dnes je sobota 13. 7. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Malá poznámka ke stávající koncepci úpravy spotřebitelských smluv v ObčZ <29. 4. 2002> <Matejka Ján>
Článek se ve stručné formě zabývá stávající koncepcí spotřebitelských smluv v našem právním řádu, která v zásadězaložena na vzájemném prolínání soukromoprávní úpravy (ObčZ) a poněkud roztroušené úpravy veřejnoprávní (a to zejména v zákoně o ochraně spotřebitele). Článek se rovněž zabývá implementací souvisejících směrnic ES.

Stávající koncepce ochrany spotřebitele v našem právním řádu je založena na vzájemném prolínání soukromoprávní úpravy (ObčZ) a poněkud roztroušené úpravy veřejnoprávní (a to zejména v zákoně o ochraně spotřebitele). Vzhledem k harmonizaci našeho práva s právem ES bylo třeba implementovat řadu souvisejících směrnic. Tento požadavek byl do našeho právního řádu promítnut již zmíněnou novelou ObčZ, v jejichž důsledku je řada ustanovení nejasná, v některých případech až neaplikovatelná. (viz. výše). Úprava spotřebitelských smluv v občanském zákoníku nejenže výrazně překračuje požadavky shora uvedených směrnic, ale navíc stanoví řadu dalších povinností. Řada dalších směrnic ES do našeho právního řádu nebyla implementována vůbec.

V tomto smyslu bych rád vyslovil svůj názor, že podstatně schůdnějším řešením by bylo prohlubování veřejnoprávní úpravy, zejména pak zákona o ochraně spotřebitele a tyto další (dosud neimplementované) směrnice ES, které bude třeba implementovat do našeho právního řádu, v zájmu harmonizace naší právní úpravy s úpravou v EU, pojmout do tohoto zákona. Jistě by se tím zabránilo nekoncepčním a navíc dočasným dílčím změnám tak významného zákona, jakým je bezesporu zákoník občanský.

Dále je třeba, vzhledem k mnohdy velmi zmatečné úpravě spotřebitelských smluv v ObčZ, novelizovat některá ustanovení občanského zákoníku. Začlenění úpravy spotřebitelských smluv do první části občanského zákoníku, a nikoli tedy do části osmé upravující závazkové vztahy, je více než zarážející. V tomto smyslu je třeba také zvážit, zda by nebylo výhodnější koncipovat také zvláštní samostatný soukromoprávní zákon (takovouto koncepci zvolilo již řada států ), případně roztříštit stávající úpravy do vybraných zákonných předpisů

.
Rubrika: E-obchod Čtenost: 6077 Počet reakcí: 4

Diskuse - komentáře:
   08 May 2002 13:16 ux
článek
 
   17 May 2002 13:01 Jiri Cermak
článek
 
   03 Jun 2002 12:18 Ján Matejka
:-)
 
   25 Jun 2002 01:11 :
:-)
 
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce