dnes je pondělí 5. 6. 2023

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ("scanservice.cz") ze dne 31.1.2002, ve věci foneticky zaměnitelné domény <17. 7. 2002> <Matejka Ján>
Užíváním domény lze neoprávněně zasahovat do práv podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku jako oprávněného nositele obchodní firmy, a to zejména tehdy, vyvíjí-li tento nositel firmy shodnou nebo obdobnou podnikatelskou činnost s uživatelem dotyčné domény. K neoprávněnému zásahu do práv nositele obchodní firmy postačí nepatrná odlišnost fonetického znění názvu domény nebo naprostá shoda se zněním obchodní firmy za situace, kdy jsou na takové doméně nabízeny služby stejného charakteru se službami nabízenými nositelem obchodní firmy a budou tedy vyhledávány shodným nebo obdobným okruhem zákazníků.

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, rozhodl dne 19. 6. 2001 v právní věci navrhovatele S. proti odpůrci D. o návrhu na nařízení předběžného opatření tak, že nařídil předběžné opatření, podle kterého (1) Odpůrce je povinen zdržet se užívání doménového jména www.scanservis.cz, (2) Navrhovatel je povinen podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto usnesení návrh na zahájení řízení ve věci samé a (3) Navrhovateli se vrací přeplatek na soudním poplatku z návrhu ve výši Kč 500,00 po právní moci tohoto rozhodnutí.

Proti tomuto rozhodnutí bylo žalovaným podáno odvolání, o kterém Vrchní soud v Praze rozhodl dne 31. 1. 2002; viz rozhodnutí Vrchního soudu o odvolání

Navrhovatel je podnikatelem zapsaným do obchodního rejstříku pod firmou S. spol. s r.o. od 24. 2. 1998, podniká v oblasti koupě zboží za účelem dalšího podnikání. Jako předmět činnosti provádí rovněž digitalizaci listinné dokumentace, poradenskou činnost v oblasti výpočetní techniky včetně digitalizace listinné dokumentace, poradenskou činnost v oblasti software apod. Dne 15. 12. 2000 podal u Úřadu průmyslového vlastnictví dva návrhy na zápis ochranné známky slovní kombinované scanservice a od 11. 3. 1998 užívá doménové jméno www.scanservice.cz registrované v databázi RIPE v souvislosti s rozvojem Internetu. Na serveru označeném tímto doménovým jménem uveřejňuje informace o svém podnikání a nabízí služby týkající se především elektronického převodu dokumentů, tzv. digitalizace listinné dokumentace a činností souvisejících.

Odpůrce vystupuje ve shodném konkurenčním prostředí, nebo jeho společnost se zabývá rovně elektronickým zpracováním dokumentů, spisovou službou a archivací, včetně dodávky technologií elektronického zpracování dokumentů a jako přímý konkurent v hospodářské soutěži si od 24. 10. 2000 zaregistroval doménu se jménem www.scanservis.cz , přičemž podle databáze registrátora CZ.NIC je u popisu účelu domény uvedeno Služba převodu papírových dokumentů do elektronické podoby . Tuto doménu pak užívá tak, že má nastavené přesměrování na doménu (server) a+b+c.cz, tudíž zadáním názvu adresy serveru www.scanservis.cz se objeví stránky odpůrce.

Navrhovatel se proto domáhá ochrany formou předběžného opatření v souvislosti s dříve přihlášenou a zapsanou doménou, shodnou s firmou navrhovatele, zapsanou do obchodního rejstříku, s odkazem na jednání příčící se dobrým mravům hospodářské soutěže a upravené ust. § 47 příp. ust. § 48 ObchZ, jako i podle generální klauzule nekalé soutěže upravené v ust. § 44 odst. 1 ObchZ, dále s odkazem na přihlášku ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví a s poukazem na fonetickou shodnost označení odpůrcovy domény a shodnost nebo obdobnost nabízených informací o podnikatelských aktivitách a nabídkách služeb navrhovatele a odpůrce. Odůvodněnost postupu prostřednictvím předběžného opatření pak odůvodňuje trvalou a zvyšující se újmou navrhovatele přicházejícího o zákazníky a tím vzniklou škodu.

Navrhovatel podle soudu dostatečně osvědčil svá tvrzení obsažená v návrhu vlastním výpisem z obchodního rejstříku, podle něho byl navrhovatel zapsán do tohoto rejstříku k datu 24. února 1998 pod označením firmy S. spol. s r.o. a s uvedením předmětu podnikání spočívajícím mimo jiné v digitalizaci listinné dokumentace a poradenské činnosti v tomtéž oboru a oblasti software; marketingovými a jinými obdobnými nabídkovými materiály navrhovatele osvědčujícími aktivně vyvíjenou činnost v oblasti software a elektronickém zpracování dokumentů apod.; výpisem z databáze CZ.NIC ze dne 13. 6. 2001 a doklady o úhradě za užívání domény od roku 1998 osvědčujícími vlastnictví navrhovatele k doménovému jménu www.scanservice.cz s datem registrace od 11. 3. 1998 a registrace v systému CZ.NIC od 11. 10. 1999; přihláškami ochranné známky scanservice u Úřadu průmyslového vlastnictví; stranou z výtisku Hospodářských novin ze dne 22. května 2001 obsahující inzerci důležitých internetových adres, mezi nimi figuruje jak navrhovatel inzerující digitalizaci dokumentů a formulářů pod adresou www.scanservice.cz, tak odpůrce inzerující elektronické zpracování dokumentů, spisovou službu a archivaci pod adresou www.a+b+c.cz; výpisem z rejstříku domén ze dne 5. 2. 2001, osvědčujícím vlastnictví odpůrce k doménovému jménu www.scanservis.cz registrovaným od 24. 10. 2000 a konečně znaleckým posudkem provedeným soudním znalcem v oboru elektronika na základě zadání navrhovatele, požadujícího provést zjištění a zadokumentování obsahu www stránek, nacházejících se na Internetu na adrese http://www.scanservis.cz, obsahujícím zjištění, že na doméně www.scanservis.cz má její provozovatel a vlastník odpůrce nastaveno přesměrování na jeho doménu a+b+c.cz , tudíž zadáním adresy se jménem domény www.scanservis.cz se objeví stránky odpůrce užívané za účelem nabídky služeb převodu papírových dokumentů do elektronické podoby.

Podle ust. § 74 odst. 1 o.s.ř. může soud vydat předběžné opatření, je-li potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků naléhavá a rozhodné skutečnosti v návrhu uvedené jsou náležitě osvědčeny.

Je třeba vycházet z toho, že registrace doménového jména nepožívá ochrany tak, jako tomu je u zapsané ochranné známky ve smyslu příslušného ust. zákona č. 137/1995 Sb. o ochranných známkách, nelze rovně užíváním domény zasahovat do práv nositele firmy zapsané do obchodního rejstříku, a to zejména tehdy, vyvíjí-li tento nositel firmy shodnou nebo obdobnou podnikatelskou činnost vyvíjenou s uživatelem domény. Zápis a užívání domény shodné nebo zaměnitelné s firmou jiného podnikatele a rovně soutěžitele, střetávajícího se v hospodářské soutěži na shodném nebo obdobném trhu nabídky a poptávky, může a nutně musí vyvolat nepřípustné nebezpečí záměny těchto subjektů, či dokonce nežádoucí parazitování na pověsti druhého soutěžitele, jak upravuje ust. § 47 a § 48 ObchZ a z toho dovozované chování v rozporu s dobrými mravy soutěže, jak vyplývá z ust. § 44 generální klauzule nekalé soutěže upravené ObchZ.

Soud při zvažování postupu podle ust. § 74 odst. 1 o.s.ř. vycházel z osvědčené skutečnosti, že se oba subjekty pohybují ve shodném oboru podnikání a nabízejí mimo jiné tzv. digitalizaci listinné dokumentace, a to rovně prostřednictvím Internetu, jako to rozšířené formy poskytování informatiky a nabídky služeb své firmy. Užitím názvu domény www.scanservis.cz foneticky shodného s názvem domény ww.scanservice.cz a označením firmy navrhovatele (co se týče ochranné známky, nepožívá navrhovatel dosud ochrany ve smyslu ust. § 15 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb.) může dojít k nebezpečí záměny o poskytovateli služeb nabízených prostřednictvím Internetu a tudíž nežádoucímu zásahu do práv druhého soutěžitele. Soud proto shledal návrh na nařízení předběžného opatření opodstatněným s tím, že byly splněny ve které podmínky pro zatímní úpravu poměrů účastníků vyžadované ust. § 74 odst. 1 o.s.ř.

Protože definitivní úpravu může přinést a rozhodnutí ve věci samé, bylo navrhovateli uloženo v souladu s ust. § 76 odst. 3 o.s.ř. podat ve stanovené lhůtě návrh na zahájení řízení, bez něho marným uplynutím lhůty předběžné opatření zanikne (§ 77 odst. 1 písm. a) o.s.ř.).

O náhradě nákladů předběžného rozhodnutí bude rozhodnuto podle § 145 o.s.ř. v rozhodnutí ve věci samé.

Soudní poplatek z návrhu na vydání předběžného opatření činí podle pol. č. 3 Sazebníku poplatků zákona č. 255/2000 Sb. částku Kč 500,00. žalobci se proto vrací přeplatek ve výši Kč 500,00 v souladu s ust. § 10 odst. 1 citovaného zákona.


Vrchní soud v Praze rozhodl dne 31. 1. 2002 v právní věci žalobce S. proti žalovanému D. o návrhu na vydání předběžného opatření, k odvolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. června 2001 č.j. Nc 1098/2001-6 tak, že usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadených výrocích I. a II. potvrdil a odvolání do výroku III. usnesení odmítl.

Shora uvedeným usnesením soud prvního stupně vyhověl návrhu žalobce a vydal předběžné opatření, jím žalovanému uložil povinnost zdržet se užívání doménového jména www.scanservis.cz (bod I. výroku), uložil žalobci podat ve lhůtě dvou měsíců návrh na zahájení řízení ve věci samé (bod II.) a zároveň rozhodl o vrácení přeplatku 500,- Kč na soudním poplatku (bod III.). V odůvodnění rozhodnutí zprvu popsal důvody podaného návrhu. Žalobce tvrdil, že je zapsán pod jím užívanou obchodní firmou v obchodním rejstříku od 24. 2. 1998, v prosinci 2000 a v lednu 2001 podal Úřadu průmyslového vlastnictví tři návrhy na zápis ochranné známky scanservice, od 11. 3. 1998 užívá na internetu doménu www.scanservice.cz, na ní informuje o nabízených službách zejména v oblasti digitalizace listinné dokumentace a činností souvisejících. Žalovaný je konkurentem žalobce, zabývá se rovně elektronickým zpracováním dokumentů. Dne 24. 10. 2000 si nechal zaregistrovat doménu www.scanservis.cz, která uživatele přesměruje na jeho doménu a+b+c.cz , registrovanou od 24. 2. 1998. Jednání žalovaného považuje žalobce za jednání nekalosoutěžní a porušení jeho práv ke znění obchodní firmy a k přihlášeným ochranným známkám. Soud dále v odůvodnění usnesení uvedl, že svá tvrzení žalobce osvědčil výpisy z obchodního rejstříku, z databáze CZ.NIC, přihláškami ochranných známek, stranou z Hospodářských novin ze dne 22. 5. 2001, je obsahuje inzerci důležitých internetových adres, kde je uvedena adresa žalobce www.scanservice.cz a žalovaného a+b+c.cz s nabídkami služeb účastníků, výpisem z rejstříku domén, jen osvědčuje vlastnictví žalovaného k doméně www.scanservis.cz, znaleckým posudkem znalce z oboru elektroniky. Dospěl k závěru, že jsou zde dány podmínky k vyhovění návrhu podle § 74 a násl. o.s.ř. Jak bylo osvědčeno, oba účastníci nabízejí shodný okruh služeb, mj. digitalizaci listin, a to rovně prostřednictvím internetu, užitím názvu domény www.scanservis.cz, foneticky shodného s názvem domény žalobce www.scanservice.cz a označením firmy žalobce může dojít k nebezpečí záměny o poskytovateli služeb zde nabízených a tudíž nežádoucímu zásahu do práv žalobce jako druhého soutěžitele. Proto návrhu na prozatímní úpravu poměrů účastníků vyhověl s tím, že žalobci zároveň uložil zahájit řízení ve věci samé a vrátil mu přeplatek na uhrazeném soudním poplatku z návrhu.

Usnesení napadl žalovaný svým odvoláním, má za to, že usnesení je nevykonatelné, neb žalovaný prakticky není schopen jeho splnění zabezpečit, nemůže disponovat s doménou způsobem, který by požadavku usnesení vyhovoval. Poukazuje dále na újmu, jež by mu vznikla v důsledku napadeného usnesení, zatímco ani soud při své argumentaci újmou žalobce vydání předběžného opatření neodůvodňoval. Nesouhlasí se závěrem, že by údajná fonetická shoda mohla sama o sobě odůvodňovat nebezpečí záměny. Je nesporné, že nejde o dvě shodné domény, jak dovozuje žalobce a znalecky dokumentovaná okolnost přesměrování nehraje zde žádnou roli. Navrhl, aby předběžné opatření bylo zrušeno.

Odvolací soud přezkoumal odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně podle § 212 a násl. o.s.ř. a ani by nařizoval ve věci jednání (§ 214 odst. 2 písm. c/ o.s.ř.), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Předně je třeba uvést, že žalovaný není osobou, jež je oprávněna napadnout předmětné usnesení v té části, v níž bylo rozhodnuto o vrácení části úhrady na soudní poplatek zpět žalobci (výrok III. usnesení), nejde ani o výrok závislý na vyhovujícím výroku o předběžném opatření. Odvolací soud podle § 218 písm. b/ o.s.ř. odvolání žalovaného do výroku III. usnesení proto odmítl.

V daném případě žalobce požádal o vydání předběžného opatření, jím má být uloženo žalovanému zdržet se užívání doménového jména www.scanservis.cz jak plyne z povahy opatření po dobu řízení ve věci samé. Shodně se soudem prvního stupně i soud odvolací má za to, že podmínky pro vydání navrženého předběžného opatření podle § 74 a násl. o.s.ř. byly splněny, přitom nelze nijak dovodit, že by příkaz obsažený v předběžném opatření nepřiměřeně žalovaného v jeho právech omezoval. Je osvědčeno právo žalobce ke znění jeho obchodní firmy, její podstatnou částí je slovo scanservice, právo k registrované doméně www.scanservice.cz, a že tato práva jsou časově starší než právo žalovaného k doméně www.scanservis.cz. Jen nepatrná odlišnost v označení uvedených domén a jejich fonetická shoda za situace, kdy jsou na nich nabízeny i shodné služby a budou tedy vyhledávány shodným okruhem zákazníků, osvědčuje možnost záměn účastníků. Je v míře postačující pro vydání předběžného opatření tak osvědčena možnost posouzení jednání žalovaného, jen pro sebe registroval uvedenou doménu, jako neoprávněného zásahu do uvedených práv žalobce. Bylo tedy na místě návrhu žalobce vyhovět, přitom neobstojí námitka žalovaného, že příkaz předběžného opatření je nevykonatelný, resp. jím neproveditelný. Je věcí žalovaného, zda a jak příkaz splní, možným plněním je např. ukončení automatického přesměrování z uvedení domény žalovaného na jeho dal í doménu a+b+c.cz a umístění vhodného nápisu o dočasném vyřazení stránek z provozu na předmětné doméně bez uvedení označení jejího majitele. Pokud pak soud návrhu podle § 74 o.s.ř. vyhověl, postupoval správně, kdy uložil žalobci v dal í části výroku povinnost podat žalobu ve věci samé ve stanovené lhůtě (§ 76 odst. 3 o.s.ř.).

Z uvedených důvodů odvolací soud usnesení v napadeném rozsahu jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Rubrika: Aktuality a zprávy, Ochrana doménových jmen, Judikatura Čtenost: 6165 Počet reakcí: 3

Diskuse - komentáře:
   04 Dec 2002 13:43 xyz
reakce
 
   17 Jan 2003 17:26 redakce
reakce
 
   23 Jun 2005 14:11 opq
skenservys
 
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce