dnes je sobota 13. 7. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


K některým zakázaným marketingovým aktivitám nejen na internetu <22. 3. 2008> <Petr Sprinz>
Český právní řád obsahuju řadu zákonů, které regulují reklamu. Tento příspěvek bude zaměřen na vybrané prvky vlivu zákona č. 36/2008 Sb., který nabyl účinnosti 12. 2. 2008. Zákon provedl do českého právního řádu směrnici 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách, a nejvíce se odrazil v doplnění zákona o ochraně spotřebitele.
Rubrika: E-obchod Čtenost: 11294 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
K novému nařízení Spolkového ministerstva spravedlnosti o akcionářském fóru <16. 1. 2006> <Jan Brodec>
Dne 1.12.2005 nabylo v Německu účinnosti nařízení Spolkového ministerstva spravedlnosti o akcionářském foru . Hlavním účelem tohoto nařízení je umožnit minoritním akcionářům prostřednictvím internetu společný postup při uplatňování jejich práv pramenících z vlastnictví akcií určité společnosti.
Rubrika: E-obchod, Související oblasti, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 9597 Počet reakcí: 1 <diskuse k článku>
Elektronické bankovnictví a E-brokerage z pohledu švýcarského práva <9. 8. 2005> <Bohumír Štědroň>
Článek se zabýváprávní úpravou e-banking a e-brokerage ve Švýcarsku. Pohled to může být dle našeho názoru velmi zajímavý vzhledem ke skutečnosti, že Švýcarsko je uznávanou bankovní velmocí a zároveň není členem EU a tedy nemá povinnost transformovat do svého právního řádu směrnice upravují tuto oblast v rámci vnitřního trhu EU.
Rubrika: Další právní aspekty internetu, E-obchod, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 10521 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Právo spotřebitele na vrácení zboží koupeného ve dražbě na www stránkách <29. 11. 2004> <Brodec Jan>
Příspěvek rozebírá vybrané aspekty velmi zajimavého rozsudku Spolkového soudního dvora z počátku listopadu, který v Německu rozpoutal vskutku rozsáhlou diskuzi.
Rubrika: E-obchod, Judikatura, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 10659 Počet reakcí: 4 <diskuse k článku>
Spotřebitelské e-smlouvy <26. 10. 2004> <Brodec Jan>
Článek se zabývá problematikou spotřebitelských e-smlouv, které jsou běžně označovány jako B2C (business to customer), a predstavují nejrozšířenější kontrakty, které jsou uzavírány prostředí internetu. Ačkoliv se jedná o soukromoprávní smlouvy, kde strany mají rovné postavení, ve skutečnosti se jedná často o vztahy nerovné – v neprospěch spotřebitele. Efektivní ochranu spotřebiteli nemohou, při existenci nadnárodních obchodních firem, zajistit pouhá sdružení spotřebitelů, ale je potřeba, aby zde vstoupil stát.
Rubrika: E-obchod Čtenost: 13949 Počet reakcí: 2 <diskuse k článku>
Většina českých i-shopů porušuje zákon – pro informovaného spotřebitele to ale může být velká výhoda! <25. 11. 2003> <Matejka Ján>
Článek pojednává o některých specifických aspektech i-shopů, především s ohledem na zvláštní práva, která náležejí spotřebiteli (kupujícímu) v případě uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím Internetu.
Rubrika: E-obchod Čtenost: 8619 Počet reakcí: 5 <diskuse k článku>
Uzavírání rozhodčí doložky/smlouvy na Internetu <22. 4. 2003> <Ivan Maštálka>

Uzavírání smluv v prostředí Internetu získává neustále jiný rozměr než v prostředí reálného světa. Hlavní odlišnost spočívá v poměrně diskutabilní ověřitelnosti a závaznosti souhlasu jednotlivých stran s obsahem smlouvy a ověřitelnosti reálné existence jednotlivých smluvních stran. Důležitou změnou bylo přijetí Zákona o elektronickém podpisu a především novelizace některých norem, bez nichž by samotný Zákon o e-podpisu byl pouze bezzubým pokusem o implementaci práva do elektronického prostředí. Jednou z norem, kterých se novelizace nedotkla, je ale Zákon o rozhodčím řízení č. 216/1994 Sb. Právě o tom pojednává tento článek.

Rubrika: Další právní aspekty internetu, E-obchod, Související oblasti Čtenost: 9792 Počet reakcí: 6 <diskuse k článku>
Recenze: Právní a daňové aspekty e-obchodu <28. 1. 2003> <Matejka Ján>
Kolektiv autorů: Právní a daňové aspekty e-obchodu, 1.vydání, LINDE 2002, ISBN: 80-7201-311-4, 464 stran [1]
Rubrika: E-obchod Čtenost: 8300 Počet reakcí: 9 <diskuse k článku>
Směrnice o distančním prodeji finančních služeb - nová hvězda na Evropském nebi <4. 12. 2002> <Hrádek Jiří>
Evropská společenství jsou bohatší o novou směrnici. Článek je věnován představení této normy.
Rubrika: E-obchod, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 6171 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
K pojmu "listina", "písemnost" a jejich "podpis" <7. 10. 2002> <Matejka Ján>
Článek ve stručnosti pojednává o problematice požadavku písemnosti a listiny v elektronické komunikaci
Rubrika: E-obchod, Elektronický podpis a podání Čtenost: 10999 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
K otázce dovolenosti uzavírání smluv uvedených v § 54 ObčZ podle § 53 ObčZ <20. 5. 2002> <Matejka Ján>
Článek polemizuje s názorem, že vzhledem k formulaci § 54 ObčZ nelze pomocí prostředků komunikace na dálku platně uzavírat smlouvy uvedené v § 54 ObčZ, resp. že budou-li takto uzavřeny, budou absolutně neplatné.
Rubrika: E-obchod Čtenost: 6297 Počet reakcí: 2 <diskuse k článku>
Malá poznámka ke stávající koncepci úpravy spotřebitelských smluv v ObčZ <29. 4. 2002> <Matejka Ján>
Článek se ve stručné formě zabývá stávající koncepcí spotřebitelských smluv v našem právním řádu, která v zásadězaložena na vzájemném prolínání soukromoprávní úpravy (ObčZ) a poněkud roztroušené úpravy veřejnoprávní (a to zejména v zákoně o ochraně spotřebitele). Článek se rovněž zabývá implementací souvisejících směrnic ES.
Rubrika: E-obchod Čtenost: 6077 Počet reakcí: 4 <diskuse k článku>
Malá poznámka k právní úpravě spotřebitelských smluv, zejména pak k výkladu § 53 odst. 8 ObčZ <14. 3. 2002> <Matejka Ján>
Článek se podrobněji zabývá výkladem ustanovení § 53 odst. 8 Občanského zákoníku, které uvádí, že poskytuje-li dodavatel plnění spotřebiteli bez objednávky, není spotřebitel povinen dodavateli jeho plnění vrátit ani jej o tom vyrozumět. Důraz je kladen zejména na otázky přechodu vlatnického práva a bezdůvodného obohacení.
Rubrika: E-obchod, Elektronický podpis a podání Čtenost: 5832 Počet reakcí: 1 <diskuse k článku>
Elektronické smlouvy - část II: Click-through smlouvy <11. 3. 2002> <Vučka Jan>
Další pokračování seriálu o elektronických smlouvách se podrobněji věnuje click-through smlouvám, které jsou typické pro uzavírání smluv na internetu. Všechny předpoklady pro platný právní úkon mohou být splněny i při použití služby WWW, takže click-through smlouvy jsou plně v souladu s právem a nic nebrání jejich používání.
Rubrika: E-obchod Čtenost: 12220 Počet reakcí: 10 <diskuse k článku>
Nový zákon o platebním styku aneb zvoní svobodně provozovaným internetovým platebním systémům hrana? <4. 3. 2002> <Smejkal Ladislav>
Jaký dopad může mít v praxi nový zákon o platebním styku na možnost vydávání elektronických peněz a platebních karet v případě, že bude schválen? Bude znamenat tento nový zákon zánik internetových platebních systémů typu Monetka nebo I LIKE Q, budou jejich provozovateli výhradně banky, a nebo se jich to vlastně vůbec netýká? Odpověď na tyto a mnoho dalších otázek najdete v tomto článku.
Rubrika: E-obchod, Aktuality a zprávy, IT a média Čtenost: 12151 Počet reakcí: 6 <diskuse k článku>
1 | 2 | Další
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce