dnes je středa 22. 5. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Německo: Podání k soudu on-line <16. 5. 2002> <Pospíšil Martin>
Finanční soud v Hamburku zavádí elektronický právní styk. Pomocí e-mailu bude možné finančnímu soudu podávat žaloby proti daňovým výměrům a celé řízení by mělo probíhat po internetu.


Již od 2.srpna 1999 probíhalo testování tohoto systému, jehož se účastnily prostřednictvím Komory daňových poradců v Hamburku a Hanzovní advokátní komory někteří advokáti a daňový poradci a hamburská finanční a celní správa. Ve zkušebním provozu bylo elektronicky uzavřeno na 50 soudních řízení. Vedle toho však musely být stále ještě pořizovány listinné dokumenty, neboť pod každou žalobou musel být umístěn vlastnoruční podpis. V srpnu 2001 vstoupil v platnost zákon, který vytvořil předpoklady pro čistě elektronickou žalobu. Dosud soud čeká na příslušný prováděcí předpis Zemské vlády v Hamburku.

Žaloby a podání je možné podávat zakódované a opatřené digitálním podpisem. Poté jsou elektronicky zpracovávány jak na podatelnách tak i samotnými soudci na PC a odesílány finančním úřadům v Haburku, které své odpovědi na podání formulují rovněž v elektronické podobě a odesílají je e-mailem zpět Finančnímu soudu v Hamburku, který je elektronickou poštou přeposílá zúčastněným osobám v souladu s procesními předpisy. Podání v elektronické podobě, rozhodnutí soudců procesní povahy jakož i rozhodnutí ve věci jsou archivovány a jsou příslušným pracovníkům k dispozici v podobě elektronických spisů.

Technologie tohoto "e-mailového řízení" byla vyvinuta ve spolupráci se společnostmi DATEV a herbert dahm datensysteme. Umožňuje zpracovávání a postupování elektronické pošty v podobě workflow až do elektronických spisů. Původní organizace soudu musela být odpovídajícím způsobem přizpůsobena novým technickým požadavkům.

Jednou z hlavních výhod je nezávislost soudů, daňových poradců, advokátů a finančních a celních úřadů na poštovních nebo doručovacích službách a na doručování do nočních schránek. Soudci jakož i pracovníci podatelen soudů mohou vyřizovat svou práci v mnohem kratší době, nezávisle na doručování pošty a na přenosu spisů, který provádí jednou nebo dvakrát denně bezpečnostní služba. Přeprava prostřednictvím standardní pošty vyžaduje minimálně 24 hodin, zatímco podání učiněné prostřednictvím e-mailu se během krátké chvilky objeví u příjemce. Taková rychlost je výhodou zejména u návrhů na zastavení výkonu rozhodnutí nebo na předběžné opatření, kdy mezi dojitím návrhu soudu a doručením žalovanému může uplynout jen několik hodin. Náklady na elektronickou poštu jsou mnohem nižší než náklady na doručování standardní cestou. Soud si může návrhy, argumenty a názory vyměňovat s účastníky řízení ve velmi krátké době. Rovněž lze ušetřit na množství a potažmo i skladování spousty vytištěných materiálů určených k archivaci, neboť veškeré dokumenty se mají archivovat (vypalovat) na CD nosičích.

Při výměně citlivých dat, jako jsou některé údaje o daních je samozřejmě třeba dbát na jejich zabezpečení před jejich zneužitím ze strany třetích osob. Tyto údaje jsou chráněny podle ustanovení §30 německého Abgabeordnung (podobný našemu zákonu o správě daní a poplatků) digitálním podpisem. Digitálním podpisem je zajištěna identita odesílatele, který se identifikuje pomocí SmartCard a na ní uložených údajů ve spojení se zadáním osobního čísla PIN. Odesílatel digitálním podpisem dokládá, že jím odeslaný dokument skutečně odpovídá jeho vůli. Vedle důvěryhodnosti a integrity dokumentu musí být zaručena rovněž jeho autentičnost, tzn. že dokument bude příjemci doručen v nezměněné podobě a ani sám příjemce ho nebude moci změnit. "E-mailové řízení" bylo rovněž podrobeno kontrole úřadu hamburského Zmocněnce pro ochranu osobních údajů, který toto řízení obsáhle popsal v 17. zprávě o své činnosti (17. Tätigkeitsbericht Berichtsjahr 1998/1999) a shledal je za dostatečně bezpečné. Na Finančním soudu v Hamburku musely být proto v souvislosti s výše uvedeným zaváděním elektronického právního styku provedeny úpravy softwarového vybavení, organizace veškeré práce a činnosti soudu, všechna pracoviště musela být vybavena novou technikou a vzájemně propojena do sítě. Byly vytvořeny potřebné elektronické formuláře, které lze bez větších technických problémů opatřit digitálním podpisem. Vedle elektronických spisů však zatím musí být, jak již bylo řečeno, vedeny i spisy v papírové podobě.

V souvislosti se zaváděním elektronického právního styku musel německý zákonodárce schválit potřebné předpisy, které umožňují výše uvedenou elektronickou komunikaci. Již delší dobu je v účinnosti spolkový zákon o přizpůsobení předpisů soukromého práva regulujících formu právních úkonů a dalších předpisů modernímu právnímu styku. Byl tak novelizován německý občanský soudní řád (Zivilprozeßordnung, ZPO), zejména ustanovení § 130a tohoto zákona a řád finančních soudů. Podle nové úpravy splňuje záznam v podobě elektronického dokumentu požadavek na písemnou formu. Vedle toho musí odpovědná osoba opatřit elektronický dokument kvalifikovaným elektronickým podpisem v souladu se zákonem o podpisu. Od 15.02.2001 je v účinnosti nový zákon o podpisu. Kvalifikované elektronické podpisy požadované procesními předpisy jsou vystavovány podle ustanovení § 2 zákona o podpisu poskytovateli certifikačních služeb, kteří splňují zákonné požadavky (tzv. Trust Center). Ustanovení § 130a odst. 2 ZPO zmocňují spolkovou vládu a zemské vlády, aby stanovily nařízením, odkdy lze učinit u soudu podání v elektronické podobě. Tato nařízení se již připravují. Kromě toho schválil německý spolkový sněm již v červnu 2001 zákon o reformě doručování v soudním řízení, který nabude účinnosti 01.08.2002. Ustanovení § 174 odst.3 tohoto zákona umožňuje zaslat příjemci rozsudek, usnesení, obsílku nebo jinou soudní písemnost v podobě elektronického dokumentu e-mailem, pokud jsou opatřeny elektronickým podpisem. Současně musí být chráněny před neoprávněným zásahem třetí osoby. Nabytí účinnosti až na srpen 2002 má samozřejmě soudům umožnit provést potřebná technická a organizační opatření pro tento způsob doručování.

Nové "e-mailové řízení" by mělo podle prezidenta Finančního soudu v Hamburku Dr. Jana Grotheera kromě výše uvedeného poskytnou lidem snadnější a rychlejší přístup k úřadům a soudům a přiblížit celý proces k větší transparentnosti. Podle současných platných německých předpisů zatím není možné učinit řádné podání prostřednictvím e-mailu. Čeká se však už jen na vydání nařízení zemské vlády, které má určit okamžik, odkdy lze podávat k soudu v elektronické podobě a nabytí účinnosti zákona o reformě doručování v soudním řízení (tj. 01.08.2002).

Dnes poskytuje Finanční soud v Hamburku na svých webových stránkách formuláře žalob, vysvětlení a příkladně formulované žalobní návrhy, což má běžným občanům umožnit podat žalobu v souladu s předpisy upravujícími formu právních úkonů. V budoucnu má být tato služba doplněna o pokyny týkající se online žaloby.

Rubrika: Elektronický podpis a podání, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 4996 Počet reakcí: 0

Diskuse - komentáře:
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce