dnes je středa 28. 2. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Monitorování elektronické pošty a ochrany soukromí zaměstnanců v souvislosti se Stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů k této otázce <17. 6. 2003> <Miloslav Marek>
Tento text reaguje na zveřejněné stanovisko č.1/2003 Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Rubrika: Ochrana osobních údajů a dat Čtenost: 13511 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
K problematice šíření nevyžádaných a obtěžujících sdělení prostřednictvím Internetu, zejména pak elektronické pošty <10. 6. 2003> <Matejka Ján>
Článek se zabává problematikou tzv. spammingu. Smyslem tohoto článku je spíše stručně nastínit základní principy, možné způsoby řešení, jakož i některé návrhy de lege ferenda a upozornit na některá sporná místa stávající právní úpravy, než podat ucelený výklad, ve kterém bude pamatováno na všechny související otázky.
Rubrika: Další právní aspekty internetu, Odpovědnost a delikty, Ochrana osobních údajů a dat Čtenost: 11694 Počet reakcí: 3 <diskuse k článku>
Spáchání trestného činu pomluvy prostřednictvím internetového diskuzního fóra (Rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 7 Tdo 254/2003) <4. 6. 2003> <Matejka Ján>

Ani Nejvyšší soud ČR nezvrátil rozhodnutí odvolacího soudu, na základě kterého byl Mgr. P.P. odsouzen k trestu 150 hodin prospěšných prací za to, že spáchal trestný čin pomluvy, které se dopustil na internetovém diskuzním fóru. Pomluvu spáchal dotyčný nepravdivými výroky na adresu Ing. Ch., které byly alespoň z části způsobilé značnou měrou ohrozit vážnost dotyčné osoby v jeho zaměstnání.

Rozsudek názorně dokazuje, že ani Internet není anonymní prostředí, na které se nevztahují zákony. Navíc je jakýmsi vztyčeným prstem pro ty, kteří Internet využívají k vyjádření svých názorů (byť třeba pod pseudonymem), neboť i ti musí mít na paměti, že svoboda vyjadřování garantovaná nám Listinou má jisté právní hranice dané právy ostatních osob kolem nás.

Rubrika: Odpovědnost a delikty, Judikatura, Aktuality a zprávy Čtenost: 16917 Počet reakcí: 10 <diskuse k článku>
Smlouva o koupi spotřebního zboží <3. 6. 2003> <Jiří Hrádek>

Evropské právo přispělo k tomu, že koupě spotřebního zboží je, nejen v České republice, ve prospěch spotřebitele precizně upravena. Záměrem tohoto článku není hodnotit úpravu koupě spotřebního zboží v České republice tak, jak je koncipována v občanském zákoníku, ale přinést informace o stejné úpravě ve Spolkové republice Německo. Jaké jsou tedy zásady prodeje spotřebního zboží v Německu?

Rubrika: Související oblasti Čtenost: 6602 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Právní úprava distančního výkonu práce <27. 5. 2003> <Matejka Ján>
Vývoj právní úpravy závislé práce byl vždy (ať již ve starověkém Římě či ve Středověku, přímo či nepřímo, podmíněn formováním moderního a dynamického právního řádu, který je schopen reagovat na nové a aktuální potřeby společenské regulace. Jednou z posledních společenských změn je bezesporu rostoucí užívání tzv. atypické pracovněprávní vztahů, kam lze jistě v současné době považovat nejenom samotný distanční (dálkový) či tranzitní (pohyblivý) výkon práce domácími zaměstnanci (tzv. Homeworking), ale také jeho konkrétní projevy v podobě tzv. teleworkingu či hotdeskingu, které jsou s těmito moderními technologiemi nedílně svázány. Mým přáním je tedy podat alespoň částečný výklad otázek související s platnou právní úpravou distančního výkonu práce se zvláštním zřetelem k těmto moderním technologiím. V tomto smyslu bych rovněž rád upozornil na některé sporné a nepříliš vyhovující ustanovení některých pracovněprávních předpisů.
Rubrika: Další právní aspekty internetu, Související oblasti Čtenost: 12998 Počet reakcí: 1 <diskuse k článku>
Právní povaha doménového jména <20. 5. 2003> <David Sehnalek>
Článek se zabývá právním vymezením pojmu doménového jména.
Rubrika: Ochrana doménových jmen Čtenost: 16839 Počet reakcí: 11 <diskuse k článku>
Odposlech a záznam telekomunikačního provozu - díl druhý <13. 5. 2003> <Matejka Ján>

Tento článek obsahově navazuje na článek Odposlech a záznam telekomunikačního provozu (DSM 6/2002) a je zaměřen zejména na problematikou listovního tajemství a jeho realizací v prostředí Internetu. Důraz je kladen zejména na otázky veřejné kontroly a dalšího osudu zaznamenaných údajů (dokazování apod.).

Rubrika: Ochrana osobních údajů a dat, Související oblasti Čtenost: 7531 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Odposlech a záznam telekomunikačního provozu - díl první <6. 5. 2003> <Matejka Ján>

Tento článek se zabývá právními aspekty odposlechu a záznamu (monitorování) telekomunikačního provozu (tedy včetně záznamu komunikace v prostředí Internetu). Důraz je kladen zejména na podmínky, za kterých lze tento odposlech a záznam nařídit a na související otázky (další osud takto zaznamenaných údajů, jejich užití při dokazování, apod.) Stranou pak nezůstává ani problematika realizace telekomunikačního a listovní tajemství. Okrajově jsou zmíněny též související směrnice v právu Evropských společenství, ze kterých lze předjímat možný budoucí vývoj.

Rubrika: Další právní aspekty internetu, Ochrana osobních údajů a dat, Související oblasti Čtenost: 15289 Počet reakcí: 2 <diskuse k článku>
Rozsudek okresního soudu v Blansku: soukromé užívání firemního e-mailu je důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru <29. 4. 2003> <Matejka Ján>
Hospodářské noviny informovaly 24.4.2003 o rozhodnutí okresního soudu v Blansku ve věci pracovněprávního sporu mezi společností Celestica v Ráječku na Blanensku a jejím bývalým zaměstnancem Igorem Forgáčem. Pan Forgáč byl ze společnosti okamžitě propuštěn, jako důvod zaměstnavatel uvedl používání firemního e-mailu pro soukromé účely. U soudu připustil, že z firmy za dva měsíce odeslal na osmdesát e-mailů, navíc část z nich se týkala jeho vedlejší pracovní činnosti. Pan Forgáč podal v souladu s ustanovením § 64 pracovního zákoníku žalobu o neplatnost rozvázání pracovního poměru, kterou prvostupňový soud zamítl. Soud vyslovil souhlas s argumentem žalovaného zaměstnavatele, že používání firemního e-mailu pro soukromé účely lze chápat jako porušení kázně ze strany zaměstnance zvlášť hrubým způsobem a může tak být důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru s ním dle § 53 odst. 2 písm. b zákoníku práce.
Rubrika: Odpovědnost a delikty, Judikatura, Aktuality a zprávy Čtenost: 10317 Počet reakcí: 25 <diskuse k článku>
Uzavírání rozhodčí doložky/smlouvy na Internetu <22. 4. 2003> <Ivan Maštálka>

Uzavírání smluv v prostředí Internetu získává neustále jiný rozměr než v prostředí reálného světa. Hlavní odlišnost spočívá v poměrně diskutabilní ověřitelnosti a závaznosti souhlasu jednotlivých stran s obsahem smlouvy a ověřitelnosti reálné existence jednotlivých smluvních stran. Důležitou změnou bylo přijetí Zákona o elektronickém podpisu a především novelizace některých norem, bez nichž by samotný Zákon o e-podpisu byl pouze bezzubým pokusem o implementaci práva do elektronického prostředí. Jednou z norem, kterých se novelizace nedotkla, je ale Zákon o rozhodčím řízení č. 216/1994 Sb. Právě o tom pojednává tento článek.

Rubrika: Další právní aspekty internetu, E-obchod, Související oblasti Čtenost: 9729 Počet reakcí: 6 <diskuse k článku>
Právní úprava elektronického podpisu v Rusku <11. 4. 2003> <Bohumír Štědroň>
Zrovnoprávnění, či spíše qvazizrovnoprávnění vlastnoručních podpisů s podpisy elektronickými, respektive digitálními je jakýmsi novodobým tématem současnosti. V souvislosti s tímto trendem podepsal dne 10. ledna 2002 Vladimir Putin, prezident Ruské federace, zákon o elektronickém podpisu. Zákon byl publikován v “Sobranije Zakonodatelstva ” a nabyl účinnosti 23. ledna 2002. Článek stručně popisuje jeho základní koncepci.
Rubrika: Elektronický podpis a podání Čtenost: 7419 Počet reakcí: 4 <diskuse k článku>
Etika, právo a nové rozměry nekalé soutěže na Internetu <8. 4. 2003> <Ivan Maštálka>

Nekalá soutěž je i v reálném světě dosud poměrně málo exponovanou oblastí obchodního práva, což zřejmě vyplývá z obecně malého právního povědomí v ČR, nedůvěře k soudům a také právní nejistoty, která danou oblast obklopuje. Podnikatelské subjekty zatím nekalosoutěžení spíše přecházejí a ignorují popř. oplácejí podobným způsobem, ale jen menšina se obrací s požadavkem na ochranu k soudu. Tento článek se zabývá vybranými demonstrativními případy, které můžou sloužit jako ukázky v budoucnu zřejmě nejobvyklejších typů nekalosoutěžení na Internetu.

Rubrika: Související oblasti Čtenost: 5114 Počet reakcí: 2 <diskuse k článku>
Dokumenty RFC (Request for Comments), které ve světě Internetu stále více nabývají na významu se uchylují do nečekaných kazuistických úprav <1. 4. 2003> <Matejka Ján>
Při četbě jednoho z existujících RFC (Nr. 1149 - A Standard for the Transmission of IP Datagrams on Avian Carriers) zjistíte, že předmětem je regulace standardu pro posílání paketů, a je zde pamatováno rovněž na poštovními holuby. Kompletnéí text tohoto RFC naleznete na adrese http://rfc.net/rfc1149.html .
Rubrika: Čtenost: 2595 Počet reakcí: 1 <diskuse k článku>
K novele zákona o elektronickém podpisu a změnám souvisejících procesních předpisů <25. 3. 2003> <Matejka Ján>

Článek [1] pojednává o novele (nejen) zákona o elektronickém podpisu provedené zákonem č. 226/2002 Sb.

Rubrika: Elektronický podpis a podání Čtenost: 6418 Počet reakcí: 4 <diskuse k článku>
Usnesení Nejvyššího soudu ČRze dne 23. 1. 2003 o dovolání obviněného R.B. proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31.7.2002. <18. 3. 2003> <Matejka Ján>
Předmetem usnesení NS je zamítnutí dovolání obviněného R. B. (který byl uznán vinným trestným činem poškození a zneužití záznamu na nosiči informací podle § 257a odst. 1 písm a), b), c) TrZ), proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2002, sp. zn. 9 To 263/2002, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 3 T 383/2001.
Rubrika: Judikatura Čtenost: 2840 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Předchozí | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 16 | Další
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce