č.j. 3 Ws 106 a 107/95
[6] s ohledem na současné technické možnosti není možné využít jako odlišovací kritérium již ani to, zda přenos dat probíhá pouze prostřednictvím telefonních linek v reálné čase (klasický fax) nebo prostřednictvím jiných datových sítí, zejména internetu, a to z důvodu existence různých faxových serverů a faxových schránek
[7] úvahy o různých standardech hardware a software a případné technické inkompatibilitě by se týkaly spíše technické než právní otázky věci, v této souvislosti bych chtěl pouze uvést, že v oblasti internetu se používají technické specifikace, které formulují minimální technické standardy zajišťující možnost vzájemné komunikace
[8] Deutsch, T.: Die Beweiskraft elektronischer Dokumente, na internetu pod http://www.jurpc.de/aufsatz/20000188.htm [9] Redl, A.: Die digitale Signatur - Meilenstein für die Entwicklung des modernen Rechtsverkehrs?, Recht und Steuer aktuell III/00, Sonderthema "IT und IT-Recht", str. 9; dále např. Hoss, C.: E-Commerce-Richtlinie, str. 21, na internetu pod http://www.rwth-aachen.de/wi/lehre/lv/ss2001/SemRecht/v08_EC-Richtlinie_Hoss.pdf; obdobně v Rakousku Mottl, I.: Zur Praxis des Vertragsabschlusses im Internet, v Gruber, M. a kol.: Internet und e-commerce. Manz 2000, str. 19

Tento článek je výňatkem z připravované publikace JUDr. Martina Frimmela "Právní úprava elektronického obchodu", Prospektrum, 2002. Převzato se souhlasem autora i nakladatelství Prospektrum.
Rubrika: E-obchod Čtenost: 16561 Počet reakcí: 6

Diskuse - komentáře:
   21 Jan 2002 03:33 Milan Kvasnica
dotaz+2*nazor
 
   21 Jan 2002 19:17 Jiří Čermák
dotaz+2*nazor
 
   22 Jan 2002 03:22 Milan Kvasnica
dotaz+2*nazor
 
   22 Jan 2002 16:09 Jiří Čermák
dotaz+2*nazor
 
   06 Feb 2002 18:34 Jan Vučka
Písemná forma vs. listina
 
   24 Feb 2002 22:14 Martin Strnad
Nebyl bych si přecijen tak jistý...
 
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce