dnes je středa 28. 2. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Domény a právo proti nekalé soutěži (2) – Znaky generální klauzule <13. 11. 2002> <Polčák Radim>
Povaha a specifické rysy soutěžního jednání v prostoru sítě internet, komunikační potenciál jako soutěžní zdroj, pojem soutěžitele a dobrých mravů, způsoby naplnění znaků generální klauzule proti nekalé soutěži
Rubrika: Ochrana doménových jmen Čtenost: 6729 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Domény a právo proti nekalé soutěži (1) - Úvod <29. 10. 2002> <Polčák Radim>
Stručný úvod do problematiky práva proti nekalé soutěži, diskuse hospodářské důležitosti doménových jmen, role doménových jmén v hospodářské soutěži jako soutěžního zdroje a soutěžního instrumentu.
Rubrika: Ochrana doménových jmen Čtenost: 4201 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Komparace českého zákona o elektronickém podpisu a slovenského zákona o elektronickom podpise s přihlédnutím k plnění požadavků Směrnice 1999/93/ES (II.část) <10. 10. 2002> <Hobza Jan>
Druhý díl článku o porovnání naší a slovenské úpravy zákona o elektronickém podpisu
Rubrika: Elektronický podpis a podání Čtenost: 6288 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
K pojmu "listina", "písemnost" a jejich "podpis" <7. 10. 2002> <Matejka Ján>
Článek ve stručnosti pojednává o problematice požadavku písemnosti a listiny v elektronické komunikaci
Rubrika: E-obchod, Elektronický podpis a podání Čtenost: 10923 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Rozhodnutí Okresního soudu ve Znojmě ("obalycd.cz") ze dne 24.7.2002 ve věci trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 152 odst. 1 tr. zákona <23. 9. 2002> <Matejka Ján>
Za webové stránky za mříže? Rozsudek, který by měl vyvolat diskuzi nad tím, zda takové porušení autorského zákona, jehož následkem vznikla mizivá nebo vůbec žádná škoda oprávěným osobám, má být trestným činem. Jaká je společenská nebezpečnost takového jednání? Příště se pokusíme publikovat analýzu tohoto rozhodnutí. Připomínky odborníků na trestní právo jsou vítány.
Rubrika: Odpovědnost a delikty, Judikatura, Autorská a průmyslová práva Čtenost: 16134 Počet reakcí: 38 <diskuse k článku>
Diskusní fórum na ITprávu <18. 9. 2002> <Webmaster ITprava>
Rozběhli jsme v rámci ITpráva diskusní fórum, které je věnováno internetovému a počítačovému právu. Do diskuse se můžete zapojit pomocí odkazu, který naleznete v rámečku s jednotlivými odkazy na rubriky ITpráva (vlevo), nad zadávacím polem "Najdi". Zatím jde jen o zkušební provoz, takže Vaše připomínky jen uvítáme (webmaster@itpravo.cz).
Rubrika: Aktuality a zprávy Čtenost: 2696 Počet reakcí: 1 <diskuse k článku>
Blíží se konec copyrightu <16. 9. 2002> <Koubský Petr>
Článek, který se zabývá smyslem autorského práva v informační společnosti a měl by rozvířit diskuzi nad vývojem autorského práva nejen u nás. Na tento článek příště volně navážeme zveřejněním nedávného rozsudku našeho soudu v řízení o trestném činu porušování autorských práv, tentokrát prostřednictvím Internetu. Článek byl původně publikován v magazínu Sun News.
Rubrika: Autorská a průmyslová práva Čtenost: 4572 Počet reakcí: 8 <diskuse k článku>
Rozhodnutí o přihlášce slovního označení (ochranné známky) "WWW CENTRUM" <4. 9. 2002> <Matejka Ján>
Zajímavé rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ČR ve věci přihlášky ochranné známky, která má velmi úzký vztah k Internetu a WWW.
Rubrika: Judikatura, Autorská a průmyslová práva, Ochrana doménových jmen Čtenost: 4172 Počet reakcí: 2 <diskuse k článku>
Komparace českého zákona o elektronickém podpisu a slovenského zákona o elektronickom podpise s přihlédnutím k plnění požadavků Směrnice 1999/93/ES (I.část) <28. 8. 2002> <Hobza Jan>
Tento článek se zabývá především analýzou slovenského zákona se zaměřením na odlišnosti v české a slovenské úpravě elektronického podpisu. Cílem je poukázat na rozdíly v přístupu obou předpisů k dané problematice a upozornit na možné důsledky těchto odlišností. Úmyslem autora v žádném případě není kritizovat ten či onen právní předpis ale pokusit se o objektivní zhodnocení.
Rubrika: Elektronický podpis a podání Čtenost: 5799 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Foneticky zaměnitelné domény a související otázky - aktuální vývoj a stav v právu ČR <21. 8. 2002> <Matejka Ján>
Poslední dobou dochází stále častěji ke konfliktu užívání domén v TLD (dále jen domén) s dalšími právy jiných subjektů. Při této příležitosti bych se pokusil nastínit aktuální vývoj (stav) a trendy v rozhodovací praxi našich soudů.
Rubrika: Ochrana doménových jmen Čtenost: 3847 Počet reakcí: 1 <diskuse k článku>
Re: Rozsah aplikovatelnosti § 30 odst. 2 písm. b) autorského zákona na internetové obchody <31. 7. 2002> <Redakce>

V tomto článku naleznete reakci jednoho z právníků Ochranného svazu autorského (OSA) na minulé stanovisko SPIT. Bohužel nejde o oficiální právní názor OSA, ale je přesto zajímavý.

Rubrika: Autorská a průmyslová práva Čtenost: 2813 Počet reakcí: 1 <diskuse k článku>
Rozsah aplikovatelnosti § 30 odst. 2 písm. b) autorského zákona na internetové obchody <24. 7. 2002> <SPIT>

Přinášíme čtenářům stanovisko SPIT (Společnosti pro právo informačních technologií) zabývající se otázkou, zda vůbec a popřípadě v jakém rozsahu mohou internetové obchody zabývající se prodejem hudby poskytovat na svých webových stránkách ukázky z nabízených děl.

Rubrika: Autorská a průmyslová práva Čtenost: 2592 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ("scanservice.cz") ze dne 31.1.2002, ve věci foneticky zaměnitelné domény <17. 7. 2002> <Matejka Ján>
Užíváním domény lze neoprávněně zasahovat do práv podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku jako oprávněného nositele obchodní firmy, a to zejména tehdy, vyvíjí-li tento nositel firmy shodnou nebo obdobnou podnikatelskou činnost s uživatelem dotyčné domény. K neoprávněnému zásahu do práv nositele obchodní firmy postačí nepatrná odlišnost fonetického znění názvu domény nebo naprostá shoda se zněním obchodní firmy za situace, kdy jsou na takové doméně nabízeny služby stejného charakteru se službami nabízenými nositelem obchodní firmy a budou tedy vyhledávány shodným nebo obdobným okruhem zákazníků.
Rubrika: Judikatura, Aktuality a zprávy, Ochrana doménových jmen Čtenost: 6181 Počet reakcí: 3 <diskuse k článku>
Elektronické knihovny a autorské právo <10. 7. 2002> <Čermák Jiří>

Článek se zabývá právní problematikou tzv. elektronických knihoven (e-knihoven), to jest zařízení, jejichž účelem je zpřístupňovat určité skupině čtenářů literární díla v elektronické podobě (e-knihy, e-články) způsobem obdobným jako v klasické „kamenné“ knihovně.

Rubrika: Autorská a průmyslová práva Čtenost: 4053 Počet reakcí: 4 <diskuse k článku>
Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ("quilt.cz") ze dne 21.12. 2000 sp.zn. 22 Cm 38/2000 <30. 6. 2002> <Matejka Ján>
Je pravdou, že v případě registrování internetové domény platí pravidlo "first come, first serve". Soud v tomto rozhodnutí došel k názoru, že registrace doménového jména nemá žádný statut jako ochranná známka či obchodní jméno a je tak pouze na žadateli o zápis příslušné domény, aby se vyvaroval porušování něčí ochranné známky či obchodního jména. Oprávněný nositel obchodního jména, resp. majitel ochranné známky, může se, dle názoru soudu, domáhat ochrany, pokud je dotčen, kromě jiného, nebezpečím vyvolání záměny, či parazitování na pověsti – viz §§ 47, 48 ObchZ. Při podnikání ve stejném oboru činnosti, t.j. textilní výrobě, může pak dojít k nebezpečí záměny o výrobci alespoň u spotřebitelské obce používající Internet.
Rubrika: Judikatura, Aktuality a zprávy, Ochrana doménových jmen Čtenost: 8069 Počet reakcí: 4 <diskuse k článku>
Předchozí | 1 | .. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | .. | 16 | Další
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce